Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR CII/2020 (35/2018) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 12. septembra 2017, sp. zn. 4Asan/8/2017)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 4/2018, s. 21 - 23.

Odkladný účinok priznaný správnej žalobe zaniká zo zákona najneskôr právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu vo veci samej. V kasačnom konaní už nie je možné priznať odkladný účinok správnej žalobe.


1. Krajský súd v B. napadnutým rozsudkom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2290/2015 zo dňa 30.07.2015, ktorým žalovaný zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že do výroku doplnil označenie ďalších dotknutých právnych predpisov a okolnosti preukazujúce opakovanosť konania, pokutu ponechal v pôvodnej výške. Prvostupňovým rozhodnutím zo dňa 11.05.2015 Regionálna veterinárna a potravinová správa H. uznala žalobcu zodpovedného za spáchanie správnych deliktov podľa § 28 ods. 2 písm. f/, h/, p/ a § 28 ods. 4 písm. a/ zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách (ďalej len „zákon o potravinách“) a žalobcovi uložila úhrnnú pokutu vo výške 9.000 €.

2. Žalobca podal voči rozsudku krajského súdu kasačnú sťažnosť, súčasťou ktorej bol aj návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe podľa § 185 SSP. Žalobca navrhol, aby Najvyšší súd SR priznal odkladný účinok správnej žalobe o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ako aj prvostupňového správneho rozhodnutia, a to až do právoplatnosti rozhodnutia kasačného súdu o kasačnej sťažnosti sťažovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave.

3. V súvislosti s prípustnosťou podania návrhu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe, žalobca uviedol, že aj keď to SSP výslovne neuvádza, tento inštitút musí byť možné aplikovať aj po právoplatnom zamietnutí žaloby, počas konania o kasačnej sťažnosti. Dôvodom pre tento záver je nevyhnutnosť zachovania princípu rovnosti strán, ktorý SSP uvádza ako jeden zo základných princípov konania v ustanovení § 5 ods. 9. Uvedené podľa

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).