Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LI/2019 (103/2015) – ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. februára 2015, sp. zn. 3 Sž 16/2014)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 10/2015, s. 60 – 62.

Ak má Rada pre vysielanie a retransmisiu nepochybne za preukázané, že vysielateľ jej zaslal na základe jej výzvy v zákonnej lehote príslušné záznamy vysielania a až následne monitorovaním týchto záznamov Radou došlo k zisteniu, že predmetné záznamy nie sú v požadovanej kvalite a že neobsahujú záznam reálneho vysielania, nie je možné potom vyhodnotiť túto skutočnosť v neprospech vysielateľa, že požadované záznamy vysielania Rade pre vysielanie a retransmisiu vôbec nedoručil a nesplnil tak svoju zákonnú povinnosť [§ 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov], a že naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu [§ 16 ods. 3 písm. l) v spojení s § 67 ods. 2 písm. a) zákona o vysielaní a retransmisii].

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. februára 2015, sp. zn. 3 Sž 16/2014)


Odporkyňa napadnutým rozhodnutím zo dňa 26. augusta 2014 (vydaným v správnom konaní) konštatovala porušenie povinností zo strany navrhovateľa podľa ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) tým, že nedodala Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby R. TV zo dňa 26.12.2013 v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod. a zo dňa 28.12.2013 v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti o poskytnutie tohto záznamu vysielania, za čo bola navrhovateľovi uložená podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankcia – pokuta, určená podľa § 67 ods. 2 písm. a) zákona 308/2000 Z. z. vo výške 1 000 €.

Rada takto rozhodla, keď dospela k záveru, že účastník konania porušil povinnosť uvedenú v § 16 ods. 3 písm. l) zákona o vysielaní a to tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby R. TV zo dňa 26.12.2013 v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania.

Proti rozhodnutiu Rady podal opravný prostriedok navrhovateľ a žiadal, aby Najvyšší súd SR napadnuté rozhodnutie správneho orgánu ako nezákonné zrušil a vec vrátil Rade na ďalšie konanie a zaviazal ju k náhrade trov konania. Navrhovateľ poukázal na to, že dňa 23.01.2014 v zmysle § 16 ods. 3 písm. l) zákona o vysielaní doručil Rade predmetné záznamy z vysielania, ktoré vyžadovala a je teda zrejmé, že svoju povinnosť si splnil. Záznamy z vysielania boli doručené v stanovenej lehote, v zod

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).