Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Aplikačné úskalia právnej úpravy utajených pôrodov

Autorka sa v predkladanom článku venuje aplikačným problémom právnej úpravy utajených pôrodov. Pozornosť sústreďuje predovšetkým na úskalia aktuálnej právnej úpravy v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a formuluje návrhy na zmenu legislatívy de lege ferenda.

In the present article, the author deals with the application problems of the legal regulation of clandestine births. She focuses mainly on the pitfalls of the current legislation in the context of the case law of the European Court of Human Rights and she formulates proposals for a de lege ferenda change of the legislation.

MIŠINOVÁ, A.: Aplikačné úskalia právnej úpravy utajených pôrodov; Justičná revue, 75, 2023, č. 6-7, s. 778 – 787.

Kľúčové slová: utajený pôrod, biologický pôvod, práva biologického otca.

Key words: clandestine birth, biological origin, rights of the biological father.

Právne predpisy/legislation: zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine; zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


1 Utajený pôrod v slovenskom právnom poriadku de lege lata
V rámci určovania rodičovstva je slovenské rodinné právo založené na zásade
mater semper in iure certa est, pater incertus
, teda matka je vždy istá, otcovstvo je len pravdepodobné. Vzhľadom na postupný vývoj medicíny a možnosti asistovanej reprodukcie sa stalo nesmierne dôležitým zakotvenie právnej úpravy určovania materstva s cieľom jednoznačnej definície materstva a vylúčenia akýchkoľvek pochybností. V tomto kontexte je žiaduce skonštatovať, že materstvo sa zakladá pôrodom a nie skutočnosťou, od ktorej ženy pochádza vajíčko, alebo uznaním materstva na základe jednostranného prejavu vôle matky. Z toho dôvodu je v prípade sporného materstva nevyhnutné preukázať, ktorá žena v daný deň skutočne porodila dieťa, o určenie materstva ku ktorému sa koná. V týchto intenciách je súčasne žiaduce zvýrazniť, že dikcia § 82 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej aj ako "Zákon o rodine" alebo "ZR") sa bude aplikovať na všetky prípady pochybností, keďže ide o kogentnú právnu úpravu, v zmysle ktorej matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila.
Osobitné situácie v rámci určovania materstva nastávajú v prípadoch tzv. utajených pôrodov, keďže v spoločnosti už dlhšie obdobie rezonuje otázka pôrodov s utajenou totožnosťou matky, ktoré môžu spôsobovať konflikt záujmov ženy a dieťaťa. Do právneho poriadku Slovenskej republiky došlo k zakotveniu inštitútu utajeného pôrodu zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako "ZZS" alebo "zákon o zdravotnej starostlivosti").
1)
Pre lepšiu ilustráciu možno zvýrazniť, že principiálny cieľ zákonodarcu spočíval v znížení množstva interrupcií, ako aj trestných činov vraždy novonarodeného dieťaťa matkou.
2)
Na účel komplexnejšieho pohľadu možno uviesť, že v rokoch 2012 - 2019 bolo spáchaných deväť
3)
trestných činov vraždy novonarodeného dieťaťa matkou.
4)
V komparácii s ostatnou kriminalitou uvedený trestný čin nie je páchaný s vysokou frekvenciou, a možno sa domnievať, že k uvedenému dopomohol aj inštitút utajených pôrodov. Rovnako v tomto kontexte možno zvýrazniť medziročný pokles umelého prerušenia tehotenstva za posledné roky. Zo strany zdravotníckych zariadení Slovenskej republiky došlo k nahláseniu 12 105 potratov v roku 2021, z toho 386 potratov sa týkalo žien, ktoré nemajú trvalý pobyt v SR. Možno zvýrazniť, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020 (13 469 potratov) došlo k poklesu počtu potratov o 10,1 %, a pri komparácii s rokom 1997 bol ich počet v roku 2021 nižší až o 56,5 %.
5)
V týchto intenciách možno zvýrazniť, že utajený pôrod predstavuje pôrod dieťaťa, po ktorom zo strany matky dôjde k zanechaniu dieťaťa v zdravotníckom zariadení, pričom nedôjde k zapísaniu jej údajov do rodného listu dieťaťa. V prípade pôrodu s utajenou totožnosťou matky je zdravotnícke zariadenie povinné viesť osobitnú zdravotnú dokumentáciu, ktorá je zasielaná priamo na Ministerstvo zdravotníctva SR, a druhú anonymnú, ktorá slúži účelom poisťovne.
6)
So zreteľom na osobitnú povinnosť poskytovateľa odovzdať zdravotnú dokumentáciu Ministerstvu zdravotníctva SR možno dedukovať, že túto povinnosť je poskytovateľ schopný splniť len v prípade, ak bude zdravotnú dokumentáciu viesť aj v písomnej forme alebo v elektronickej forme.
7)
Zo zákona o zdravotnej starostlivostivyplýva možnosť rodičky, aby do šiestich týždňov odo dňa pôrodu písomne odvolala žiadosť o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. V prípade, ak by tak urobila, nasledoval by jej zápis do rodného listu dieťaťa. Súčasne je však žiaduce doplniť, že ak by k odvolaniu jej žiadosti nepristúpila, poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vzniká povinnosť odovzdať osobitnú zdravotnú dokumentáciu Ministerstvu zdravotníctva SR, ktorého povinnosťou je viesť a uchovávať osobitnú zdravotnú dokumentáciu.
8)
Na tomto mieste možno poukázať na skutočnosť, v zmysle ktorej skôr uvedený zákon označuje ženu, ktorá dieťa porodila, za matku, podobne ako zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, ktorý vo svojom ustanovení § 1 ods. 5zakotvuje, že v prípade ak matka, ktorá zanechala dieťa po pôrode v zdravotníckom zariadení, neurčila jeho meno, určí ho súd na podnet matričného úradu, v ktorého matrike sa vykonáva zápis o narodení dieťaťa. Priezvisko takto zanechaného dieťaťa určí súd z rovnakého podnetu vždy.
9)
Frekvencia utajených pôrodov v podmienkach Slovenskej republiky
V intenciách utajených pôrodov možno vzhľadom na ďalej uvedenú tabuľku skonštatovať, že ich frekvencia nie je veľmi vysoká, pričom najmenej často došlo k realizácii utajených pôrodov v rokoch 2020 - 2022 v oblasti východného Slovenska, keďže v košickom a prešovskom kraji v roku 2022 sa nerealizoval ani jeden utajený pôrod. Naopak, v bratislavskom a trnavskom kraji v rámci celkovej komparácie dochádzalo k častejším realizáciám utajených pôrodov, avšak v roku 2022 došlo k najvyššiemu počtu utajených pôrodov v nitrianskom a trenčianskom kraji.
 Zdroj: Vlastný súhrn na základe informácii poskytnutých MZ SR.
Zdroj: Vlastný súhrn.
V tomto kontexte možno zvýrazniť, že na to, aby vznikol statusový pomer matka-dieťa, je nevyhnutné, aby bolo dieťa hneď po narodení za
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).