Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

KATONA a ZÁVARSKÝ proti Slovenskej republike

Čl. 1 P1 • Pokojné užívanie majetku • Pozbavenie majetku • Nemožnosť uplatniť v súdnom konaní nároky na zaplatenie peňažnej pohľadávky na základe zmenky voči dlžníkovi v konkurze v dôsledku legislatívnej zmeny týkajúcej sa „oddlženia“ • Absolútna prekážka • Nedostatok kompenzácie • Neprimerané individuálne bremeno pre sťažovateľov • Nedodržaná spravodlivá rovnováha medzi protichodnými záujmami

V prípade Katona a Závarský proti Slovenskej republike,

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc v komore v zložení:

Marko Bošnjak, predseda,
Péter Paczolay,
Alena Poláčková,
Letif Hüseynov,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström, sudcovia,

a Liv Tigerstedt, zastupujúca tajomníčka sekcie,
berúc do úvahy:
sťažnosti (č. 43932/19 a 43995/19) proti Slovenskej republike podané na Súd podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") 6. augusta 2019 maďarským štátnym príslušníkom Lászlóm Katonom ("prvý sťažovateľ") a slovenským štátnym príslušníkom Tomášom Závarským ("druhý sťažovateľ") (spolu "sťažovatelia");
rozhodnutie oznámiť vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") sťažnosti podľa článkov 6 (prístup k súdu) a 13 Dohovoru a článku 1 Protokolu č. 1 a vyhlásiť zvyšok sťažností za neprijateľné;
rozhodnutie maďarskej vlády nevyužiť svoje právo vstúpiť do konania o sťažnosti č. 43932/19 (článok 36 ods. 1 Dohovoru);
stanoviská strán;
na neverejnom zasadnutí 10. januára 2023,
vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:

 

ÚVOD
1. Predmetom sťažností je vylúčenie pohľadávok sťažovateľov voči fyzickej osobe na zaplatenie dlžnej sumy na základe súboru zmeniek z uspokojenia v konkurznom konaní alebo v inom konaní. Okrem jednej boli všetky pohľadávky uznané právoplatnými rozsudkami. K vylúčeniu z uspokojenia došlo na základe zákona v spojení so skutočnosťou, že dlžník bol vyhlásený za platobne neschopného a bolo mu povolené "oddlženie" v konaní, ktorého sťažovatelia neboli účastníkmi, a na základe rozhodnutia, proti ktorému nebolo možné podať odvolanie.
SKUTKOVÝ STAV
2. Prvý sťažovateľ sa narodil v roku 1955 a žije v Budapešti (Maďarsko) a druhý sťažovateľ sa narodil v roku 1979 a žije v Bratislave. Pred Súdom ich zastupoval R. Skovajsa, advokát pôsobiaci v Bratislave.
3. Vláda bola zastúpená jej zástupkyňou, M. Bálintovou.
4. Skutkový stav možno zhrnúť takto.
I. POZADIE
5. Sťažovatelia vlastnia podiely v obchodnej spoločnosti. V roku 2005 prvý sťažovateľ previedol časť svojho podielu na inú fyzickú osobu (ďalej len "dlžník"), ktorá sa zaviazala zaplatiť prvému sťažovateľovi určitú peňažnú sumu v niekoľkých splátkach.
6. Ako prísľub platby dlžník vystavil v prospech prvého sťažovateľa zmenky zodpovedajúce hodnote príslušných splátok, ktoré mal zaplatiť. Prvý sťažovateľ následne previedol jednu z týchto zmeniek na druhého sťažovateľa.
7. Je nesporné, že v rámci uvedenej dohody (i) prvý sťažovateľ mal nezávislé paralelné pohľadávky voči dlžníkovi tak zo zmluvy o prevode obchodného podielu, ako aj zo zmeniek, a (ii) mohol od dlžníka požadovať plnenie z jedného alebo z oboch týchto titulov. Taktiež uviedol, a jeho tvrdenie vláda priamo nespochybnila (pozri ods. 44 a 48 ďalej), že (iii) neuplatnil svoje práva, ani nepodnikol žiadne iné kroky v súvislosti so svojimi pohľadávkami zo zmluvy o prevode obchodného podielu, a (iv) tieto sa preto premlčali.
8. Keďže nedošlo k plneniu, sťažovatelia zažalovali dlžníka o zaplatenie na základe deviatich z uvedených zmeniek, ktorých úhrnná hodnota predstavovala 74 000 EUR.
Výsledkom boli štyri zmenkové platobné rozkazy vydané Okresným súdom Bratislava V 24. marca 2011, 17. januára 2012, 11. februára a 6. mája 2014, ktorými bolo dlžníkovi uložené zaplatiť sťažovateľom dlžné sumy. Po odmietnutí odvolaní žalovaného boli tieto rozkazy osvedčené ako právoplatné a vykonateľné 30. mája 2016 (rozkaz z 24. marca 2011 v prospech druhého sťažovateľa), 22. augusta 2016 (rozkaz zo 17. januára 2012 v prospech prvého sťažovateľa), 6. novembra 2017 (rozkaz z 11. februára 2014 v prospech prvého sťažovateľa) a 7. novembra 2017 (rozkaz zo 6. mája 2014 v prospech prvého sťažovateľa).
Okresný súd vydal 5. septembra 2014 ďalší zmenkový platobný rozkaz na vyplatenie ďalších súm prvému sťažovateľovi, proti ktorému však bol podaný opravný prostriedok a konanie bolo napokon 23. júla 2019 zastavené bez rozhodnutia vo veci samej z dôvodov vysvetlených v ods. 15 ďalej.
9. V rokoch 2016 až 2018 sťažovatelia podali návrh na nariadenie výkonu štyroch právoplatných a vykonateľných rozsudkov a ich návrhu bolo vyhovené. Pokiaľ ide o pohľadávku priznanú v prospech druhého sťažovateľa (na istinu 20 000 EUR s príslušenstvom), z mesačného príjmu povinného bolo exekučne vymožených 1 399 EUR. Z tejto sumy bolo druhému sťažovateľovi vyplatených 1 092,93 EUR a zostatok si ponechal exekútor na pokrytie trov konania. Okrem toho exekúcia nepriniesla žiadny výťažok, keďže nebol zistený žiadny významný majetok.
II. VÝVOJ V OBLASTI KONKURZNÉHO PRÁVA
10. Konkurzné konanie a príslušné postupy upravuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii (zákon č.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).