Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Obmedzovanie práva na zhromažďovanie v krízovej situácii

Po prehľade najdôležitejších rozhodnutí, ktoré doteraz Európsky súd pre ľudské práva vydal v súvislosti s rozhodovaním o obmedzeniach ľudských práv vykonaných na účel zabránenia šírenia pandémie COVID-19, príspevok rozoberá prípad, v ktoromtento súd preskúmal zásah do práva na zhromažďovanie. Pre ochranu práv na Slovensku, zasiahnutými opatreniami exekutívy, je najdôležitejším odkazom nevyhnutnosť vytvorenia účinného systému nezávislého súdneho prieskumu týchto opatrení z pohľadu  dodržiavania ochrany základných práv a slobôd aj v krízových situáciách. Pre ochranu demokracie má zasa význam tá časť rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá zdôraznila význam slobody pokojného zhromažďovania a poukázala na jeho porušenie v dôsledku dlhého trvania zákazu verejných podujatí a povahou a závažnosťou trestných sankcií hroziacich za porušenie tohoto zákazu.

After an overview of the most important decisions issued so far by the European Court of Human Rights in the context of its rulings on restrictions on human rights carried out in order to prevent the spread of the COVID-19 pandemic, the paper discusses a case in which the Court examined an interference with the right to assembly. For the protection of rights in Slovakia impacted by executive action, the most important message is the necessity of establishing an effective system of independent judicial review of these measures from the perspective of upholding the protection of fundamental rights and freedoms even in crisis situations. Of relevance to the protection of democracy is the part of the decision of the European Court of Human Rights which stressed the importance of the freedom of peaceful assembly and referred to its violation as a result of the long duration of the ban on public events and the nature and severity of the criminal penalties threatened for violation of this ban.

SVÁK, J.: Obmedzovanie práva na zhromažďovanie v krízovej situácii; Justičná revue, 74, 2022, č. 5, s. 663 – 669.

Kľúčové slová: zhromažďovanie, pandémia, súdny prieskum, demokracia.

Key words: assembly, pandemic, judicial review, democracy.

 


Život na začiatku druhej dekády nového milénia priniesol pre ľudskú civilizáciu a každého človeka úplne nový pocit existenčného strachu o vlastný život, nepoznaný na celoeurópskej úrovni viac ako 70 rokov. Vojnovú sekeru nám najprv vykopal voľným okom neviditeľný nepriateľ COVID-19 a vo februári 2022 aj ozbrojený konflikt na území nášho susedného štátu. Vlády dotknutých štátov (čo boli v prvom prípade všetky na svete) reagovali na takto vzniknutú krízovú situáciu mimoriadnymi opatreniami. Ich najviditeľnejším, ale aj najzávažnejším prejavom boli zásahy do našich slobôd a obmedzenia ľudských práv. Najčastejšie to boli obmedzenia osobnej slobody, slobody pohybu a pobytu, ale aj politické práva odvíjajúce sa od práva na slobodu prejavu, a to najmä zhromažďovacie právo. Kým obmedzenia, resp. zásahy do slobôd v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine sa ešte na Európsky súd pre ľudské práva ("ESĽP") nedostali
1)
, tak takmer na deň presne po dvoch rokoch vydal ESĽP zásadné rozhodnutie vo veci
Affaire Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) proti Švajčiarsku (z 15. marca 2022, č. 21881/20)
.
Vzhľadom na možné precedentné pôsobenie rozhodnutia v prístupe k zásahom štátu do výkonu politických práv v krízových situáciách, osobitne spôsobených pandémiou, a zároveň jeho kontroveznosť prejavenú aj v najtesnejšom hlasovaní Komory v pomere hlasov 4:3, je potrebné prihliadnuť aj na doterajšiu rozhodovaciu prax ESĽP pri posudzovaní zásahov do ľudských práv legitimizovaných bojom proti vírusu COVID-19. Navyše, ešte ich nie je veľa a sú charakterizované opatrným prístupom ESĽP k hodnoteniu primeranosti a nevyhnutnosti opatrení chrániacich život a zdravie, a zároveň obmedzujúcich výkon ľudských práv, ktoré ani len nenaznačovali radikálnu zmenu prístupu. S úľavou sa ESĽP radšej vyhýbal meritórnym rozhodnutiam tradičným konštatovaním, že vnútroštátne orgány sú v lepšej pozícii ako nadnárodný súd, aby posúdili konkrétne okolnosti prípadu. Kde mohol, tam využil najmä podmienku využitia vnútroštátnych prostriedkov nápravy, resp. odobril ich rozhodnutia so zdôraznením, že prípadu venovali požadovanú starostlivosť. Z doterajších rozhodnutí ESĽP, ktoré sa týkali posudzovania obmedzení ľudských práv odôvodnených efektívnym bojom proti pandémii možno upozorniť na tri z nich, ktoré sa ohrozením vírusom COVID-19 zaoberali z rôznych uhlov pohľadu a to v časovom slede podľa ich vydania.
V prvom z nich vo veci
Aytag Ünsal a Ebru Timtik proti Turecku (z 8. júna 2021, č. 36331/20)
pán Ünsal a pani Timtik boli odsúdení na dlhoročné tresty odňatia slobody za preukázanú teroristickú činnosť, vrátane účasti na atentáte na prokurátora, vykonanom v jeho kancelárii. Na protest proti uväzneniu začali hladovky, ktoré podľa nich mali viesť "pôstom k smrti". Lekárske vyšetrenia preukázali, že ich zdravotný stav je nezlučiteľný s pobytom vo väznici a boli preto premiestnení do nemocníc, ktoré však práve v tom čase boli vystavené náporom pacientov s vírusom COVID-19. Vo svojich sťažnostiach namietali porušenie článkov 2, 3, 5 a 18 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ("Dohovor") z dôvodu ich umiestnenia v nemocniciach určených na liečbu pacientov s vírusom COVID-19, kde sa cítili byť reálne ohrozenými pre svoj chatrný zdravotný stav spôsobený hladovkou. Pri hodnotení prípadu ESĽP vyzdvihol, že príslušné orgány okamžite a správne vyhodnotili riziká, ktoré pre sťažovateľov prinášala hladovka. Podnikli nevyhnutné kroky, ktoré považovali za potrebné na zmiernenie týchto rizík. Vnútroštátnym orgánom preto nemožno vytýkať, že riadne nepreskúmali a nezvládli situáciu, ako to vyžadujú príslušné články Dohovoru. Na veci nezmenilo nič ani to, že pani Timtik v nemocnici zomrela. Navyše, ESĽP osobitne zdôraznil v bode 37 rozsudku, že ".
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).