Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozhodcovský rozsudok ako exekučný titul

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“) na neverejnom zasadnutí senátu 28. septembra 2023 predbežne prerokoval sťažnosť sťažovateľky, ktorou namietala porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“), a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 59Ek/660/2022 z 13. marca 2023 a prijal ju na ďalšie konanie v celom rozsahu.
Proti sťažovateľke, ako povinnej, sa na okresnom súde vedie exekučné konanie pre vymoženie sumy 134,30 EUR s príslušenstvom, a to na základe exekučného titulu - rozhodcovského rozsudku Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter sp. zn. RK-PC-186/16-EK z 30. mája 2016 (ďalej aj "exekučný titul" alebo "rozhodcovský rozsudok"). Okresný súd poveril vykonaním exekúcie súdneho exekútora, ktorému sťažovateľka doručila návrh na zastavenie exekúcie podľa § 61k ods. 1 Exekučného poriadku.
Sťažovateľka v podstatnom namietala, že dojednanie rozhodcovskej doložky v spotrebiteľskej zmluve, resp. samotnej rozhodcovskej zmluve je neprijateľnou podmienkou, ktorá je v zmysle § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka neplatná. Rozhodcovská zmluva jej ako spotrebiteľke znemožňovala zvoliť si spôsob riešenia prípadného sporu. Odkazuje síce na to, že sa možno obrátiť aj na príslušný súd, no je logické, že oprávnený ako dodávateľ je vždy žalobcom, a teda si zvolí pre neho výhodnejší rozhodcovský súd. Ďalej namietala, že rozhodcovský súd iba formálne prebral argumenty žalujúcej strany a nevysporiadal sa s inštitútmi zameranými na ochranu práv spotrebiteľa, čo preukazovala tým, že spotrebiteľská revolvingová zmluva obsahuje neprimeraný úrok.
Okresný súd zamietol návrh sťažovateľky na zastavenie exekúcie uznesením z 12. augusta 2022, vydaným vyšším súdnym úradníkom, proti ktorému podala sťažovateľka sťažnosť. Napadnutým uznesením sťažnosť sťažovateľky zamietol a rozhodol o trovách sťažnostného konania.
V dôvodoch svojho rozhodnutia okresný súd uviedol, že rozhodcovská zmluva bola uzatvorená samostatne a že medzi zmluvnými stranami išlo o dohodnutý spôsob riešenia možných sporov vyplývajúcich zo zmluvy o úvere. Na základe skutočnosti, že rozhodcovská zmluva bola vopred pripravená oprávneným na samostatnom liste, do ktorého sa dopĺňajú požadované údaje, však nemožno prijať záver, že by táto zmluva nebola uzatvorená individuálne, keďže sťažovateľka mala možnosť túto odmietnuť bez toho, aby došlo k zmareniu uzatvorenia zmluvy o úvere. Zároveň táto zmluva nebráni spotrebiteľovi uplatniť svoje práva pred všeobecným súdom, keďže jej obsahom je alternatívne riešenie sporov. Podľa názoru okresného súdu, nejde o neprimeranú zmluvnú podmienku, ak podľa bodu 7 rozhodcovskej zmluvy mala sťažovateľka aj po jej podpise možnosť odstúpiť od rozhodcovskej zmluvy do 14 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu, čo nevyužila. Sťažovateľka si prečítala rozhodcovskú zmluvu, ktorá bola na osobitnom dokumente a ktorá obsahovala iba 7 bodov vrátane poučenia o dôsledkoch uzatvorenia rozhodcovskej zmluvy, a svojím podpisom vyjadrila súhlas s jej obsahom. Ak v nej dal veriteľ "
bianco
" dôvod odstúpenia od zmluvy, nemožno rozumne vyvodiť značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán. Aj keď bola rozhodcovská zmluva vopred pripravená na samostatnom liste, do ktorého sa dopĺňajú požadované údaje, mala sťažovateľka možnosť túto odmietnuť bez toho, aby zmarila uzavretie zmluvy o úvere. Preto okresný súd vyhodnotil rozhodcovskú zmluvu, ktorá založila právomoc rozhodcovského súdu vydať exekučný titul, za individuálne dohodnutú. Na podporu svojho názoru poukázal na novú právnu úpravu spotrebiteľského rozhodcovského práva v § 3 ods. 2 zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní").
K otázke neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy v dôsledku neprijateľnej zmluvnej podmienky týkajúcej sa neprimeraného úroku z omeškania okresný súd zdôraznil, že neplatnosť mala sťažovateľka napadnúť v žalobe o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Neplatná spotrebiteľská zmluva spôsobuje neplatnosť rozhodcov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).