Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

TOROMAG, s. r. o. proti Slovenskej republike a 4 ďalšie sťažnosti (nezákonnosť opatrení proti šíreniu COVID-19)

rozhodnutie z 28. júna 2022 k sťažnosti č. 41217/20 pre porušenie článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru (nezákonnosť opatrení proti šíreniu COVID-19)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 28. júna 2022 ako výbor v zložení:
Péter Paczolay, predseda,
Alena Poláčková,
Raffaele Sabato, sudcovia,
a Liv Tigerstedt, zástupkyňa tajomníčky sekcie,
berúc do úvahy:
päť sťažností proti Slovenskej republike, podaných Súdu podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") v rôzne dni uvedené v pripojenej tabuľke, sťažovateľmi tiež tam uvedenými (ďalej len "sťažovatelia"), ktorých zastupoval pán B. Fridrich, advokát pôsobiaci v Bratislave;
rozhodnutie oznámiť sťažnosti vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"), zastupovanej jej zástupkyňou pani M. Bálintovou;
stanoviská strán;
po prerokovaní na neverejnom zasadnutí rozhodol takto:
PREDMET PRÍPADU
1. Sťažnosti sa týkajú údajnej nezákonnosti opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ÚVZ") v rámci ochrany pred šírením vírusu Covid-19 v období od 15. marca 2020 do 19. mája 2020. Sťažovatelia sú majitelia fitnescentier, ktoré boli na základe už spomínaných opatrení zavreté. Tvrdia, že im vznikla majetková škoda a ušlý zisk, ako aj že stratili časť klientely.
2. Opierajúc sa o článok 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru sa sťažovatelia sťažovali, že napadnuté opatrenia nespĺňali podmienky zákonnosti, a to predovšetkým preto, že za daného právneho stavu mala právomoc prijať ich naďalej iba vláda a nie ÚVZ, a že ich nebolo možné napadnúť pred vnútroštátnymi súdmi vrátane ústavného súdu.
POSÚDENIE SÚDOM
3. Berúc do úvahy podobný predmet sťažností, Súd považuje za vhodné preskúmať ich spoločne v jedinom rozhodnutí.
4. Vláda uviedla,
inter alia
, že sťažnosti predstavujú zneužitie práva na individuálnu sťažnosť, pretože sťažovatelia neinform
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).