Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zakotvenie "práva na hotovosť" v Ústave Slovenskej republiky

Príspevok sa zaoberá ostatnou novelou Ústavy Slovenskej republiky, ktorá medzi ústavné práva zakotvila "právo na hotovosť". Poukazuje na právnu úpravu, ktorá túto oblasť upravovala pred prijatím novely Ústavy SR a čo sa zmenilo jej prijatím. Následne poukazuje na nedostatky samotného procesu prijímania a snaží sa o základný výklad nového ustanovenia Ústavy SR, ako aj jeho vzťah k ostatným relevantným právnym predpisom.

The paper deals with the recent amendment to the Constitution of the Slovak Republic, which introduced the "right to cash" among the constitutional rights. It points out the legislation that regulated this area before the adoption of the amendment to the Constitution of the Slovak Republic and what has changed since its adoption. It then points out the shortcomings of the adoption process itself and seeks to provide a basic interpretation of the new provision of the Slovak Constitution and its relationship to other relevant legislation.

PONIŠT, V.: Zakotvenie „práva na hotovosť“ v Ústave Slovenskej republiky; Justičná revue, 75, 2023, č. 12, s. 1389 – 1404.

Kľúčové slová: ústava, zákonné platidlo, hotovosť, právo na hotovosť, odmietnutie hotovosti, hotovostná operácia.

Key words: constitution, legal tender, cash, right to cash, refusal of cash, cash transaction.

Právne predpisy/legislation: ústavný zákon č. 241/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov; zákon NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov; zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzovaní platieb v hotovosti; Zmluva o fungovaní EÚ; Rozhodnutie Rady z 29. júna 1998 o poradení sa s Európskou centrálnou bankou národnými orgánmi ohľadom návrhu právnych prepisov (98/415/ES); zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.

Úvod
Ústava ako základný zákon štátu upravuje tie najpodstatnejšie práva a slobody, ako aj základné vzťahy medzi štátnymi orgánmi a ich fungovanie. Otázka spôsobu vykonania platby nepatrí medzi oblasti, ktoré by boli štandardne upravované, a treba dodať, že aj v prípade ostatnej novely Ústavy Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 241/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) môže ísť viac o zabezpečenie súkromia a zachovanie slobody voľby obyvateľstva rozhodnúť sa pre "štátom emitovanú" fyzickú formu peňazí pred prostriedkami vedenými iba elektronicky na účtoch bánk. Tak to prezentuje dôvodová správa, ktorá uvádza, že "cieľom uvedeného návrhu je zaviesť pre právo na hotovosť ústavný rámec s ohľadom na právo na súkromie."
1)
Treba povedať, že obdobne je hotovosť vnímaná aj v iných krajinách. Napríklad aj v Holandsku, ktoré síce nemá zmienku o hotovosti v ústave, no ako uvádza J. Spaanderman, nevystopovateľnosť bankoviek a mincí prispieva k právu na súkromie a právo na súkromie je ústavné právo (podľa čl. 10 Holandskej ústavy).
2)
O. Issing uvádza, že "prieskumy svedčia o tom, aký veľký význam pripisujú občania ochrane súkromia, a tým aj anonymite platieb v hotovosti."
3)
Ďalej má mať, podľa dôvodovej správy, občan "právo na to, aby sa sám na základe svojej vôle rozhodol, že chce platiť v hotovosti... právo na hotovosť je jednak jedným z kľúčových práv, ktorým môžu občania napĺňať svoju slobodu v obchodno-právnych vzťahoch."
4)
Osobná sloboda človeka je podčiarknutá aj ďalej v dôvodovej správe, keď táto uvádza, že "právo platiť v hotovosti má byť charakterizované a ponímané, ako výraz slobodnej voľby človeka takto platiť v hotovosti nie preto, že elektronicky platiť nemôže, ale preto, že elektronickou formou platiť nechce, a to z akýchkoľvek dôvodov, v reakcii na konkrétnu situáciu alebo ako prejav jeho osobnosti."
5)
Hnutia či jednotlivcov ktorí sa snažia dosiahnuť zakotvenie vedúceho postavenia hotovosti do ústav jednotlivých štátov, môžeme nájsť aj v ďalších krajinách, pričom návrh na zakotvenie práva na hotovosť do Ústavy SR sa už v Národnej rade Slovenskej republiky raz vyskytol, no vtedy nezískal potrebnú podporu.
6)
Aj naši najbližší susedia - Česko i Rakúsko sa pohrávali (a pohrávajú) s myšlienkou zavedenia práva na hotovosť do ústavy, no ich prístup je oveľa vecnejší, keďže si v týchto krajinách táto problematika vyžiadala aj odbornú diskusiu, ktorá sa v podmienkach Slovenskej republiky neuskutočnila, čo sa môže ukázať v konečnom dôsledku ako nedostatok. Najbližšie k zakotveniu hotovosti do ústavy mohli mať v Taliansku, kde sa uvádza, že republika podporuje a chráni úspory vo všetkých formách (čl. 47 Ústavy Talianskej republiky), t. j. aj vo forme hotovosti.
Tento článok nemá za cieľ polemizovať s tým, či právo na platbu v hotovosti má alebo nemá patriť do Ústavy Slovenskej republiky, ako nášho základného zákona, ale venuje sa tomu, čo táto novelizácia ústavy vlastne priniesla.
Pokiaľ zazneli aj iné dôvody, ktoré stáli za prijatím predmetnej novely Ústavy SR, treba zdôrazniť, že hoci boli podniknuté opatrenia na to, aby hotovosť bola obmedzovaná, tak treba konštatovať, že viac obmedzení pre hotovosť zakotvil vnútroštátny zákonodarca, ako ten z EÚ. Samotná EÚ nie je za zrušenie hotovosti. Ako uvádza napríklad H. Siekmann, zrušenie hotovosti v eurozóne by bolo porušením práva EÚ.
7)
Sloboda pohybu kapitálu je jednou zo 4 základných slobôd, na ktorej je EÚ budovaná. V zmysle čl. 63 Zmluvy o fungovaní EÚ sú zároveň zakázané akékoľvek obmedzenia pohybu kapitálu medzi členskými štátmi navzájom a členskými štátmi a tretími krajinami. Členské štáty, až na výnimky upravené v čl. 65 Zmluvy o fungovaní EÚ, nemôžu klásť akékoľvek prekážky uskutočňovaniu hotovostných či bezhotovostných platieb za tovar a služby.
8)
Len na margo, potom prichádza do úvahy otázka, či sú horné limity pre platby v hotovosti vôbec súladné s primárnym právom.
9)
Nastavenie systému ochrany hotovosti pred prijatím "práva na hotovosť" do Ústavy SR
Slovenská republika patrí medzi krajiny, ktoré sa (aspoň podľa platnej legislatívy) skutočne snažia chrániť hotovosť rôznymi spôsobmi a jej ochrana je zakotvená v rôznych právnych predpisoch a jej odmietnutie bez zákonného dôvodu je dokonca trestné.
V prvom rade je nutné poukázať na ustanovenia zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej iba "Zákon o NBS"). V zmysle ust. § 17a ods. 1 a 2 tohto zákona sú stanovené základné pravidlá pre použitie hotovosti. Podľa tohto ustanovenia je na našom území pri peňažných platbách v hotovosti zakázané bez zákonného dôvodu odmietnuť zákonné platidlá v ich nominálnej hodnote, vrátane viazania prijatia zákonných platidiel na iný ako zákonný dôvod alebo iného obdobného narušovania obehu zákonných platidiel. Právnické aj fyzické osoby v Slovenskej republike majú povinnosť pri peňažných platbách prijímať zákonné platidlá. Tieto môžu odmietnuť, resp. dávajú ich späť do peňažného obehu podľa osobitných predpisov platných v eurozóne pre eurobankovky a euromince a v rozsahu vymedzenom týmito osobitnými predpismi aj za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo inými osobitnými predpismi. Z uvedeného vyplýva, že pri platbách v hotovosti je každý povinný prijať zákonné platidlá. Zákonnými platidlami sa podľa ust. § 15 Zákona o NBS rozumejú eurobankovky a euromince, vrátane pamätných euromincí (ako aj zberateľské euromince emitované Národnou bankou Slovenska).
10)
Z pohľadu Zákona o NBS sú stanovené aj zákonné podmienky pre odmietnutie hotovosti, a to tak, že podľa § 17a ods. 3 tohto zákona môže právnická osoba a fyzická osoba, okrem Národnej banky Slovenska a banky, odmietnuť prijatie platných euromincí vtedy, ak ide o zberateľské euromince a rovnako to platí aj vtedy, ak ide o poškodené eurobankovky alebo poškodené euromince.
Zároveň je v zmysle ust. § 273 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej iba "Trestný zákon") trestným činom konanie, ktoré spočíva v tom, že páchateľ bez zákonného dôvodu odmieta tuzemské peniaze.
Pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa a prípad, ak obchodník odmieta prijať platby v hotovosti, pôjde o konanie, ktoré ukladá spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, pričom uvedené konanie je porušením § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Krajský súd v Žiline vo svojom
rozsudku sp. zn. 30S/138/2020 z 30. 8. 2022
, pri posudzovaní záveru o tom, či bolo možné obchodníka sankcionovať za takéto konanie, konštatoval správnosť uloženej sankcie a konštatoval, že pokiaľ obchodník podmienil predaj "iba platobnou kartou, tak takáto povinnosť nemá v slovenskom právnom poriadku žiaden právny základ."
11)
Zároveň zdôraznil aj to, že "využívanie platobných služieb za aktuálneho právneho stavu treba považovať za nadstavbu, resp. zjednodušenie vykonávania úhrad záväzkov, ktoré však neznamená negovanie všeobecného pravidla o hotovostnom peňažnom obehu a používaní eurobankoviek a euromincí ako všeobecného platobného prostriedku za účelom plnenia záväzkov. Bezhotovostný platobný styk je aktuálne doplnkom toho hotovostného a nemožno ho preto nijako vynucovať."
12)
Pokiaľ ide o zákonné dôvody na odmietnutie platby, tak okrem už uvedených dôvodov, podľa Zákona o NBS platia aj ďalšie, ktoré stanovil vnútroštátny zákonodarca, ale aj právo EÚ. Ďalšie vnútroštátne obmedzenia pri prijímaní a platbe v hotovosti vyplývajú z osobitných predpisov, napríklad ide o:
  • Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzovaní platieb v hotovosti (ďalej iba "Zákon o obmedzení platieb"), ktorý vo všeobecnosti upravuje horné limity pre platby v hotovosti, pričom stanovuje aj výnimky z týchto limitov, t. j. prípady, na ktoré sa limity platieb v hotovosti nevzťahujú;
  • Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, ktorý umožňuje v hotovosti platiť poplatky, ak súdy, orgány štátnej správy súdov a orgány prokuratúry majú pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur, okrem poplatku podľa položky 17 (vo veciach obchodného registra), ktorý je možné platiť v hotovosti, aj keď prevyšuje 300 eur (§ 9);
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, rovnako ohraničuje platby v hotovosti za právne poplatky do výšky 300 eur (§ 7);
  • Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, ktorý úplne vylučuje hotovostné dary pre politické strany (§ 24 ods. 2);
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej iba "Zákon o SP") neumožňuje zaplatiť poistné v hotovosti, ale iba bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou (§ 142 ods. 6).
Z pohľadu práva EÚ je dané obmedzenie v zmysle čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura, podľa ktorého platí, že s výnimkou vydávajúceho orgánu a osôb osobitne určených vnútroštátnymi právnymi predpismi vydávajúceho členského štátu, žiadna strana nie je povinná prijať pri akejkoľvek jednej platbe viac ako 50 mincí.
13)
Ďalšia výnimka z povinnosti prijímať hotovosť (z pohľadu práva EÚ) je tá, že v zmysle čl. 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 651/2012 zo 4. júla 2012 o vydávaní euromincí majú postavenie zákonného platidla iba vo vydávajúcom členskom štáte (pričom ta
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).