Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR III/2019 (74/2016) ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. marca 2016 sp. zn. 3 Cdo 75/2015)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 8/2016, s. 10 – 13.

Zodpovednosť súdneho exekútora za škodu podľa § 33 ods. 1 zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (Exekučný poriadok) a zodpovednosť štátu za škodu podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, ktorá bola spôsobená súdnym exekútorom pri výkone exekučnej činnosti, sa vzájomne nevylučujú.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. marca 2016 sp. zn. 3 Cdo 75/2015)


Odôvodnenie

Žalobca sa v konaní domáhal náhrady škody, ktorú mal spôsobiť žalovaný ako súdny exekútor, vykonávajúci exekúciu na základe rozsudku Okresného súdu Bratislava III z 3. decembra 2001 č.k. 19 Cb 64/1997-227 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 24 Cob 98/2002, vykonateľným 26. decembra 2002 predajom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území X a zapísaných na liste vlastníctva č. X postavenej na parcele č. X vedenej ako zastavaná plocha vo výmere X m², a to bytu č. X na prízemí bytového domu súpisného č. X v X a spoluvlastníckeho podielu 2/16 na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku (ďalej len „nehnuteľnosti“) na dražbe konanej 15. februára 2007, keď udelil príklep v prospech žalobcu ako vydražiteľa po zaplatení dražobnej zábezpeky 800 000 Sk, napriek tomu, že povinný a spoluvlastníčka nehnuteľnosti vzniesli proti exekúcii námietky a žiadali o jej odklad; zvyšok kúpnej ceny vo výške 850 000 Sk zaplatil žalobca 21. februára 2007. Okresný súd Pezinok uznesením z 23. februára 2009 č. k. 15 Er 1772/2008-151 námietkam povinných vyhovel a príklep neschválil. Keďže kúpnu cenu žalovaný žalobcovi vrátil 29. mája 2009, žalobca od neho požadoval náhradu škody, ktorá predstavuje úroky z tejto sumy od 21. februára 2007 do jej vrátenia, ktoré by žalobca získal, ak by sumu uložil na terminovanom vklade v Slovenskej sporiteľni (2,8 %).

Okresný súd Bratislava V rozsudkom zo 6. februára 2012 č. k. 13 C 41/2011-66 žalobe vyhovel a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 3 478 € a nahradiť mu 831,24 € titulom trov konania. V odôvodnení uviedol, že žalovaný v exekučnom konaní vykonal dražbu nehnuteľností napriek vedomosti, že povinný a spoluvlastníčka nehnuteľností (manželka povinného) podali proti znaleckému posudku námietky, požiadali o odklad exekúcie a zrušenie termínu konania dražby určený na deň 15. fe

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).