Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR L/2019 (92/2018) – ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 31. januára 2018, sp. zn. 4Obdo/3/2017)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 9/2018, s. 111 – 116.

Povinnosť zložiť preddavok na trovy konania v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení do 31. 12. 2017 má aj veriteľ, ktorému bola popretá pohľadávka a ktorý je v právnej pozícii žalobcu. Zloženie preddavku je podmienkou, aby súd rozhodoval o žalobe, inak konanie zastaví. Pokiaľ žalobca uhradí uvedený preddavok na trovy konania v lehote na podanie odvolania proti zastavujúcemu uzneseniu prvoinštančného súdu, odvolací súd uznesenie o zastavení konania zruší.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 31. januára 2018, sp. zn. 4Obdo/3/2017)


Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Košice I, ako súd prvej inštancie, uznesením č. k. 26Cbi/9/2015-43 zo dňa 17. 12. 2015 zastavil konanie o určenie poradia popretej pohľadávky prihlásenej do konkurzného konania v celkovej výške 22 264 075,61 eura. Súčasne rozhodol o nepriznaní náhrady trov konania stranám sporu.

2. Z odôvodnenia uznesenia prvoinštančného súdu vyplýva, že žalobcovi bola uznesením č. k. 26Cbi/9/2015-37 zo dňa 15. 10. 2015 podľa § 32 ods. 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) uložená povinnosť zaplatiť preddavok na trovy konania vo výške 322,65 eura v lehote 15 dní odo dňa doručenia predmetného uznesenia. Žalobca bol poučený, že ak preddavok v stanovenej lehote nezloží, súd konanie zastaví. Uznesenie bolo žalobcovi (jeho právnemu zástupcovi) doručené dňa 18. 11. 2015. Žalobca preddavok na trovy konania v súdom stanovenej 15-dňovej lehote, a ani do rozhodnutia súdu prvej inštancie, nezaplatil. O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“).

3. Na odvolanie žalobcu (proti výroku prvoinštančného uznesenia o zastavení konania), ako aj žalovaného v 1. rade (proti výroku o nepriznaní náhrady trov konania), Krajský súd v Košiciach (ďalej aj „odvolací súd“), uznesením č. k. 3CoKR/16/2016-72 zo dňa 27. 6. 2016, rozhodnutie súdu prvej inštancie vo výroku o zastavení konania ako vecne správne potvrdil, kým vo výroku o nepriznaní náhrady trov konania stranám sporu, prvoinštančné uznesenie zrušil a v tejto časti vrátil vec súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.

4. Odvolací súd v odôvodnení svojho rozhodnutia konštatoval, že žalobca si prihlásil do konkurzného konania v 45-dňovej lehote od vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu S. a. s. S., súhrnnou prihláškou zo dňa 31. 3. 2015, pohľadávky vo výške 22 264 075,61 eura. Správca úpadcu zapísal prihlásené pohľadávky do zoznamu pohľadávok pod por. číslom 502 až 616 a v zákonnej lehote ich poprel čo do poradia, a to z dôvodu spriaznenosti žalobcu s úpadcom. Vzhľadom na uvedené podal žalobca žalobu proti správcovi ako žalovanému v 1. rade a žalovanému v 2. rade o určenie poradia popretej pohľadávky.

5. Súd prvej inštancie uznesením č. k. 26Cbi/9/2015-37 zo dňa 15. 10. 2015 žalobcovi uložil, aby do 15 dní od doručenia uznesenia zaplatil na účet Okresného súdu Košice I preddavok na trovy konania vo výške 322,65 eura, súčasne uložil povinnosť aj žalovanému v 2. rade, aby v lehote 15 dní od doručenia uznesenia zložil preddavok na trovy konania, rovnako vo výške 322,65 eura. Z obsahu odôvodnenia prvoinštančného uznesenia vyplýva, že ak žalobca preddavok v stanovenej lehote nezloží, súd konanie v zmysle § 32 ods. 11 ZoKR zastaví. Uznesenie prevzal právny zástupca žalobcu dňa 18. 11. 2015.

6. Z prevodného príkazu predloženého žalobcom (č. l. 53) vyplýva, že žalobca dňa 2. 2. 2016 poukázal na účet Okresného súdu Košice I sumu 322,65 eura, ako preddavok na trovy konania.

7. Odvolací súd vychádzal zo skutkového a právneho stavu veci, keď o povinnosti žalobcu zložiť v incidenčnom konaní preddavok na trovy konania vo výške 322,65 eura bolo

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).