Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XXXI/2019 (85/2018) – ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 31. januára 2018, sp. zn. 4Obdo/73/2016)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 9/2018, s. 61 – 64.

Ak bola výpoveď zmluvy doručovaná poštou, pre začatie plynutia výpovednej doby je rozhodujúci deň, kedy bolo oznámenie o uložení doručovanej zásielky na pošte vhodené do poštovej schránky adresáta, bez ohľadu na to, kedy si adresát uloženú zásielku na pošte vyzdvihol.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 31. januára 2018, sp. zn. 4Obdo/73/2016)


Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Bratislava II (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 24. apríla 2014 č. k. 26CIV176/2013-86 žalobu zamietol a žalobcu zaviazal zaplatiť žalovanému náhradu trov konania vo výške 896,50 eura a trovy právneho zastúpenia vo výške 1 181,62 eura k rukám právneho zástupcu žalovaného, do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

2. Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvej inštancie vyplýva, že žalobca sa žalobou proti pôvodnému žalovanému spoločnosti A., s. r. o., doručenou súdu dňa 14. júna 2013 domáhal zaplatenia sumy 14 947,88 eura s 9,5 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 14 947,88 eura od 15. mája 2013 do zaplatenia a náhrady trov konania a trov právneho zastúpenia. Uvedené odôvodnil skutočnosťou, že žalobca ako skladovateľ uzavrel s pôvodným žalovaným, ako ukladateľom, zmluvu o manipulácii a skladovaní zo dňa 1. septembra 2008 (ďalej aj „zmluva o manipulácii a skladovaní“). Dňa 14. decembra 2012 bola žalobcovi doručená výpoveď uvedenej zmluvy o manipulácii a skladovaní, pričom pôvodný žalovaný vo výpovedi uviedol, že v súlade so zmluvnými podmienkami zmluva o manipulácii a skladovaní zanikne uplynutím štvormesačnej výpovednej doby, ktorá začala plynúť dňa 1. decembra 2012 a uplynie 31. marca 2013. Žalobca následne namietal listom zo 17. decembra 2012, doručenom pôvodnému žalovanému dňa 21. decembra 2012, začiatok plynutia výpovednej doby, keďže podľa bodu 2.6.1 zmluvy o manipulácii a skladovaní je výpovedná doba štvormesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení a keďže bola doručená žalobcovi 14. decembra 2012, začala výpovedná doba plynúť až 1. januára 2013 a uplynula 30. apríla 2013. Z uvedeného dôvodu vystavil žalobca pôvodnému žalovanému faktúru č. OF 2013021 na sumu 14 947,88 eura, ktorou vyfakturoval odplatu za služby spojené so skladovaním za mesiac apríl 2013. Žalovaný faktúru aj napriek výzvam neuhradil.

3. Súd prvej inštancie na základe vykonaného dokazovania ustálil, že existencia záväzkového vzťahu na základe zmluvy o manipulácii a skladovaní medzi sporovými stranami sporná

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).