Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

A. P. proti Slovenskej republike rozsudok z 28. januára 2020 k sťažnosti č. 10465/17

 čl. 3 - ponižujúce zaobchádzanie - maloletý udretý do tváre policajtom počas zatýkania - nie výslovne nevyhnutné použitie sily - absencia účinného vyšetrovania 
V prípade A. P. proti Slovenskej republike,
Európsky súd pre ľudské práva (tretia sekcia) zasadajúc v komore v zložení:
Paul Lemmens, predseda,
Georgios A. Serghides,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller,
Alena Poláčková,
María Elósegui,
Erik Wennerström, sudcovia,
a Stephen Phillips, tajomník sekcie,
na neverejnom zasadnutí 17. decembra 2019,
vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý toho dňa:
KONANIE
1. Prípad vznikol na základe sťažnosti (č. 10465/17) predloženej Súdu proti Slovenskej republike podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") 30. januára 2017 slovenským štátnym občanom, pánom A. P. (ďalej len "sťažovateľ").
2. Sťažovateľ bol zastúpený V. Durbákovou, advokátkou vykonávajúcou svoju prax v Košiciach. Vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") bola zastúpená svojou zástupkyňou pani M. Pirošíkovou.
3. Sťažovateľ tvrdil, že obecní policajti s ním zaobchádzali ponižujúco, a že vnútroštátne orgány neuskutočnili účinné vyšetrenie veci, v rozpore s článkom 3 Dohovoru.
4. Dňa 21. júna 2017 bola sťažnosť oznámená vláde.
SKUTKOVÝ STAV
I. SKUTKOVÉ OKOLNOSTI PRÍPADU
5. Sťažovateľ sa narodil v roku 1999, žije v Rudňanoch a je rómskeho pôvodu.
A. Udalosti z 10. a 11. februára 2015
6. Dňa 10. februára 2015 otec pätnásťročného rómskeho chlapca M. Č. oznámil na polícii, že skôr v ten istý deň bol M. Č. zbitý skupinou chlapcov. Ako bolo neskôr uvedené v rozhodnutí týkajúcom sa prípadu (pozri ďalej odsek 23), M. Č. nepoznal útočníkov, ale veril tomu, že bude schopný ich identifikovať podľa tváre. Vec bola riešená ako podozrenie z priestupku a nasledujúce ráno sa mala polícia s M. Č. a jeho otcom pokúsiť pred miestnou školou identifikovať páchateľov.
7. Nasledujúce ráno M. Č. pred školou identifikoval sťažovateľa, ktorý mal v tom čase šestnásť rokov, a ďalšieho rómskeho chlapca A. T. ako tých, ktorí boli medzi útočníkmi. V skôr odkazovanom rozhodnutí bolo uvedené, že podľa záznamu príslušníci obecnej polície (ďalej len "príslušníci") E. P. a R. M., ktorí vykonávali nasledujúci zásah, vypovedali, že M. Č. identifikoval sťažovateľa a A. T. ako Róma a Cigáňa.
8. Podľa sťažovateľovej výpovede bol 11. februára 2015 ráno o 7.45 hod. konfrontovaný s E. P. a R. M. pred svojou školou. Jeden z príslušníkov ho údajne schmatol za kapucňu, hodil o auto a udrel ho niekoľkokrát do tváre. Potom ho spolu s A. T. natlačil do policajného auta. Sťažovateľ tvrdil, že príslušník pokračoval v bití aj po tom, ako už bol v aute.
9. Chlapci boli odvezení na policajnú stanicu v Rudňanoch. Podľa úradného záznamu o predvedenej osobe, sťažovateľ bol predvedený na policajnú stanicu ráno o 7.50 hod., prepustený bol ráno o 8.10 hod. a nemal žiadne zranenia.
10. Sťažovateľ tvrdil, že na policajnej stanici si obaja príslušníci nasadili biele rukavice a bili ho do tváre, a že na neho tlačili, aby sa priznal, že napadol M. Č.
11. Neskôr doobeda, po svojom prepustení, sťažovateľ spolu so svojou matkou vyhľadal lekársku pomoc v Spišskej Novej Vsi. Boli vypracované dva lekárske záznamy, jeden doktorom F. M., chirurgom, a ďalší doktorom J. N., otolaryngológom. V prvom zázname sa uvádza:
"[Sťažovateľ bol] dnes zranený, údajne počas policajného zásahu. [Objektívnym pozorovaním:] opuch nosa a bolesť v nose ...".
     V druhom zázname je uvedené:
"Bol ošetrený v ambulancii po zranení utŕženom počas policajného zásahu. Krvácal z nosa; taktiež má napuchnutú hornú peru.".
12. Dňa 11. februára 2015 večer o 20.57 hod. sťažovateľ opäť navštívil chirurgickú ambulanciu doktora I. D., ktorý potvrdil, že sťažovateľ mal povrchové zranenie nosa, a že toto bolo spôsobené úderom okolo 7.15 hod. ráno.
B. Použitie sily
13. V priebehu konania pred Súdom vláda predložila hlásenie o použití donucovacích prostriedkov obecnej polície v Rudňanoch z 11. februára 2015. Podľa tohto hlásenia R. M. prudko chytil sťažovateľa za lakeť, aby mu zabránil odísť. Sťažovateľ sa však vytrhol, napľul na R. M., povedal mu, že sa ho nebojí a zamával svojou pravou rukou na R. M., ktorý ho následne prudko chytil a udrel. Podľa hlásenia sťažovateľ neutrpel žiadne zranenia.
14. Sťažovateľ tvrdil, že žiadosti príslušníkov vyhovel dobrovoľne a nekládol žiaden aktívny odpor.
15. V správe z 25. augusta 2017, ktorú vláda taktiež predložila v priebehu konania pred Súdom, prokurátor generálnej prokuratúry konštatoval vo vzťahu k použitiu sily pred školou:
"... R.M. použil donucovacie prostriedky voči sťažovateľovi. Chytil ho za rameno a použil na jeho ruku páku. Sťažovateľ stále kládol odpor. V reakcii na opľutie mu R.M. dal facku. Sťažovateľ sa potom upokojil ...".
 C. Vyšetrovanie incidentu
16. Dňa 11. februára 2015 sťažovateľ, zastúpený svojou matkou, podal trestné oznámenie na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi. Oznámenie doplnil 3. marca 2015.
17. Dňa 13. marca 2015 vyšetrovateľ odmietol trestné oznámenie, keďže nevidel žiadne dôvody na vznesenie obvinenia. Vyšetrovateľ vypočul príslušníkov E. P. a R. M. a otca M. Č. Zhodne potvrdili, že sťažovateľ nerešpektoval pokyny, bol verbálne agresívny a mal pľuť na jedného z príslušníkov. Príslušník R. M. uznal, že nasadil sťažovateľovi na rameno páku, aby ho dostal do policajného auta. Príslušník E. P. ďalej uviedol, že R. M. udrel sťažovateľa do tváre.
18. Sťažovateľ podal voči uzneseniu sťažnosť. Tvrdil, že vyšetrovateľ nevypočul nezávislých svedkov incidentu, nezobral do úvahy ním predloženú lekársku správu a nevyšetril možný rasový motív príslušníkov. Taktiež tvrdil, že ak bola verzia príslušníkov pravdivá, mali povinnosť oznámiť použitie donucovacích prostriedkov svojmu nadriadenému, čo však neurobili.
19. Dňa 9. apríla 2015 vyšetrovateľ zrušil namietnuté rozhodnutie a 6. mája 2015 začal trestné stíhanie na základe podozrenia, že bol spáchaný trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa.
20. Dňa 21. mája 2015 vyšetrovateľ vypočul sťažovateľa a jeho matku. V ten istý deň taktiež vypočul príslušníkov E. P. a R. M., ktorí obaja potvrdili, že R. M. udrel sťažovateľa otvorenou dlaňou po tvári, keď sa ho pokúšal dostať do auta pred školou.
21. Vyšetrovateľ taktiež vypočul A. T., ktorý dosvedčil, že bol prítomný počas incidentu pred školou, avšak nevidel, čo sa odohralo medzi sťažovateľom a príslušníkom. Pamätal si, že keď prišiel k autu, sťažovateľ už bol vnútri a tiekla mu krv z nosa. Odmietol, že by príslušník bil jeho alebo sťažovateľa v aute alebo na policajnej stanici. Potvrdil však, že sťažovateľ krvácal z nosa aj po prepustení z policajnej stanice. Vyšetrovateľ taktiež vypočul M. Č. a jeho otca, ktorí boli prítomní pred školou, avšak vypovedali, že neboli svedkami celého incidentu.
22. Vnútroštátne orgány nariadili vypracovanie znaleckého posudku týkajúceho sa zranení sťažovateľa. Podľa znaleckého posudku predloženého 16. júna 2015 sťažovateľ utrpel menšie zranenia, ktoré mohli byť v oblasti tváre spôsobené tupou silou miernej intenzity. Znalec prijal záver, že takéto zranenia mohli byť spôsobené úderom alebo hodením o policajné auto počas toho, ako sa doň snažil dostať. Znalec vylúčil, že by zranenia sťažovateľa boli spôsobené päsťou.
23. Dňa 10. júla 2015 vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie. Po preskúmaní všetkých dôkazov a okolností dospel k záveru, že vyšetrovaní príslušníci konali v súlade s aplikovateľnými predpismi, a že ich konanie nepredstavovalo trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Konkrétne vylúčil, že by sťažovateľove zranenia boli spôsobené spôsobom, akým to tvrdil, konkrétne údermi päsťou. Jeho zranenia mohli byť spôsobené fackou alebo náhodne úderom tváre o policajné auto, keď doň vstupoval. Vyšetrovateľ skonštatoval, že jeden z príslušníkov priznal úder otvorenou dlaňou do tváre sťažovateľa s cieľom prekonať jeho odpor.
24. Sťažovateľ podal sťažnosť. Tvrdil, že uznesenie bolo založené výlučne na výpovediach príslušníkov, ktoré neboli potvrdené ďalšími dôkazmi, že M. Č. a jeho otec boli zaujatí, že žiadny zo svedkov priamo nevidel incident pred školou, a že vyšetrovateľ nevypočul ďalších svedkov nachádzajúcich sa pred školou. Ďalej tvrdil, že vyšetrovateľ nepreskúmal, či donucovacie opatrenia použité proti nemu boli zákonné a primerané, a či príslušníci oznámili použitie donucovacích prostriedkov svojmu nadriadenému. Ak by neexistoval v spise žiaden záznam o použití donucovacích prostriedkov voči nemu, príslušníci by sa spätne snažili legalizovať svoje nezákonné konanie. Navyše, sťažovateľ nevyšetril možný rasový motív konania týchto príslušníkov. Sťažovateľ taktiež tvrdil, že príslušníci ho nevarovali pred použitím donucovacích prostriedkov, čo je podľa neho samo o sebe nezákonné.
25. Dňa 7. septembra 2015 Okresná prokuratúra v Spišskej Novej Vsi zamietla sťažnosť ako nedôvodnú. Skonštatovala, že bolo dostatočne preukázané, že sťažovateľ - podozrivý zo spáchania priestupku - ignoroval pokyny príslušníkov a aktívne kládol odpor pri zatýkaní. Použitie donucovacích prostriedkov voči nemu bolo preto v súlade so zákonom. Jeho zranenia boli ľahké a mohli byť spôsobené úderom do tváre alebo nárazom o policajné auto. V žiadnom prípade však nemohli byť spôsobené údermi päsťou tak, ako to tvrdil sťažovateľ.
26. Tieto závery boli principiálne potvrdené Krajskou prokuratúrou v Košiciach v rozhodnutí z 11. novembra 2015, ktoré bolo vydané v reakcii na podnet sťažovateľa na preskúmanie uznesenia zo 7. septembra 2015.
27. Dňa 12. februára 2016 generálna prokuratúra odmietla ďalší podnet sťažovateľa ako zjavne nepodložený s tým, že neobsahoval žiadne nové relevantné informácie.
D. Konanie pred ústav
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).