Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dokazovanie v konaní o európskom zatýkacom rozkaze a videokonferenčný výsluch osoby na základe európskeho vyšetrovacieho príkazu

Príspevok sa zaoberá európskym zatýkacím rozkazom a európskym vyšetrovacím príkazom, najmä z hľadiska ich legislatívneho vymedzenia, zákonných podmienok ich aplikácie a ďalších teoreticko-praktických aspektov. Príspevok je zameraný predovšetkým na dokazovanie v rámci konania o európskom zatýkacom rozkaze a výsluch osoby slovenskými justičnými orgánmi prostredníctvom videokonferencie na základe európskeho vyšetrovacieho príkazu.


The work deals with European ArrestWarrant and European Investigation Order, especially in terms of their legislative definition, the legal conditions for their application and other theoretical and practical aspects. The work is primarily focused on evidence within the European ArrestWarrant proceedings and hearing of person by the Slovak judicial authorities on the basis of European Investigation Order by videoconference.

MIHÓK, M.: Dokazovanie v konaní o európskom zatýkacom rozkaze a videokonferenčný výsluch osoby na základe európskeho vyšetrovacieho príkazu; Justičná revue, 73, 2021, č. 8-9, s. 986 - 1001.
Úvod
Predovšetkým posledné desaťročia sú charakteristické stále sa zvyšujúcou integráciou v Európskej únii (ďalej aj "EÚ"), ktorá so sebou priniesla voľný pohyb osôb, tovaru a služieb, čím zároveň vzrástli možnosti cezhraničnej kriminality a nadnárodného organizovaného zločinu
1)
. Páchatelia trestných činov tak majú prakticky neobmedzené možnosti výberu miesta svojich kriminálnych aktivít. Jednotlivé členské štáty EÚ postupne pochopili, že proti rôznym závažným druhom kriminality možno efektívnejšie bojovať v spolupráci s inými členskými štátmi než samostatne. Takúto spoluprácu nazývame justičnou spoluprácou v trestných veciach.
Justičná spolupráca v trestných veciach v EÚje založená na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a iných justičných rozhodnutí, zahŕňajúc aproximáciu
2)
zákonov a iných právnych predpisov členských štátov
3)
, čo možno označiť za piliere justičnej spolupráce.
Po založení EÚ bádať postupné snahy o harmonizáciu trestného práva a trestného konania. Postupným odrazom týchto snáh bolo dňa 13. júna 2002 prijatie Rámcového rozhodnutia o európskom zatykači (ďalej aj "Rámcové rozhodnutie o EZR")
4)
. Rámcové rozhodnutia, prijímané predovšetkým na účel aproximácie práva, boli konštruované podobne ako smernice, t.j. boli záväzné vzhľadom na ich výsledok, ktorý sa mal nimi dosiahnuť, pričom voľba foriem a prostriedkov bola ponechaná jednotlivým členským štátom. Súdny dvor EÚ vo veci
Maria Pupino
5)
z roku 2005 potvrdil nepriamy účinok rámcových rozhodnutí, z čoho vyplýva, že vnútroštátne predpisy majú byť vykladané konformne s právnymi predpismi EÚ. Odrazom Rámcového rozhodnutia o EZR vo vnútroštátnej legislatíve je zákon č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze (ďalej aj "zákon o EZR").
Európsky zatýkací rozkaz (ďalej aj "EZR") je hlavným vývojovým prvkom v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti v celej EÚ. Ponúka inovatívne funkcie na zjednodušenie a zrýchlenie postupov, čím fakticky napomáha zabrániť zločincom vyhnúť sa spravodlivosti
6)
. Zároveň je prvým konkrétnym opatrením v oblasti trestného práva, ktorým sa vykonáva zásada vzájomného uznávania, označovaná za "základný kameň" spolupráce v oblasti súdnictva
7)
. EZR je tiež súdne rozhodnutie vydané členským štátom s cieľom zatknúť a odovzdať požadovanú osobu inému členskému štátu na účely vedenia trestného stíhania alebo výkonu trestu alebo ochranného opatrenia
8)
.
Pri cezhraničnej trestnej činnosti v rámci EÚje potrebné, aby naplneniu účelu trestného konania nebránili rozdiely medzi právnymi systémami členských štátov. V tejto súvislosti je dôležité podporovať aj spoluprácu pri získavaní dôkazov v trestných veciach. Pre to, aby vyšetrovanie trestnej činnosti v EÚ bolo úspešné, je rozhodujúcim prvkom spolupráca. Už spolu s nadobudnutím účinnosti Amsterdamskej zmluvy v roku 1999, prvej zmluvy revidujúcej Zmluvu o Európskej únii, bola mnohokrát zdôraznená potreba uľahčiť zhromažďovanie dôkazov v cezhraničnom kontexte a presadzovať prípustnosť týchto dôkazov
9)
.
Európska únia si dala za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
10)
. Počas ostatných dekád bolo prijatých množstvo nástrojov na účely získavania či zabezpečovania dôkazov v rámci EÚ, no každý z nich mal osobitný charakter
11)
. Existujúce nástroje však v tejto oblasti predstavovali neucelený režim a bol potrebný nový prístup založený na zásade vzájomného uznávania, ale aj na zohľadnení pružnosti tradičného systému vzájomnej právnej pomoci. Európska rada preto vyzvala na vytvorenie komplexného nástroja, ktorým by sa nahradili dovtedajšie nástroje v tejto oblasti a ktorý by sa, podľa možností, vzťahoval na všetky druhy dôkazov, obsahoval lehoty na vykonanie a čo najviac obmedzil dôvody odmietnutia. Tento nový prístup je založený na jedinom nástroji - európskom vyšetrovacom príkaze (ďalej aj "EVP")
12)
.
1 Európsky zatýkací rozkaz, fázy konania, dokazovanie
Európsky zatýkací rozkaz, ako dielo modernej Európy 21. storočia, nahradil zaužívané a administratívne zdĺhavé extradičné konanie a je vybudovaný na vysokej úrovni dôvery medzi členskými štátmi EÚ. Právnu úpravu tohto inštrumentu na európskej úrovni predstavuje Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi, ktoré bolo do nášho právneho poriadku implementované vo forme zákona č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze.
V rámci konania o EZR možno rozlišovať niekoľko fáz:
-
vydanie EZR,
-
vykonanie EZR,
-
odovzdanie a tranzit osoby.
Európsky zatýkací rozkaz sa môže vydať za činy, ktoré môžu byť potrestané podľa právneho predpisu vydávajúceho členského štátu výkonom trestu alebo ochranným opatrením (ktorých horná hranica je najmenej 12 mesiacov), alebo ak bol vynesený rozsudok alebo uložené ochranné opatrenie (pre tresty s minimálnou dĺžkou 4 mesiace). Vydanie pre trestné činy (okrem tých ktoré sú uvedené v čl. 2 ods. 2) môže podliehať podmienke, aby činy, pre ktoré bol vydaný európsky zatykač, boli trestným činom podľa právnych predpisov vykonávajúceho členského štátu, bez ohľadu na prvky, ktoré ho tvoria, alebo spôsob jeho opísania
13)
.
Členské štáty vykonajú každý európsky zatýkací rozkaz na základe zásady vzájomného uznávania av súlade s ustanoveniami rámcového rozhodnutia
14)
. Keď justičný orgán členského štátu požaduje odovzdanie vyžiadanej osoby, rozhodnutie tohto orgánu musí byť uznané a vykonané naprieč celou EÚ
15)
. Na jednej strane Rámcové rozhodnutie o EZR zaväzuje členské štáty vykonať EZR na základe zásady vzájomného uznávania. Zabezpečením automatického uznávania zatykačov vydaných v jednotlivých členských štátoch sa urýchľuje celý proces a uľahčuje odovzdanie osôb v prípadoch, v ktorých sú stanovené zásady extradičného práva, ako je zásada dvojitej trestnosti, výnimka politického trestného činu alebo možnosť odmietnuť vydanie štátnych príslušníkov, ktorá by odovzdanie výrazne sťažila alebo odložila
16)
, prípadne až znemožnila. Na druhej strane, EZR nie je automaticky uznávaný a vykonávaný; rozhodnutia o vykonaní EZR musia podliehať dostatočnej kontrole
17)
.
Európsky zatýkací rozkaz je potrebné posúdiť a vykonať ako naliehavú záležitosť. Vykonávajúci členský štát má povinnosť rozhodnúť o vykonaní EZR v lehote 10 dnív prípade, že vyžiadaná osoba udelila súhlas so svojím odovzdaním do členského štátu pôvodu, v opačnom prípade je justičný orgán povinný prijať rozhodnutie o vykonaní EZR v lehote 60 dní od zatknutia vyžiadanej osoby. Ak sa v osobitných prípadoch EZR nemôže vykonať v stanovených lehotách, vykonávajúci súdny orgán to okamžite oznámi súdnemu orgánu, ktorý EZR vydal, pričom uvedie dôvody prieťahu. V takom prípade sa lehoty môžu predĺžiť o ďalších 30 dní
18)
. V praxi však môže nastať situácia, keď nie je vzhľadom na objektívne (alebo aj subjektívne) dôvody možné prijať rozhodnutie o výkone EZR v stanovených lehotách. V danom prípade je tak potrebné riešiť otázku, či aj napriek nedodržaniu lehôt stanovených rámcovým rozhodnutím možno o výkone EZR rozhodnúť a tento vykonať. Súdny dvor EÚ (ďalej aj "Súdny dvor") sa vo veci
Lanigan
19)
k predmetnej otázke vyjadril, že vykonávajúci súdny orgán je povinný prijať rozhodnutie o vykonaní EZR aj napriek nedodržaniu lehôt podľa čl. 17 Rámcového rozhodnutia o EZR. Ďalej uviedol, že hoci článok 15 ods. 1 Rámcového rozhodnutia o EZR jasne stanovuje, že vykonávajúci súdny orgán rozhodne v lehotách definovaných v rámcovom rozhodnutí o tom, či osobu odovzdá, znenie tohto ustanovenia nepostačuje na určenie, či sa má po uplynutí týchto lehôt pokračovať vo vykonávaní EZR a najmä či je vykonávajúci súdny orgán povinný prijať rozhodnutie o vykonaní EZR po uplynutí lehôt stanovených v článku 17 Rámcového rozhodnutia o EZR. Okrem toho, opačný výklad článku 15 ods. 1 rámcového rozhodnutia by bol v rozpore s článkom 17 ods. 5 tohto rozhodnutia. V tomto poslednom uvedenom ustanovení sa totiž uvádza, že vykonávajúci súdny orgán musí zabezpečiť, aby materiálne podmienky potrebné na účinné odovzdanie vyžiadanej osoby boli splnené až do prijatia konečného rozhodnutia o vykonaní EZR, pričom platnosť tejto povinnosti nie je časovo obmedzená a najmä nie je stanovené, že po uplynutí lehôt stanovených v článku 17 rámcového rozhodnutia táto povinnosť zaniká. Ďalšia existencia takej povinnosti v tomto prípade má pritom zmysel len vtedy, akje vykonávajúci súdny orgán povinný prijať po uplynutí týchto lehôt rozhodnutie o vykonaní EZR.
Odovzdávacie konanie možno, podľa nášho názoru, vnímať v širšom a užšom kontexte.
V širšom zmysle
zahŕňa aj konanie o tom, či sa európsky zatýkací rozkaz vykoná a požadovaná osoba bude odovzdá členskému štátu pôvodu; v prípade odovzdávacieho konania
v užšom zmysle
sa toto konanie obmedzuje na samotné fyzické odovzdanie požadovanej osoby štátu, ktorý túto osobu vyžiadal, vrátane všetkých administratívnych a procesných záležitostí s tým súvisiacich (tzv. tranzit osoby).
1.1 Dokazovanie v konaní o európskom zatýkacom rozkaze pred slovenskými justičnými orgánmi
V konaní o EZR má zákon o EZR prednosť pred Trestným poriadkom, ktorý je všeobecným právnym predpisom trestného konania. Vnútroštátny zákon o EZRmá tak povahu
lex specialis
a jeho ustanovenia majú prednosť pred ustanoveniami Trestného poriadku, ktoré sa aplikujú len v prípade, keď zákon o EZRneobsahuje osobitnú úpravu tej-ktorej otázky
20)
. Vychádzajúc z textu vnútroštátneho zákona je zrejmé, že zákon v prípade riešenia niektorých otázok dokonca výslovne vylučuje použitie Trestného poriadku, ako je to napríklad v prípade posudzovania väzobných dôvodov v konaní o EZR
21)
.
Pri postupe podľa zákona o EZRslovenské orgány nepoužijú vo vzťahu k členským štátom EÚ príslušné ustanovenia alebo časti v zákone uvedených medzinárodných zmlúv
22)
, čo však nemá vplyv na ich aplikáciu v právnych vzťahoch medzi Slovenskou republikou a tretími štátmi. Použitie medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a členským štátom EÚ, ktorá upravuje extradíciu, je možné iba v rozsahu, v ktorom zjednodušuje alebo uľahčuje postup podľa tohto zákona. Pokiaľ ide o úpravu použitia jazykov pri vzájomnom styku orgánov týchto štátov, postupuje sa na základe vzájomnosti vyhlásenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej aj "ministerstvo spravodlivosti")
23)
.
V prípade podmienok vydania alebo vykonania EZR si možno všimnúť, že slovenský vnútroštátny zákon v naznačených súvislostiach fakticky nasleduje Rámcové rozhodnutie o EZR.
Konanie o EZR má viacero fáz, pričom pre každú z nich je charakteristický sebe vlastný spôsob a rozsah dokazovania. Zastávame názor, že konanie o EZR (v prípade prvej fázy - vydanie EZR) začína na návrh
24)
alebo aj bez návrhu samotným vydaním EZR zo strany príslušného sudcu
25)
.
V prípravnom konaní prokurátor (za súčinnosti vyšetrovateľa) v súlade s vnútroštátnou legislatívou skúma, či sa obvinený zdržiava na území Slovenskej republiky, resp. či je jeho pobyt známy a či možno zabezpečiť jeho prítomnosť na účely trestného konania. Ak prokurátor dospeje k záveru, že existuje predpoklad, že by sa obvinený mohol zdržiavať alebo sa zdržiava v inom členskom štáte EÚ a je potrebné ho vyžiadať, podá príslušnému sudcovi pre prípravné konanie návrh na vydanie EZR na obvineného.
Následne príslušný sudca pre prípravné konanie p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).