Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Fečík, M., Jakubáč, R.: Katastrálny zákon. Komentár

1. vydanie, Bratislava: C. H. Beck, 2021, strán 1099

Publikácia Katastrálny zákon. Komentár predstavuje prvý rozsiahly komentár svojho druhu – pojednávajúci o jednotlivých inštitútoch katastra nehnuteľností, ako aj o katastri nehnuteľností ako celku – v slovenskej odbornej literatúre. Na trh bolo doposiaľ uvedených niekoľko publikácií venovaných katastru nehnuteľností, konkrétne komentáru ku katastrálnemu zákonu, avšak ani jedna po rozsiahlej novele zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1. októbra 20181).
Predmetná publikácia je rozdelená na osem častí. V prvej časti sa autori venujú všeobecným ustanoveniam a v rámci toho vymedzeniu základných pojmov na úseku katastra nehnuteľností, vysvetleniu toho čoje informačný systém katastra nehnuteľností a čo kataster nehnuteľností ako taký vlastne je. Nebola opomenutá ani história katastra nehnuteľností na území Slovenskej republiky od čias dávno minulých až po súčasnosť, s poukazom na jednotlivé zásady vedenia katastra nehnuteľností. Z historických aspektov možno badať, že takmer všetky zásady sú uplatňované aj v súčasnosti. Za príklad možno stojí zásada verejnosti vedenia pozemkových kníh, ktorú v súčasnej dobe možno pretaviť do zásady materiálnej publicity, zásada intabulácie, prípadne zásada priority. Autori sa veľmi podrobným spôsobom venovali aj jednotlivým právam, ktoré sa do katastra nehnuteľností zapisujú, pričom výpočet týchto práv je taxatívny. Za veľmi prínosné možno považovať aj to, že autori sa veľmi obsiahlym spôsobom venovali aj jednotlivým inštitútom občianskeho práva a ich prepojeniam na kataster nehnuteľností. Veľmi podrobným spôsobom boli opísané spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva a spôsob ich zápisu do operátu katastra nehnuteľností, ako aj vplyv zásady "
nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet
" na vlastníka evidovaného v operáte katastra nehnuteľností a prevládajúci názor v súdnej praxi.
Už spomínanou novelou katastrálneho zákonabola do zákona vnesená aj legálna definícia pojmu "Iná oprávnená osoba", ktorá sa predtým v katastrálnom zákone spomínala, avšak jej legálna definícia absentovala. Uvedený stav spôsoboval v praxi značné aplikačné problémy. Rovnako bolo veľmi dôkladne vysvetlené, aké existujú druhy zápisov práv k nehnuteľnostiam do katastra, ich vzájomné rozdiely a hlavne poukaz na nesprávnu formuláciu zákonodarcu
2)
o tom, že zápisom práv k nehnuteľnostiam sa rozumie okrem vkladu a záznamu aj poznámka. V prvej časti autori neopomenuli ani inštitút záložného práva, vecného br
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).