Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Gajdošová, M. - Košičiarová, S.: Záujmová samospráva

1. vydanie. Praha: Leges, 2023, strán 200, ISBN: 978-80-7502-671-2
 
 
Kdesi som zachytil takú anekdotu - či skôr povzdych s anekdotickým podtónom: Lekár sa pri vyšetrení pýtal pacienta, či sa mu občas nestáva, že hovorí zo spánku. Pacient odvetil záporne, uviedol však, že niekedy pozoruje opačný jav: hovorí, keď ostatní spia. Povolaním to bol vysokoškolský učiteľ a učil teóriu štátu a práva a správne právo.
Prečo to hovorím?
Trh knižných publikácií o práve a predovšetkým z oblasti teórie štátu (a práva) a správneho práva doznal v ostatnom čase obohatenia o publikáciu s monografickým charakterom s názvom "Záujmová samospráva". Pri čítaní tejto publikácie, obsahovo orientovanej najmä na dva vedecké a pedagogické odbory spomenuté v úvodnej anekdote, čitateľ istotne nezaspí. Monografia pochádzajúca z pera dvojice autoriek, vysokoškolských profesoriek, prof. JUDr. Mgr. Martiny Gajdošovej, PhD., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a prof. JUDr. Sone Košičiarovej, PhD., z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, predstavuje a prináša významný príspevok predovšetkým k otázkam záujmovej samosprávy. S tým korešponduje aj vymedzenie cieľa monografie, formulovaného v jej úvode, ktorým je
"objasniť koncept záujmovej samosprávy a zvýrazniť tézu, že záujmová samospráva je podstatnou zložkou demokratického a právneho štátu, ktorá spolu garantuje slobodu v právnom zmysle, ako v individuálnom, tak aj v inštitucionalizovanom rozmere."
Z pozície autora, ktorý je tiež súčasťou pospolitosti spomenutej v anekdote, a ktorý sa do určitej miery tiež venuje otázkam samosprávy (v mojom prípade predovšetkým územnej samosprávy), si však dovoľujem vysloviť úprimné konštatovanie, že recenzovaná práca má takpovediac širší záber, pretože predstavuje prínos pre skúmanie samosprávy aj v jej najširšom ponímaní.
Predložená monografia je z koncepčného hľadiska štrukturálne členená do troch blokov, ktoré autorky nazvali časti. Prvá časť publikácie sa venuje samospráve v širšom meradle, predmetom druhej časti je koncept záujmovej samosprávy a jej význam pre demokratický a právny štát, pričom v tretej časti autorky koncentrovali pozornosť na profesijnú samosprávu ako súčasť záujmovej samosprávy. Jednotlivé časti sa následne členia na kapitoly (v prípade prvej časti ide o jednu kapitolu), pričom kapitoly sa v rozličnom rozsahu štruktúrujú na podkapitoly. Možno teda pozitívne zhodnotiť, že jednotlivé pasáže (časti) monografie na seba organicky a systematicky nadväzujú, pričom autorky čítavým spôsobom vedú pozornosť čitateľa od všeobecnejších aspektov spracovanej matérie smerom ku konkrétnejším, parciálnym otázkam.
Pokiaľ ide o prvú časť diela, autorské duo sa podujalo spracovať samosprávu ako špecifický spôsob výkonu správy vecí verejných. Táto časť diela má, podľa môjho názoru, prevažne administratívno-právny ráz teoretického charakteru, čo je z hľadiska radenia jednotlivých štrukturálnych súčastí namieste. Predmetom spracovania je právna povaha samosprávy a jej charakteristické črty, ktorej sa autorky venujú v širšom rámci charakteristiky jednotlivých čiastok verejnej správy: štátnej správy, samospráv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).