Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

LIBER III, TITULUS V: DE NEGOTIIS GESTIS (pars prima) 3. kniha, 5. titul: O obstaraných záležitostiach (1. časť)

Z latinského originálu Corpus iuris civilis, vol. 1: Iustiniani Digesta

 
1. ULPIANUS libro decimo ad edictum
Hoc edictum necessarium est, quoniam magna utilitas absentium versatur, ne indefensi rerum possessionem aut venditionem patiantur vel pignoris distractionem vel poenae committendae actionem, vel iniuria rem suam amittant.
1)
 
 
1. ULPIANUS 10. knihe K ediktu
Tento edikt je potrebný, pretože v ňom spočíva veľký úžitok pre neprítomných, aby sa im ako nebrániacim sa (pred súdom) neprihodila strata držby alebo predaj majetku, speňaženie zálohu, alebo žaloba na vymáhanie pokuty, alebo aby neprávom nestratili svoju vec.
 
2. GAIUS libro tertio ad edictum provinciale
Si quis absentis negotia gesserit licet ignorantis, tamen quidquid utiliter in rem eius impenderit vel etiam ipse se in rem absentis alicui obligaverit, habet eo nomine actionem: itaque eo casu ultro citroque nascitur actio, quae appellatur negotiorum gestorum. et sane sicut aequum est ipsum actus sui rationem reddere et eo nomine condemnari, quidquid vel non ut oportuit gessit vel ex his negotiis retinet: ita ex diverso iustum est, si utiliter gessit, praestari ei, quidquid eo nomine vel abest ei vel afuturum est.
 
2. GAIUS v 3. knihe
K provinčnému ediktu Ak niekto obstará záležitosti neprítomného, hoci aj bez jeho vedomia, predsa čokoľvek užitočne vynaloží na jeho vec alebo aj sám sa niekomu zaviaže vo veci neprítomného, má z toho dôvodu žalobu: a preto v tom prípade na oboch stranách vzniká žaloba, ktorá sa nazýva žaloba z obstarania záležitostí (negotiorum gestorum). A zaiste, tak ako je spravodlivé, že sám vydá účet za svoju činnosť a z toho dôvodu je odsúdený, či zato, že čokoľvek nevykonal, ako bolo treba, alebo zadržuje (niečo získané) z týchto úkonov; tak je na opačnej strane spravodlivé, ak konal užitočne, že sa mu poskytne, čo mu z tohto dôvodu chýba alebo bude chýbať.
 
3. ULPIANUS libro decimo ad edictum
Ait praetor: "Si quis negotia alterius, sive quis negotia, quae cuiusque cum is moritur fuerint, gesserit: iudicium eo nomine dabo."
1.Haec verba "si quis" sic sunt accipienda "sive quae": nam et mulieres negotiorum gestorum agere posse et conveniri non dubitatur.
2."Negotia" sic accipe, sive unum sive plura.
3."Alterius", inquit: et hoc ad utrumque sexum refertur.
4.Pupillus sane si negotia gesserit, post rescriptum divi Pii etiam conveniri potest in id quod factus est locupletior: agendo autem conpensationem eius quod gessit patitur.
5.Et si furiosi negotia gesserim, competit mihi adversus eum negotiorum gestorum actio. curatori autem furiosi vel furiosae adversus eum eamve dandam actionem Labeo ait.
6.Haec verba: "sive quis negotia, quae cuiusque cum is moritur fuerint, gesserit" significant illud tempus, quo quis post mortem alicuius negotia gessit: de quo fuit necessarium edicere, quoniam neque testatoris iam defuncti neque heredis qui nondum adiit negotium gessisse videtur. sed si quid accessit post mortem, ut puta partus et fetus et fructus, vel si quid servi adquisierint: etsi his verbis non continentur, pro adiecto tamen debent accipi.
7.Haec autem actio cum ex negotio gesto oriatur, et heredi et in heredem competit.
8.Si exsecutor a praetore in negotio meo datus dolum mihi fecerit, dabitur mihi adverus eum actio.
9.Interdum in negotiorum gestorum actione Labeo scribit dolum solummodo versari: nam si affectione coactus, ne bona mea distrahantur, negotiis te meis optuleris, aequissimum esse dolum dumtaxat te praestare: quae sententia habet aequitatem.
10.Hac actione tenetur non solum is qui sponte et nulla necessitate cogente immiscuit se negotiis alienis et ea gessit, verum et is qui aliqua necessitate urguente vel necessitatis suspicione gessit.
11.Apud Marcellum libro secundo digestorum quaeritur, si, cum proposuissem negotia Titii gerere, tu mihi mandaveris ut geram, an utraque actione uti possim? et ego puto utramque locum habere. quemadmodum ipse Marcellus scribit, si fideiussorem accepero negotia gesturus: nam et hic dicit adversus utrumque esse actionem.
 
3. ULPIANUS v 10. knihe K ediktu
Prétor hovorí: "Ak niekto obstará záležitosti iného alebo ak niekto obstará záležitosti, ktoré sa týkajú toho, kto (už) je mŕtvy: udelím z tohto dôvodu žalobu."
1.Slová "ak niekto" treba chápať "alebo ak niektorá": lebo niet pochýb, že aj ženy môžu žalovať a byť žalované z obstarania záležitostí.
2."Záležitosti" rozumej tak, že buď jedna alebo viaceré.
3.Hovorí "iného": aj toto sa vzťahuje na obe pohlavia.
4.Ak obstará záležitosti nedospelý, tiež môže byť žalovaný podľa reskriptu božského Pia na takú sumu, o akú zbohatol: avšak ak (on) žaluje, znáša započítanie toho, čo obstaral.
5.Ak by som obstaral záležitosti šialeného človeka, prislúcha mi proti nemu žaloba z obstarania záležitostí (negotiorum gestorum). Labeo v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).