Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

LIBER III, TITULUS V: DE NEGOTIIS GESTIS (pars secunda) 3. kniha, 5. titul: O obstaraných záležitostiach (2. časť)

9. ULPIANUS libro decimo ad edictum
Sed an ultro mihi tribuitur actio sumptuum quos feci? et puto competere, nisi specialiter id actum est, ut neuter adversus alterum ha- beat actionem.
1. Is autem qui negotiorum gestorum agit non solum si effectum habuit negotium quod gessit, actione ista utetur, sed sufficit, si utili- ter gessit, etsi effectum non habuit negotium. et ideo si insulam fulsit vel servum aegrum curavit, etiamsi insula exusta est vel servus obiit, aget negotiorum gestorum: idque et La- beo probat. sed ut Celsus refert, Proculus apud eum notat non semper debere dari. quid enim si eam insulam fulsit, quam dominus quasi imparsumptui dereliquerit vel quam sibi necessariam non putavit? oneravit, inquit, dominum secundum Labeonis senten- tiam, cum unicuique liceat et damni infecti nomine rem derelinquere. sed istam senten- tiam Celsus eleganter deridet: is enim negotiorum gestorum, inquit, habet actionem, qui utiliter negotia gessit: non autem utiliter ne- gotia gerit, qui rem non necessariam vel quae oneratura est patrem familias adgreditur. iux- ta hoc est et, quod Iulianus scribit, eum qui insulam fulsit vel servum aegrotum curavit, habere negotiorum gestorům actionem, si utiliter hoc faceret, licet eventus non sit secu- tus. ego quaero: quid si putavit se utiliter fa- cere, sed patri familias non expediebat? dico hunc non habiturum negotiorum gestorum actionem: ut enim eventum non spectamus, debet utiliter esse coeptum.
 
   9. ULPIANUS v 10. knihe K ediktu
Ale či sa mi nadto udelí žaloba na náklady, ktoré som vynaložil? A domnievam sa, že (žaloba) prislúcha, ak sa osobitne neustanovilo, aby žiadna zo strán nemala proti druhej strane žalobu.
1. Avšak ten, kto žaluje z obstarania záležitostí, použije túto žalobu nielen vtedy, ak činnosť, ktorú obstaral, mala účinok, ale stačí, ak konal užitočne, hoci činnosť nemala účinok. A preto ak opravil dom alebo vyliečil chorého otroka, bude žalovať z obstarania činností, aj keď dom zhorel či otrok zomrel: a to schvaľuje aj Labeo. Ale ako uvádza Celsus, Proculus u neho poznamenáva, že nie vždy musí byť (žaloba) udelená. Lebo čo, ak opravil taký dom, ktorý vlastník opustil, keď nevládal znášať výdavky, alebo ktorý nepovažoval pre seba za potrebný? Podľa Labeonovho názoru hovorí, že zaťažil vlastníka, keďže každému je dovolené opustiť vec (ešte) aj z dôvodu hroziacej škody. Z tohto názoru sa však elegantne vysmieva Celsus, ako totiž tvrdí on, žalobu z obstarania činností má ten, kto vykonal záležitosti užitočne; nekoná však užitočne ten, kto sa púšťa do záležitosti nie nevyhnutnej alebo takej, ktorá má zaťažiť hlavu rodiny. Rovnako platí aj to, čo píše Iulianus, že ten, kto opravil dom alebo vyliečil chorého otroka, má žalobu z obstarania záležitostí, ak to robil užitočne, hoci z toho nevyplynul výsledok. Pýtam sa: čo sa stane, ak sa nazdával, že koná užitočne, ale nebolo to na osoh hlave rodiny? Hovorím, že tento nebude mať žalobu z obstarania záležitostí, lebo aj keď nehľadíme na výsledok, musí sa začať užitočne.
1)
 
 
 
 
 
 
   10. POMPONIUS libro vicensimo primo ad Quintum Mucium
Si negotia absentis et ignorantis geras, et culpam et dolum praestare debes. sed Proculus interdum etiam casum praestare debe- re, veluti si novum negotium, quod non sit solitus absens facere, tu nomine eius geras: veluti venales novicios coemendo vel aliquam negotiationem ineundo. nam si quid damnum ex ea re secutum fuerit, te sequetur, lucrum vero absentem: quod si in quibusdam lucrum factum fuerit, in quibusdam damnum, absens pensare lucrum cum damno debet.
10. POMPONIUS v21. knihe ku Quintovi Muciovi
Ak by si obstarával záležitosti neprítomnej osoby bez jej vedomia, musíš zodpovedať aj za nedbanlivosť, aj za úmysel. Ale Proculus uvádza, že niekedy treba zodpovedať aj za náhodu, ako keď by si v mene neprítomného obstaral novú záležitosť, ktorú nemal vo zvyku robiť: napríklad kúpou nových otrokov vystavených na predaj alebo začatím nejakého podnikania. Lebo ak by z takejto záležitosti vyplynula nejaká škoda, pripadne tebe, avšak zisk neprítomnému, tak ak v niektorých záležitostiach vznikne zisk, v niektorých škoda, neprítomný je povinný pomerať zisk so škodou.
11. ULPIANUS libro decimo ad edictum
Successori eius, cuius fuerunt negotia, qui apud hostes decessit, haec actio danda erit.
1. Sed si filii familias militis defuncti testa- mento facto gessi, similiter erit danda actio.
2. Sicut autem in negotiis vivorum gestis suffi- cit utiliter negotium gestum, ita et in bonis mortuorum, licet diversus exitus sit secutus.
 
   11. ULPIANUS v 10. knihe K ediktu
Táto žaloba sa musí udeliť dedičovi toho, komu patrili záležitosti a ktorý zomrel u nepriateľa.
1. Ale obdobne sa musí udeliť žaloba, ak som obstaral záležitosti vojaka - syna pod otcovskou mocou, ktorý zomrel po vyhotovenítes- tamentu.
2. Avšak ako pri obstaraní záležitostí živých, tak aj v prípade majetku zomretých stačí užitočne konať, hoci nasleduje iný výsledok.
 
12. PAULUS libro nono ad edictum
Debitor meus, qui mihi quinquaginta debe- bat, decessit: huius hereditatis curationem suscepi et impendi decem: deinde redacta - ex venditione rei hereditariae centum in area reposui: haec sine culpa mea perierunt. quae- situm est, an ab herede, qui quandoque exti- tisset, vel creditam pecuniam quinquaginta petere possim vel decem quae impendi. lu- lianus scribit in eo verti quaestionem, ut ani- madvertamus, an iustam causam habuerim seponendorum centum: nam si debuerim et mihi et ceteris hereditariis creditoribus solvere, periculum non solum sexaginta, sed et re- liquorum quadraginta me praestaturum, de- cem tamen quae impenderim retenturum, id est sola nonaginta restituenda. si vero iusta causa fuerit, propter quam integra centum custodirentur, veluti si periculum erat, ne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).