Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

LIBER V, TITULUS III: DE HEREDITATIS PETITIONE (pars secunda) 5. kniha, 3. titul: O dedičskej žalobe (2. časť)

17. GAIUS libro sexto ad edictum provinciale
Quod si possessor hereditatis ob id, quod ex testamento heredem se esse putaret, legatorum nomine de suo solvit, si quis ab intestato eam hereditatem evincat, licet damnum videtur esse possessoris, quod sibi non prospexerit stipulatione 'evicta hereditate legata reddi', attamen quia fieri potest, ut eo tempore solverit legata, quo adhuc nulla controversia mota sit, et ob id nullam interposuerit cautionem, placet in eo casu evicta hereditate dandam ei esse repetitionem. sed cum cessante cautione repetitio datur, periculum est, ne propter inopiam eius, cui solutum est legatum, nihil repeti possit, et ideo secundum senatus consulti sententiam subveniendum ei est, ut ipse quidem ex retentione rerum hereditariarum sibi satisfaciat, cedat autem actionibus petitori, ut suo periculo eas exerceat.
17. GAIUS v 6. knihe K provinčnému ediktu
Ak však držiteľ dedičstva zaplatil z titulu odkazov zo svojho kvôli tomu, že si myslí, že je dedičom podľa závetu a ak niekto vymôže takéto dedičstvo bez závetu, môže sa zdať, že držiteľ znáša škodu, pretože sao seba nepostaral stipuláciou 'ak sa vymôže dedičstvo, odkazy sú vrátené', ale predsa pretože sa môže stať, že odkazy vyplatil vtom čase, keď ešte stále nebol začatý nijaký spor, a kvôli tomu nepoužil kauciu, v takom prípade sa uznáva za správne, že ak sa dedičstvo vymôže, musí sa mu udeliť právo na opätovné vymáhanie. Ale keď je udelené právo na opätovné vymáhanie pri neuplatnení kaucie, existuje nebezpečenstvo, že nič nebude možné vymôcť pre chudobu toho, komu bol vyplatený odkaz, a preto podľa výroku rozhodnutia senátu mu treba pomôcť, aby sa sám uspokojil zadržaním vecí patriacich k dedičstvu, avšak (zároveň) postúpil žalobcovi žaloby, aby ich využil na vlastné nebezpečenstvo.
18. ULPIANUS libro quinto decimo ad edictum
Item videndum, si possessor hereditatis venditione per argentarium facta pecuniam apud eum perdiderit, an petitione hereditatis teneatur, quia nihil habet nec consequi potest. sed Labeo putat eum teneri, quia suo periculo male argentario credidit: sed Octavenus ait nihil eum praeter actiones praestaturum, ob has igitur actiones petitione hereditatis teneri. mihi autem in eo, qui mala fide possedit, Labeonis sententia placet: in altero vero, qui bona fide possessor est, Octaveni sententia sequenda esse videtur.
1.Si quis, cum peteretur ab eo hereditas, neque rei neque iuris velut possessor erat, verum postea aliquid adeptus est, an petitione hereditatis videatur teneri? et Celsus libro quarto digestorum recte scribit hunc condemnandum, licet initio nihil possedit.
2. Nunc videamus, quae veniant in hereditatis petitione. et placuit universas res hereditarias in hoc iudicium venire, sive iura sive corpora sint,
18. ULPIANUS v 15. knihe K ediktu
Taktiež treba uvažovať, či je viazaný dedičskou žalobou, ak držiteľ dedičstva príde o peniaze u bankára, prostredníctvom ktorého bol uskutočnený predaj, pretože nič nemá a nemôže nič získať. Labeo sa však domnieva, že je viazaný, pretože na vlastné nebezpečenstvo bez uváženia uveril bankárovi, ale Octavenus hovorí, že neposkytne nič okrem žalôb, lebo kvôli týmto žalobám je viazaný dedičskou žalobou. Súhlasím s Labeonovým názorom v prípade toho, kto držal zlomyseľne, avšak pri druhom, ktorý je dobromyseľným držiteľom, sa javí nasledovania hodným názor Octavena.
1. Ak niekto nefiguroval ako držiteľ majetku ani práva, keď sa od neho vymáhalo dedičstvo, avšak neskôr nadobudol niečo, či sa uznáva, že je viazaný dedičskou žalobou? Aj Celsus vo štvrtej knihe Digest správne píše, že sa má odsúdiť, hoci spočiatku nič nedržal.
2. Teraz sa pozrime, čo sa objavuje v dedičskej žalobe. Uznáva sa, že do tejto žaloby spadajú všetky veci týkajúce sa dedičstva, či sú to práva alebo veci,
19. PAULUS libro vicensimo ad edictum
et non tantum hereditaria corpora, sed et quae non sunt hereditaria, quorum tamen periculum ad heredem pertinet: ut res pignori datae defuncto vel commodatae depositaeve. et quidem rei pignori datae etiam specialis petitio est, ut et hereditatis petitione contineatur, sicut illae quarum nomine Publiciana competit. sed licet earum nomine, quae commodatae vel depositae sunt, nulla sit facile actio, quia tamen periculum earum ad nos pertinet, aequum est eas restitui.
1. Quod si pro emptore usucapio ab herede impleta sit, non veniet in hereditatis petitione: quia heres, id est petitor, eam vindicare potest nec ulla exceptio datur possessori.
2. Veniunt et hae res in hereditatis petitionem, in quibus possessor retentionem habuit, non etiam petitionem: veluti si iuraverat defunctus petitoris rem non esse et decesserit, debent hae quoque restitui. immo et si possessor sua culpa eas amiserit, tenebitur hoc nomine. idemque erit et in praedone, licet hic propter culpam non teneatur: quia nec hic debet has res retinere.
3. Servitutes in restitutionem hereditatis non venire ego didici, cum nihil eo nomine possit restitui, sicut est in corporibus et fructibus, sed si non patiatur ire et agere, propria actione convenietur.
19. PAULUS v 20. knihe K ediktu
a nielen veci patriace k dedičstvu, ale aj tie, ktoré sa netýkajú dedičstva, predsa však sa vo vzťahu k nim nebezpečenstvo týka dediča, ako napríklad veci dané zomrelému do zálohu alebo jemu vypožičané či uňho uschované veci. A vskutku, pre vec danú do zálohu existuje aj osobitná žaloba, hoci je obsiahnutá aj v dedičskej žalobe, tak ako pri tých, ohľadom ktorých prislúcha Publiciánska žaloba. Ale aj keďz dôvodu tých vecí, ktoré boli vypožičané alebo uschované, nijaká žaloba nevzniká ľahko, je spravodlivé, aby boli navrátené, pretože predsa sa nás týka nebezpečenstvo vo vzťahu k nim.
1. Ak však vydržanie v prospech kupujúceho bolo dovŕšené dedičom, nevstúpi (vec) do dedičskej žaloby, pretože dedič, t.j. žalobca, ju nemôže vindikovať, a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).