Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ničotnosť uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Predkladaná odborná práca sa venuje problematike ničotnosti uznesení valných zhromaždení obchodných spoločností. Zámerom tejto odbornej práce je rozobratie uvádzaného problému, ponúknutie prípadných vhodných riešení pre právny poriadok Slovenskej republiky, tak ako aj zanalyzovanie existujúcej judikatúry k danej problematike.


The presented scientific article deals with the issue of the nullity of resolutions of shareholder meeting of companies. The aim of this scientific article is to analyse the problem, to offer possible solutions for the legal order of the Slovak Republic, as well as to analyse the existing case law on the issue.

TOMIN, M.: Ničotnosť uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti; Justičná revue, 73, 2021, č. 8-9, s. 963 - 971.
ÚVOD
Ničotnosť (
non negotium
) je termín označujúci situáciu, keď k prejavu vôle neprišlo. O ničotnosti teda môžeme hovoriť v tých prípadoch, ak chýba subjekt, ktorý je schopný mať vôľu, poprípade žiadnu vôľu nemá, alebo v takých situáciách, keď vôľa je, avšak neprišlo kjej vyjadreniu do vnútornej sféry "konajúceho". Pre klasifikáciu ničotnosti pritom nie je rozhodujúce, či sa vnútornému pozorovateľovi javí, že subjekt svojím konaním či nekonaním vôľu prejavil, ale iba to, či predmetná vôľa bola naozaj prejavená. V tejto súvislosti treba poznamenať, že najmä v spojitosti s mimovoľnými prejavmi je termín
ničotnosť
v odbornej literatúre často synonymicky nahrádzaný pojmom
zdanlivý právny úkon
. Príkladom na uvedené môže byť napr. prikyvovanie spiaceho človeka, ktoré, samozrejme, nemôžme vykladať ako prejav vôle tohoto subjektu. Môžeme skonštatovať, že kľúčovým bodom celej problematiky je chápanie úkonu ako prejavu vôle. Avšak v prípade
non negotia
chýba prejav vôle, a preto sa nazdávame, že z tohto dôvodu nemôžeme hovoriť o úkone. Pojmy ničotný úkon alebo ničotný právny úkon sú teda zo svojej podstaty sémantickým paradoxom, keďže ničotnosť iba vytvára zdanlivý úkon, pričom o úkon "vďaka" absencii subjektu, vôle či jeho prejavu nejde. V uvádzanom príklade spiaci človek síce je subjektom schopným vôľu mať, avšak v takomto prípade určite žiadnu vôľu nemal, t.j. svojím konaním či nekonaním vôľu neprejavil a práve preto nemôžeme hovoriť o právnom úkone, tak ako nemá ani zmysel uvažovať o úkone ako takom. Zároveň v takomto kontexte považujeme za nesprávne chápanie ničotnosti ako následku, resp. sankcie za vadu právneho úkonu, t.j. tento inštitút by sme nemali zamieňať ani stotožňovať s absolútnou neplatnosťou právnych úkonov. Myslíme si, že základným rozdielom medzi neplatnosťou a ničotnosťou je to, že zatiaľ čo neplatnosť právneho úkonu je púhy normatívny konštrukt (resp. fikcia), ktorá existujúcemu prejavu vôle "vďaka" nenaplneniu zákonom stanovených podmienok upiera možnosť vyvolať právne následky, pričom v prípade ničotnosti ide o faktický stav, keď vôľa či jej prejav absentujú. Na druhej strane, u vadných právnych úkonoch prejav vôle je, avšak nie je mu kvôli nedodržaniu zákonných podmienok priznaná právna relevantnosť. Uvedené však ešte neznamená, že takýto prejav vôle nevyvoláva určité následky v mimoprávnej sférev prípade, že takýto prejav vôle nemôže v určitých prípadoch a za určitých podmienok (v závislosti od konkrétnej právnej úpravy), napr. po odstránení vád jeho vzniku (konvalidácia) - právny následok vyvolať. V prípade ničotnosti to však z logiky veci možné nie je, keďže chýba jadro subjektívnych právnych skutočností, t.j. prejav vôle. Ničotnosť teda nemôže byť následkom vád právnych úkonov jednoducho preto, žev prípade ničotnosti úkon kvôli absencii prejavu vôle ani nevznikne. Aj keď sa tieto konštatovania môžu zdať celkom samozrejmé, so zámenou ničotnosti a absolútnej neplatnosti sa môžeme stretnúť aj v samotnom právnom poriadku. Príkladom tejto situácie môže byť prejav vôle, ktorý nie je vykonaný dostatočne určito, keďže neurčitý prejav nevyjadruje určitú vôľu a to buď preto, že určitá vôľa tu vôbec nebola (chýba skutočná vôľa), alebo preto, že určitá skutočná vôľa nebola prejavom určito vyjadrená. Teda aj napriek tomu, že v uvádzanom nejde o prejav vôle konajúceho, sankcionuje účinná právna úprava neurčitosť úkonu absolútnou neplatnosťou.
1)
1 NIČOTNOSŤ UZNESENIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
Odbornej verejnosti je zväčša známe, že problematike ničotnosti uznesenia valného zhromaždenia obchodných spoločností, či už spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti nie je venovaná príliš veľká pozornosť. V súvislosti s touto problematikou existuje len zopár odborných článkov, keďže aj súdna prax sa k tomuto konceptu postavila celkom rezervovane, t.j. zväčša akcentuje najmä postoj relatívnej neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia obchodných spoločností, a to tak v prípadoch vážneho porušenia, ako aj rozporov s objektívnym právom. Na druhej strane máme pomerne širokú a pestrú judikatúru Najvyššieho súdu Českej republiky, pri ktorej zastávame názor, že by bolo vhodné ju pri tejto rozoberanej otázke spomenúť a pokúsiť sa ju aplikovať, resp. priblížiť koncept ničotnosti uznesení valného zhromaždenia aj cez optiku judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky. Podľa platnej a účinnej právnej úpravy Slovenskej republiky sa napadnuté rozhodnutie valného zhromaždenia považuje za platné až do okamihu, kedy súd meritórne rozhodne. V súvislosti s uvedeným v slovenskej doktríne
2)
prevláda názor, že akv prekluzívnej lehote nedôjde k podaniu návrhu oprávnenou osobou do 3 mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia na súd, vady uznesenia sa považujú za konvalidované a samostatné uznesenie valného zhromaždenia za platné. Môžeme skonštatovať, že aj "vďaka" uvedenej hypotéze slovenské súdy dodnes nevenovali zvýšenú pozornosť samostatným dôvodom pre vyhlásenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia najmä v otázke intenzity závažnosti vád, ba ani otázke či boli porušené kogentné alebo dispozitívne normy.
3)
Takisto treba poznamenať, že odborná verejnosť prevažne zastáva názor, že v prípade neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia ide o neplatnosť relatívnu, keďže márnym uplynutím prekluzívnej 3-mesačnej lehoty právo spoločníka domáhať sa neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia na súde zaniká.
4)
Vo výsledku sa teda oprávnené, resp. aktívne legitimované osoby nemôžu iným spôsobom domáhať určenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, čo v preklade pri použití argumentu
a contrario
znamená, že ak nevyužijú svoje právo v zákonom ustanovenej lehote, účinky uznesenia valného zhromaždenia zostanú zachované. Chybné uznesenia valného zhromaždenia majú také obdobné účinky ako relatívne neplatný právny úkon v zmysle § 40a Občianskeho zákonníka.
5)
Ničotnosť, resp.
non negotioum
má však označovať takú situáciu, ako keby k prejavu vôle valného zhromaždenia vôbec nikdy neprišlo, pričom takéto uznesenie valného zhromaždenia nemôže mať právne následky, t.j. malo by sa
ex lege
považovať za právne neúčinné od počiatku, ba čo viac, zastávame názor, že súd by mal takéto uznesenie valného zhromaždenia, ktoré vykazuje známky ničotnosti, posudzovať
ex offo
, keďže nemá žiadne právne účinky, vzhľadom na to, žeje za týchto okolností žaloba o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia vyslovením ničotnosti takéhoto uznesenia valného zhromaždenia v celom rozsahu vyčerpaná, a nie je potrebné, aby súd zároveň zamietal návrh na vyslovenie neplatnosti takéhoto uznesenia.
6)
Teda rovnako ako pri absolútnej neplatnosti sa budeme pozerať na ničotné uznesenie akoby nebolo nikdy vydané.
1.1 Prípady ničotnosti uznesenia valného zhromaždenia
Do prvej kategórie už
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).