Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Niekoľko poznámok k držiteľovi tovaru a deklarantovi pri presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Autor v článku analyzuje problematiku identifikácie osoby držiteľa tovaru alebo deklaranta, čiže subjektu, s ktorým colné orgány po zaistení tovaru alebo po pozastavení jeho prepustenia komunikujú v súlade s predpismi upravujúcimi presadzovanie práv duševného vlastníctva a ktorý je, okrem iného, oprávnený vysloviť súhlas so zničením tovaru.


In the article, the author analyses issue of determination of the holder of the goods or the declarant, i. e., the subject who customs authorities after the detention of the goods or suspension of the release communicate with in accordance with intellectual property rights enforcement legislation, and who is, among other things, empowered to express his or her consent with the destruction of the goods.

ROHÁČEK, P.: Niekoľko poznámok k držiteľovi tovaru a deklarantovi pri presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi; Justičná revue, 73, 2021, č. 10, s. 1172 - 1182.
Pozorujúc neustály tlak na odstraňovanie administratívnych prekážok legitímneho obchodu je zrejmé, že orgány presadzujúce práva duševného vlastníctva sú v neľahkej pozícii. Na jednej strane sa na ne kladie požiadavka na rýchlosť konania a plynulosť prepravy tovaru, na druhej strane je nemenej kategorická požiadavka na bezpečnosť vnútorného trhu, výrobkov, zdravia a bezpečnosti obyvateľstva, a v neposlednom rade na ochranu legitímnych záujmov držiteľov práv duševného vlastníctva.
Snahu európskeho normotvorcu nájsť kompromis medzi týmito požiadavkami reflektuje nariadenie č. 608/2013
1)
a jeho vykonávacieho nariadenie
2)
, zatiaľ čo v slovenskom právnom prostredí je to zákon č. 486/2013 Z.z.
3)
a jeho vykonávacia vyhláška
4)
. Národná legislatíva je v časti vzťahujúcej sa na tovar pod colným dohľadom len nadstavbou európskej úpravy. V časti týkajúcej sa opatrení na domácom trhu (vnútornom trhu v Slovenskej republike)
5)
možno hovoriť o analógii s európskou legislatívou.
6)
Colné orgány
7)
pri presadzovaní práv duševného vlastníctva komunikujú s dvoma skupinami osôb. Na jednej strane sú to držitelia práv, v už uvedených predpisoch označovaní ako oprávnené osoby, resp. držitelia rozhodnutia. Na druhej strane vystupujú deklaranti,
8)
resp. držitelia tovaru. Na strane držiteľov práv výkladové problémy nepozorujeme. V tomto článku sa však zameriame na problematiku určovania osoby, s ktorou colné orgány po zaistení tovaru alebo po pozastavení jeho prepustenia komunikujú ako s držiteľom tovaru alebo deklarantom.
1 Osoba, proti ktorej smeruje opatrenie colného orgánu na domácom trhu
Na domácom trhu je takou osobou držiteľ tovaru, ktorého definíciu zakotvuje zákon č. 486/2013 Z.z.Držiteľom tovaru je tu osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vlastní, vyrába, ponúka, predáva, skladuje, prepravuje alebo prechováva tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva alebo pri ktorom je podozrenie z porušovania tohto práva,
9)
t.j. osoba, ktorú viaže konkrétny a priamy vzťah k predmetnému tovaru.
Široko uplatniteľná definícia je v právnej praxi úspešne využívaná dokonca aj v prípadoch, keď je za držiteľa tovaru označený majiteľ skladu, v ktorom sa tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva fyzicky nachádza. Uvedená prax má oporu aj v rozhodovacej činnosti správnych súdov.
10)
V súčasnosti neevidujeme výkladové nedostatky, čo sa definície držiteľa tovaru zaisteného na domácom trhu týka.
2 Osoba, proti ktorej smeruje opatrenie colného orgánu pri tovare podliehajúcom colnému dohľadu
Iná situácia však nastáva v prípade opatrení pri tovare podliehajúcom colnému dohľadu.
11)
Tovar podlieha colnému dohľadu od momentu jeho vstupu na colné územie Európskej únie (ďalej aj "Únia") a trvá až do zmeny jeho colného statusu
12)
(najmä do momentu prepustenia do voľného obehu, kedy sa z tohto tovaru stáva tovar Únie).
Nariadenie č. 608/2013 a naň nadväzujúca tretia časť zákona č. 486/2013 Z.z.pracujú s pojmami "držiteľ tovaru" a "deklarant". Oba pojmy sú v predpisoch používané popri sebe ako alternatívy. Rovnako sú popri sebe uvádzané pojmy "zaistenie" a "pozastavenie prepustenia (tovaru)". Hoci to dotknuté predpisy čitateľovi nijako neobjasňujú, možno predpokladať, že s deklarantom má colný orgán komunikovať vtedy, ak došlo k pozastaveniu prepustenia tovaru, zatiaľ čo držiteľa tovaru colné orgány zisťujú v prípadoch, keď tovar podozrivý z porušenia práva duševného vlastníctva objavili a zaistili v iných situáciách v rámci výkonu colného dohľadu, napr. keď sa zaistený tovar nachádza v colnom uskladňovaní, v slobodnom pásme a pod. Uvedená interpretácia nachádza oporu aj v národných úpravách iných členských krajín EÚ, dopĺňajúcich európsky rámec presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.
13)
V praxi možno v tejto súvislosti pozorovať nejednotný postup colných orgánov pri uplatňovaní procesných ustanovení, počínajúc čl. 17 ods. 3 alebo čl. 18 ods. 3 nariadenia, t.j. oznámením pozastavenia prepustenia tovaru alebo zaistenia tovaru.
2.1 Deklarant
V prípade pojmu "deklarant" nariadenie odkazuje na colnú legislatívu. Berúc do úvahy znenie platných colných predpisov,
14)
deklarantom je osoba, ktorá podáva colné vyhlásenie [...]
15)
vo vlastnom mene, alebo osoba, v ktorej mene sa takéto vyhlásenie podáva.
V prípade colného konania je tak subjektom, s ktorým colné orgány pri presadzovaní práv duševného vlastníctva po pozastavení prepustenia tovaru komunikujú, deklarant. Kto je deklarantom však závisí od toho, či a akou formou je dotknutá osoba (na účely tohto článku označovaná aj ako príjemca) zastúpená.
16)
Priamy zástupca koná na účet zastúpeného a v jeho mene, zatiaľ čo nepriamy zástupca koná na účet zastúpeného, no vo svojom vlastnom mene.
17)
To znamená, že v prípade priameho zastúpenia je deklarantom samotný príjemca a v prípade nepriameho zastúpenia je deklarantom jeho colný zástupca.
V prípade, ak príjemca nie je zastúpený vôbec, potom colný orgán pochopiteľne oznamuje pozastavenie prepustenia príjemcovi a teda od neho si vyžiada aj vyjadrenie k otázke zničenia tovaru v štandardnom postupe.
18)
Akje príjemca zastúpený priamo, majú, podľa nášho názoru, colné orgány komunikovať s príjemcom. Akje príjemca zastúpený nepriamo, deklarantom v colnom konaní je colný zástupca, napr. kuriérska spoločnosť. Nemalo byto však znamenať, že takýto deklarant môže svojvoľne rozhodovať o ďalšom osude tovaru, čoje však už otázkou zodpovednostného vzťahu medzi zástupcom a jeho klientom - zastúpeným. Kuriér síce nemá žiaden subjektívny vzťah k prepravovanej zásielke, tento fakt ho však nezbavuje povinnosti konať s potrebnou odbornou starostlivosťou.
19)
V praxi colných orgánov sa vyskytli prípady, keď rozhodnutie o pozastavení prepustenia (alebo zaistenia tovaru) bolo zaslané len kuriérskej spoločnosti, pričom táto, nemajúc žiaden vzťah k obsahu zásielky, súhlasila so zničením tovaru alebo sa nevyjadrila vôbec, čo má v súlade s fikciou súhlasu so zničením
20)
rovnaký následok. Následne, potom ako sa príjemca o situácii dozvedel, domáhal sa vstupu do konania. V niektorých situáciách však už nemusí byť možné dosiahnuť reparáciu pôvodného stavu, pretože colné orgány mohli medzitým tovar zničiť. Poukazujeme na to, že aj kuriérska spoločnosť alebo iný nepriamy zástupca je len zástupcom konajúcim v prospech svojho klienta - zastúpeného, ktorý by mal byť o úkonoch colného orgánu, vedúcich v konečnom dôsledku aj k zničeniu tovaru, informovaný. Na prvý pohľad by bolo možné túto situáciu riešiť prostredníctvom mimoriadneho opravného prostriedku - preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania alebo prostredníctvom obnovy konania. Domnievame sa však, že dodatočný vstup príjemcu do konania by nebol v súlade s legislatívou. Ako sme totiž skôr uviedli,
21)
hoci sa deklarant a držiteľ tovaru vyskytujú v procesných ustanoveniach vždy spoločne, neznamená to, že majú byť oslovené oba subjekty, alebo že si colný orgán môže medzi nimi arbitrárne vybrať. Colný orgán by mal osloviť len taký subjekt, o aký v konkrétnom konaní ide, t.j. pri prepúšťaní do colného režimu deklaranta, v ostatných prípadoch držiteľa tovaru. Pokiaľ colné orgány pozastavili deklarantovi prepustenie tovaru, komunikujú ďalej s deklarantom, pričom príjemca (ak nie je deklarantom), by partnerom colného orgánu na komunikáciu byť nemal, aj keby sa sám staval do role držiteľa tovaru.
2.2 Držiteľ tovaru (pri tovare pod colným dohľadom)
Definícia držiteľa tovaru, ako ju vníma normotvorca Únie, sa od definície určenej pre domáci trh líši. Na účely opatrení pri tovare pod colným dohľadom môže ísť podľa nariadenia o osobu (fyzickú alebo právnickú), ktorá má vlastnícke právo k tov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).