Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Procesnoprávne zneužitie práva: vlastnosti, aplikácia a následky v civilnom súdnom procese (1. časť)

Cieľom článku je prezentovať procesnoprávne úvahy na tému zneužitia práva, ktorého schopnosti korgovať ničím nelimitovaný výkon procesných práv majú potenciál stať sa aktuálnymi v judikatúre súdov Slovenskej republiky. Zákaz zneužitia práva v procesnoprávnom chápaní má schopnosť regulovať akúkoľvek procesno-právnu situáciu, pričom jeho aplikabilita ukazuje široké argumentačné základy.
The aim of the presented article is to present the author's thougts and knowledges about the procedural abuse ofrght, because ofits procedural features to limitation ofthe unlimited excercise of procedural rights has potential to be the actual part of the court decisions. The prohibition of abuse of right in it's procedural features has eficiency to regulate whichever procedural situation, while it's aplicability shows the wide argumentation background.
ČOLLÁK, J.: Procesnoprávne zneužitie práva: vlastnosti, aplikácia a následky v civilnom súdnom procese (1. časť); Justičná revue, 72, 2020, č. 11, s. 1298 - 1310.

"Zamedziť neznamená poprieť. Zamedziť znamená nepriznať právne účinky v určitej oblasti práva, súdny proces nevynímajúc, čo v sebe logicky implikuje prehru a neúspech - prehru a neúspech toho - kto právo vykonáva, resp. zneužíva."
I HMOTNOPRÁVNE PREDPOROZUMENIE MATERIÁLNOPRÁVNEHO KOREKČNÉHO MECHANIZMU AKO ZÁKLAD PROCESNOPRÁVNYCH ÚVAH A NÁSLEDKOV
"Aplikácia zákazu zneužitia práva je interdisciplinárnou - hmotnoprávnou a procesnoprávnou juristickou odvahou prekonávať zažité pozitivistickoprávne a formálnoprávne schémy právneho myslenia."
Takouto záverečnou myšlienkou sme zakončili publikáciu, v ktorej sme sa venovali komplexným otázkam zákazu zneužitia práva prioritne v práve hmotnom, konkrétne občianskom, ako aj obchodnom - so zameraním sa na právo obchodných spoločností s nevyhnutným prieskumom teoretickoprávneho pozadia tohto právneho mechanizmu
2)
. Ak je každé recenzné konanie výberovým konaním na úspešnosť predkladaného článku, malo by byť z jeho obsahu a spôsobu zrejmé, že prináša nové zistenia, minimálne v kontexte svojho spôsobu spracovania prezentovaného predmetu výskumu, alebo v zmysle vzájomných spojovacích prvkov jednotlivých dielčích častí, z ktorého je príspevok "atómovo" vyskladaný. Predmetom predkladaného príspevku nie je zámer venovať sa otázke zneužitia práva a jeho súvisiaceho zákazu v oblasti hmotného práva, avšak - považujeme za potrebné v minimálnom rozsahu poukázať na jeho základné teoretickoprávne a hmotnoprávne východiská, keďže hmotnoprávne podhubie - ako budeme môcť vidieť - má veľakrát následky v procesnom práve.
V. Knapp uvádza, že
"... skúsenosti ukázali, že právo sa dá zneužiť, tzn. vykonať ho k právom neodôvodnenej ujme niekoho iného alebo k ujme spoločnosti, ako aj (...) zneužitím práva je správanie sa zdanlivo dovolené, ktorým má byť dosiahnutý výsledok nedovolený
3)
".
Historický vývoj úvah nad možnosťou zneužitia práva
4)
, ktorým predchádzali historické diskusie prameniace z diverzity medzi sociologickou koncepciou vnímania výkonu subjektívnych práv - a pozitivistickou koncepciou, inak povedané, názorové rozdiely medzi Louisom Josserandom a Marcelom Planiolom v 19. storočí, ktoré boli ovplyvnené kodifikačnými posunmi písaného práva zo začiatku tohto storočia, musíme ponechať stranou, avšak môžeme zjednodušene záverovať, že prístup
"neminem laedit"
ustúpil sociologickému určeniu subjektívnych práv, ich účelu, určeniu a vnímaniu tretích osôb vrátane ich komplexného postavenia pri výkone subjektívneho práva. Pri spätnom pohľade pred uvedené obdobie môžeme konštatovať, že inštitút zákazu zneužitia práva zažil istý vývoj aj v stredoveku - pramienac z úvah nad možnosťou zneužívania vlastníckeho práva vo forme práva stavby. Jeho nízky výskyt v tomto období možno zjendodušene označiť aj ako následok jeho predošlej neexistencie, keďže v rímskom práve možno vystopovať iba náznaky korekčných klauzúl, ktoré niesli len niektoré prvky ponašom chápaného zákazu zneužitia práva, avšak bez explicitného pomenovania zneužitia práva a jeho zákazu ako právneho inštitútu
5)
.
Bez snahy o terminologický exkurz pokusov o vymedzenie zneužitia práva, ktorý sme už vykonali v skôr citovanej publikácii, zovšeobecnením môžeme uviesť, že
zákaz zneužitia práva je ako právny inštitút zameraný na limitáciu - korekciu ničím nelimitovaného výkonu subjektívnych práv
, a to práv relatívnych alebo absolútnych. Zákaz zneužitia práva je klasická súkromnoprávna zásada, keďže ťažisko zneužitia subjektívnych práv je nepochybne v súkromnom práve, aj keď v jednotlivostiach nemožno celkom vylúčiť prípady zneužitia subjektívnych práv ani v právnych vzťahoch upravených normami verejného práva
(tzv. verejné subjektívne právo)
6)
.
Inštitút zákazu zneužitia práva je upravený generálne pre oblasť súkromného práva v ustanovení
§ 3 ods. 1 z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej aj len "OZ"),
a svoje nadviazania nachádza v jednotlivých právnych odvetviach
(obchodné právo
7)
), daňové právo
8)
, pracovné právo
9)
a pod.).
Ako je to zrejmé z úvodu k tomuto článku, hmotnoprávny výskum skutočne nie je prioritou týchto riadkov. Interdisciplinárnymi otázkami zneužitia práva sme sa okrem už citovanej publikácie zaoberali vo viacerých príspevkoch, zameraných napr. na preskúmanie, aké práva môžu byť zneužívané
10)
, kým môžu byť zneužívané
11)
so zameraním sa na spoločníkov obchodných spoločností
12)
, ale aj na legislatívny vývoj zákazu zneužitia práva
13)
, zneužívanie práva obchodnou spoločnosťou
14)
vrátane zamerania sa na daňové konanie
15)
, rovnako ako na následky zneužitia práva v rozsahu obchodného práva
16)
a systematike následkov vo vzťahu k občianskemu právu
17)
. Zaoberali sme sa aj europeizáciou tohto právneho inštitútu
18)
, dokázali sme identifikovať konkrétne formy zneužitia práva
19)
a v rozsahu hmotného práva sme vykonali aj prieskum rozhodovacej činnosti všeobecných súdov
20)
. Avšak, aj napriek smerovaniu tohto článku považujeme za potrebné upozorniť už na tomto mieste, že
(1) niektoré hmotno - právne zneužitia práva majú zásadný vplyv na ich uplatnenie v súdnom procese
, a ako uvidíme neskôr, napr. zneužitie práva spoločníka obchodnej spoločnosti na informácie bude mať za následok procesný neúspech - teda ako výsledok súdneho konania. Jednotlivé zásadné zistenia budeme vždy v texte označovať číslom, z ktorých by sa následne mal stať poctivý základ pre formuláciu hutného a obsahovo nie skúpeho záveru.
Významnou publikáciou, pokiaľ ide o zneužitia práva, je
"Zneužitie práva"
od kolektívu autorov pod vedením Uchého, Maslowskeho a Troupa
21)
. Publikácia obsahuje príspevok Pulkrábka
22)
, venujúci sa zneužitiu práva v súkromnom práve, v ktorom formuluje zaujímavú myšlienku, a to, že
"... zákaz zneužitia má korigovať pravidlá právneho poriadku,
ak sa v individuálnom prípade
23)
dostanú do rozporu s jeho zásadami."
24)
Bez snahy o terminologické uchopenie zákazu zneužitia práva v rovine hmotného práva, ako výstižne uvádza Lavický
25)
,
"je možné teda uzavrieť, že zneužitie subjektívneho práva je právne konanie, resp. dálšie akty, ktorým je odopretá právna ochrana vtedy, ak výkon práva je síce formálne založený na objektívnom práve, ktoré by však bolo k dispozícii iba vprípade veľmi povrchného chápania, respektíve formálneho poňatia právneho konania. Pri hlbšom náhľade na subjektívne oprávnenie konajúceho a jeho výkon existuje rozpor medzi účelom relevantnej právnej normy a smerovaním (orientáciou) takéhoto jednania."
Už z týchto citovaných názorov možno abstrahovať, že následky zneužitia práva sa prejavujú v prípade
in concreto,
a teda
(2) v prípade zneužitia práva a právneho mechanizmu jeho zákazu ide o kauzistický korekčný mechanizmus, podľa nášho názoru, efektívny predovšetkým v súdnom konaní.
Čo je teda inštitút zákazu zneužitia práva v procesnoprávnom chápaní? Podľa nášho názoru ide o inštitút, ktorý popiera rýdzo pozitivistickoprávne vnímanie objektívneho práva. Považujeme za podstatné v danom súvise - pri akejkoľvek snahe o argumentáciu zneužitím práva - dať do pozornosti
problematiku teleologického výkladu právnych noriem
. Nepopierame, že pri argumentácii, ktorou budeme odôvodňovať zneužitie práva, maju váhu aj ostastné výklady, a to jazykový, systematický, logický, historický a komparatívny, avšak - ako si ukážeme neskôr, pre argumentáciu v prospech zneužitia práva bude teleologický výklad právnych noriem a pravidiel obsiahnutých v právnom poriadku, z nášho pohľadu, tým najdôležitejším. Môžeme s istou dávkou zjednodušenia konštatovať, že teleologická metóda výkladu práva, právnej normy, právneho ustanovenia je
de facto
zisťovaním a predovšetkým hľadaním účelu právnej normy,
ergo
cieľa zákonodarcu. Teleologický výklad právnych predpisov ponúka alternatívy tam, kde jazykový a systematický výklad právnych predpisov nedáva odpovede vo vzťahu k zisteniu obsahu danej právnej normy
(pri aplikácii všeobecného zákonného pravidla na prípad in concreto).
Rovnako platí, že ak by mal mať subjekt práva záujem na dodrživaní zákona a záujem na konaní
lege artis,
mal by teda logicky poznať uvádzaný, teleologickým výkladom hľadaný - účel zákona. Je však na druhej strane otázne, ako a v akom rozsahu je v podmienkach dneška adresát práva schopný nájsť účel konkrétneho práva, ktoré mu adresuje zákonodarca, ak si uvedomíme neustály nárast kvantity právnych predpisov a ich nezjednodušovanie; ba naopak, stretávame sa v podmienkach existujúcej partokracie s tendenciou prispôsobovať obsah právneho poriadku jednotlivým zámerom vládnucej väčšiny, čím dochádza k diverzite, rozdrobenosti a nekoherentnosti právnych predpisov.
Kazuistickosť tvorby práva je dnes zreteľná, a oslabovanie princípu právnej istoty na strane adresáta právnej normy môže byť historickou optikou neustále aktuálnejšie.
Tento stav môže, prirodzene, prispievať k narušeniu dôvery v právny poriadok, k narušeniu jeho prehľadnosti a predovšetkým k narušeniu objektívnej možnosti spoznať už pertraktovaný účel konkrétneho práva, jeho sociálne určenie či maximálny rozsah. To následne nabáda subjekty práva "využiť" právny poriadok na čo najväčšiu maximalizáciu svojich práv a pozícií, čo logicky môže viesť k tzv. "nadužívaniu práv", teda využívaniu práv a právom aprobovaných pozícií spôsobom zasahujúcim do p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).