Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k otázke práva na spravodlivý proces a k ochrane dobromyseľného nadobúdateľa nehnuteľnosti, z 27. júna 2019, sp. zn. 4 Cdo 102/2017

(pozn. rozhodnutie je upravené pre publikačné účely)
 
Úvod
Uvedené rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj "najvyšší súd") sa vyjadruje k viacerým právnym otázkam, ktoré nastolili nižšie súdy, ale s ktorými sa nedokázali presvedčivo vysporiadať vo svojich rozhodnutiach, pretože:
a)
záver, že určitý právny úkon je neplatný z dôvodu rozporu so zákonom alebo preto, že zákon obchádza, sa musí opierať o rozumný výklad dotknutého zákonného ustanovenia; nestačí len gramatický výklad. Významnú úlohu aj tu zohráva predovšetkým výklad teleologický. Je tak potrebné sa vždy pýtať na účel zákonného príkazu či zákazu.
b)
V súkromnoprávnej sfére nie každý rozpor so zákonom má automaticky za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Zmyslom ochrany legality je predovšetkým ochrana súkromnoprávnych vzťahov, teda predovšetkým ochrana zmluvných vzťahov podľa zásady
"pacta sunt servanda"
(zmluvy sa majú dodržiavať); tu platí zásada, že čo nie je zakázané, je dovolené. Preto každý zákonný zásah do tejto sféry je potrebné vnímať ako obmedzenie ľudskej slobody, a preto je potrebné vykladať ustanovenia o neplatnosti právnych úkonov pre rozpor so zákonom reštriktívne, a nie extenzívne. Opačný výklad by bol v rozpore s čl. 13 ods. 4 Ústavy SR (ďalej aj "ústava"), podľa ktorého pri obmedzovaní základných práv a slobôd (v tomto prípade zmluvnej voľnosti a záväznosti prejavov strán) sa musí dbať na ich podstatu a zmysel a také obmedzenie nemôže byť zneužívané na iný účel, než ktorý bol stanovený.
c)
Rozhodovanie súdov musí tiež rešpektovať aj princíp proporcionality, ktorý vyžaduje, aby zásahy do základného práva na legitímne očakávanie boli minimalizované na čo najnižšiu možnú mieru.
I Skutkový stav a jeho posúdenie okresným a krajským súdom
1.
Okresný súd Bratislava II (ďalej len "súd prvej inštancie") rozsudkom z 12. júna 2013, č. k. 15 C 273/2002-711, určil, že vlastníkmi nehnuteľností zapísaných Správou katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu na liste vlastníctva č. 2999 pre katastrálne územie Vrakuňa, bytu č. 11 na 4. poschodí pozostávajúceho z dvoch obytných miestností, kuchyne a príslušenstva v celkovej výmere podlahovej plochy 52,76 m2, nachádzajúceho sa vo vchode č. 19 bytového domu súpisné číslo 5016 na Vážskej č. 15, 17 a 19, postaveného na parcele č. 3583 s výmerou 203 m2, parcele č. 3584 s výmerou 204 m2 a parcele č. 3585 s výmerou 204 m2 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parcela č. 3583, 3584 a 3585 vo veľkosti 5276/187949 sú žalobca 1) a žalobkyňa 2) obaja v podiele 1/1 (ďalej "sporný byt"). Žalovaným III. a IV. uložil povinnosť zaplatiť spoločne a nerozdielne náhradu trov konania štátu 4 436,58 eur na účet Okresného súdu Bratislava II. Ďalej im uložil povinnosť zaplatiť spoločne a nerozdielne žalobcom 1) a 2) náhradu iných trov konania 433 eur a náhradu trov právneho zastúpenia 1 750,90 eur na účet advokátky JUDr. H. D. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil § 80 písm. c) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len "O.s.p."), § 3 ods. 1, § 31 ods. 1 a 4, § 39, § 40 ods. 1 a 3 veta prvá a § 46 Občianskeho zákonníka (ďalej len "OZ"). Vychádzajúc z výsledkov vykonaného dokazovania mal preukázané, že kúpna zmluva z 23. apríla 2002, uzatvorená medzi žalobcami ako predávajúcimi a H. H. ako kupujúcou, predmetom ktorej bol sporný byt, je absolútne neplatný právny úkon. Vychádzal zo zistenia, že kúpnu zmluvu vlastnoručne nepodpísala kupujúca H. H. Za neopodstatnenú považoval námietku žalovaných, že na uvedenú skutočnosť nemal súd prihliadať, keďže nebola zo strany žalobcov tvrdená. Poukázal na to, že súd je povinný z úradnej povinnosti prihliadať na absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Konštatoval, že vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že H. H. kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva predmetného bytu nepodpísala. Pokiaľ žalovaní vychádzali z názoru, že boli dobromyseľní pri nadobudnutí sporného bytu a konali v dobrej viere, že vlastnícke právo nadobudli od subjektu, ktorý bol zapísaný v katastri nehnuteľností ako vlastník, poukázal na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj "ústavný súd") k otázke vplyvu neplatnosti právneho úkonu na práva dobromyseľných nadobúdateľov, a to uznesenie z 10. februára 2010, sp. zn. I. ÚS 50/10. V zmysle záverov tohto rozhodnutia ústavného súdu nemôže nadobudnúť vlastnícke právo právny nástupca, ak subjekt, od ktorého odvodzuje (derivátne) svoje vlastnícke právo k nehnuteľnosti, toto právo nikdy nenadobudol, a teda ho ani nemohol ďalej platne previesť. Pokiaľ zápis v katastri nehnuteľností nezodpovedá skutočnosti, má skutočnosť prevahu nad zápisom v katastri. Tieto právne závery považoval za plne opodstatnené a akceptovateľné aj v súdenej veci. Pokiaľ prvotná kúpna zmluva medzi žalobcami a H. H. bola neplatná, nestala sa H. H. ako v poradí prvá kupujúca vlastníkom sporného bytu a v prípade jeho ďalšieho prevodu nesvedčí v prospech nových nadobúdateľov vrátane žalovaných III. a IV. vlastnícke právo, ktoré by malo byť odvodené od vlastníckeho práva prvého kupujúceho. Na základe absolútne neplatného právneho úkonu potom nemohlo dôjsť k platnému prevodu vlastníckeho práva a nemožno ani uvažovať o ochrane, hoc i dobromyseľného nadobúdateľa. Rovnako tak nemožno za uvedeného stavu uprednostniť požiadavku právnej istoty a ochrany práv nadobudnutých v dobrej viere pred zásadou, podľa ktorej nikto nemôže na iného previesť viac práv ako má sám. K argumentácii žalovaných, ktorá sa opierala o rozhodnutia Ústavného súdu Českej republiky, súd prvej inštancie konštatoval, že ide o rozhodnutia vydané súdom iného štátu, ktorými nie je viazaný. Odhliadnuc od tejto okolnosti uviedol, že ide o rozhodnutia, v ktorých boli posudzované účinky odstúpenia od zmluvy o prevode nehnuteľností na vlastnícke právo tretích osôb, ktoré neboli účastníkmi zmluvy zrušenej odstúpením, a preto tieto závery nemohol analogicky aplikovať pre posúdenie v súdenej veci, kde sa riešila otázka absolútnej neplatnosti právneho úkonu. Ďalej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).