Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozpory vo výkone kontroly pri podmienečnom treste odňatia slobody s obmedzením spočívajúcim v zákaze požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok

This contribution is dedicated to a research which is a subject to a suspended prison sentence with probation supervision which prohibits alcohol and drug consumption with a focus on monitoring. When it comes to practice, we find a great number of contradictions at carrying out supervision over this type of a sentence restricting alcohol and drug consumption which we would like to point out. The situation in judiciary requires transparency, legality not only in terms of criminal trial but also execution. Sentence and its execution are tightly bound to each other and only together they can achieve a preventive and educational goal of punishment.

GULÁNOVÁ, A.: Rozpory vo výkone kontroly pri podmienečnom treste odňatia slobody s obmedzením spočívajúcim v zákaze požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok; Justičná revue, 73, 2021, č. 3, s. 373 - 381.
 
Prax nám ukazuje, že ukladanie povinností a obmedzení sa stalo bežným v kombinácii s trestami všade tam, kde to Trestný zákon umožňuje ako účinný nástroj restoratívnej justície, ktorá má záujem o úpravu trestným činom narušených vzťahov, zapojenie do riešenia situácie obvineného, poškodeného a ich komunity. Obmedzenie spočívajúce v zákaze požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok, povinnosť spočívajúca v príkaze zamestnať sa, povinnosť zaplatiť v skúšobnej dobe dlh alebo zameškané výživné sú veľmi rozšírenými v praxi, v súčasnosti sa k nim radí aj povinnosť spočívajúca v príkaze podrobiť sa liečeniu závislosti od návykových látok, či podrobiť sa v skúšobnej dobe v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu, či nepriblížiť sa k určenej osobe na vzdialenosť menšiu ako päť metrov a nezdržiavať sa v blízkosti obydlia určenej osoby alebo v určenom mieste, kde sa takáto osoba zdržuje alebo ktoré navštevuje. Ukladané druhy povinností a obmedzení odzrkadľujú spoločenskú situáciu a citlivosť sudcov k nej.
V príspevku sa chceme venovať konkrétnemu obmedzeniu spočívajúcemu v zákaze požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok, ktoré možno uložiť pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom podľa § 51 ods. 2 Trestného zákona, pri treste domáceho väzenia podľa § 53 ods. 4 Trestného zákona, pri treste povinnej práce podľa § 55 ods. 1 Trestného zákona, pri treste zákazu pobytu podľa § 62 ods. 3 Trestného zákona, pri treste zákazu účasti na verejných podujatiach podľa § 62a ods. 4 Trestného zákona, pri podmienečnom prepustení podľa § 68 ods. 1 Trestného zákona, pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia podľa § 68a ods. 3 Trestného zákona, pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa § 69 ods. 3 Trestného zákona, podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu podľa § 71 ods. 3 Trestného zákona, podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach podľa § 72a ods. 3 Trestného zákona, tiež pri ochrannom opatrení a to pri ochrannom dohľade podľa § 77 ods. 2 Trestného zákona. Pričom cielene sa v príspevku venujeme výkonu kontroly obmedzenia spočívajúceho v zákaze požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok, ktoré je ukladané v súlade s § 51 ods. 3 písm. b) Trestného zákona spolu s podmienečne odloženým trestom odňatia slobody s probačným dohľadom (ďalej len "PO s PD s obmedzením spočívajúcim v zákaze požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok").Osoby, ktoré zákon označuje v jednotlivých častiach trestného konania ako obvinený obžalovaný, odsúdený, budeme v tomto príspevku označovať jednotne pojmom obvinený Uloženie obmedzenia spočívajúceho v zákaze požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok má posilniť účinok podmienečne odloženého trestu odňatia slobody s probačným dohľadom a to zabránením páchaniu trestnej činnosti pod vplyvom alkoholických a návykových látok, slúžiacich u obvineného ako katalyzátor trestnej činnosti, vytvorením podmienok na výchovu obvineného k obmedzeniu, resp. úplnému vylúčeniu požívania alkoholických nápojov a návykových látok.
V štátoch Maďarsko, Poľsko, Česká republika a Švédsko sú povinnosti a obmedzenia obdobné ako v trestnom práve Slovenskej republiky, líšia sa iba rozsahom. Ich kontrolu aj výkon zabezpečujú v týchto štátoch probační úradníci výkonom probácie. V Poľsku vykonávajú probačnú činnosť profesionálni a dobrovoľní probačnídôstojníci, ktorísú súčasťou súdneho systému a činnosť vykonávajú na súdoch, v Maďarsku probáciu vykonáva probačný úradník pôsobiaci v Probačnej službe, ktorá je súčasťou Úradu pre spravodlivosť a vo Švédsku probační úradníci pôsobia vo Väzenskej a probačnej službe, ktorá je súčasťou súdneho systému. V našich podmienkach výkon probácie zabezpečujú probační a mediační úradníci, ktorí sú súčasťou súdov a svoju činnosť vykonávajú na súdoch. Podľa § 25 Trestného poriadku sú probační a mediačníúradnícizaradenímedzi pomocné osoby, ktoré plnia úlohy probácie a mediácie uložené súdom alebo iným príslušným orgánom, a tiež úlohy ustanovené v Trestom poriadku alebo osobitnom zákone. Jedným z osobitných zákonov, na základe ktorého vykonávajú svoju činnosť probační a mediační úradníci, ktorý upravuje výkon probačného dohľadu pri podmienečnom odklade trestu odňatia slobody s uloženým obmedzením spočívajúcim v zákaze požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok, je zákon č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch. V § 1 ods. 2 zákona č. 550/2003 Z.z. sa uvádza, že probáciu a mediáciu v trestnom konaní vykonávajú probační a mediační úradníci. Podľa zákona č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch v § 2 ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 2 v základných ustanoveniach je definovaná probácia s fokusovaním na kontrolu PO s PD s obmedzením spočívajúcim v zákaze požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok, na účely tohto zákona ako
"kontrola, organizovanie a výkon probačných programov u obvinených, obžalovaných alebo odsúdených, ktorých súčasťou sú uložené povinnosti a obmedzenia (ďalej len"obvinený"), kontrola uložených trestov alebo obmedzení ktorých súčasťou je probačný alebo ochranný dohľad,"
1)
Zákon č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch v § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 do obsahu činností probačného a mediačného úradníka zaraďuje tiež
"pomáhanie obvinenému v súvislosti s probáciou, aby viedol riadny život a vyhovel podmienkam, ktoré mu sú uložené rozhodnutím prokurátora alebo súdu v trestnom konaní"
2)
V § 3 zákona č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch sú špecifikované činnosti probačného a mediačného úradníka pre oblasť probácie i mediácie. Na oblasť probácie a konkrétne na PO s PD s obmedzením spočívajúcim v zákaze požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok sa vzťahujú činnosti uvedené v § 3 ods. 1 písm. a), písm. d) a písm. e) zákona č. 550/2003 Z.z., medzi ktorými je - okrem obstarávania podkladov týkajúcich sa osoby obvineného o jeho rodinnom, sociálnom a pracovnom prostredí, vykonávania dohľadu nad správaním obvineného v priebehu skúšobnej doby - aj vykonávanie kontroly výkonu trestov nespojených s odňatím slobody, kde zahŕňame PO s PD s obmedzením spočívajúcim v zákaze požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok a uskutočňovanie ďalších úkonov v trestnom konaní pri výkone probácie a mediácie. Trestný poriadok taktiež podporuje a zakotvuje zodpovednosť za v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).