Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozsudok pre zmeškanie z pohľadu súdnej praxe

Cieľom tohto článku je analyzovať inštitút rozsudku pre zmeškanie v právnej úprave podľa zák. č. 160/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2016, ako aj poukázať na aktuálne aplikačné problémy a spôsob, akým sa s nimi vysporiadava súdna prax.
The aim of this article is to analyse the judgment by default in legal regulation n. 160/2015 Z.z. enacted as of 1st July 2016 as well as to point out the main issues which are currently occurring and the way they are dealt with by the judiciary bodies.
HUSOVÁ, Z.: Rozsudok pre zmeškanie z pohľadu súdnej praxe; Justičná revue, 72, 2020, č. 5, s. 628 - 639.
 

A Rozsudok pre zmeškanie vo všeobecnosti
Od účinnosti zák. č. 160/2015 Z.z., Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej aj "CSP"), je rozsudok pre zmeškanie (nazývaný aj kontumačný rozsudok) zaradený do tretej časti CSP, medzi osobitné procesné postupy. Rozhodne nejde o nový inštitút, v porovnaní s právnou úpravou v zák. č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadokv znení neskorších predpisov (ďalej "OSP"), je oveľa viac prepracovaný.
Rozsudkom pre zmeškanie možno rozhodnúť iba v sporových veciach, teda v konaniach podľa CSP a výlučne o žalobách podľa § 137 písm. a) CSP, čiže o žalobách o splnenie povinnosti. Sporom o splnenie povinnosti zodpovedajú konania, predmetom ktorých sú subjektívne práva žalobcu na
dare, facere, omittere, pati
1)
Zároveň je neprípustné rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie v neprospech slabšej strany v konaniach podľa druhej hlavy tretej časti CSP.
Z pohľadu súdov je nepopierateľnou výhodou kontumačných rozsudkov, že takéto rozhodnutie obsahuje len stručnú identifikáciu nároku a právny dôvod jeho vydania. Aj v tom sa prejavuje charakteristika rozsudku pre zmeškanie ako nástroja na zrýchlenie konania, keďže zjednodušené odôvodnenie uľahčí súdu vyhotovenie rozhodnutia.
Zákon jednoznačne ustanovuje, že súd rozsudkom pre zmeškanie rozhoduje v neprospech pasívnej strany, t.j. pri rozsudku pre zmeškanie žalovaného žalobe vyhovie a v prípade rozsudku pre zmeškanie žalobcu žalobu zamietne. Na tento výrok potom logicky nadväzuje aj výrok o nároku na náhradu trov konania. [Dalo by sa tiež povedať, že súd rozhoduje v prospech tej (niekedy len o málo) aktívnejšej sporovej strany, keď vezmeme do úvahy, že žalobcovi v niektorých prípadoch stačí len podať riadnu a zrozumiteľnú žalobu na to, aby bol v spore úspešný, avšak žiadny ďalší úkon už z jeho strany nie je potrebný.]
Rozsudok pre zmeškanie je nástrojom na zefektívnenie a zrýchlenie konania, a súčasne sankciou za procesnú pasivitu sporovej strany. Súčasná právna úprava umožňuje rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie žalovaného aj žalobcu, v čom sa prejavuje princíp rovnosti sporových strán.
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej "NS SR")
v uznesení sp. zn. 2Cdo/105/2018 zo dňa 29.3.2019
konštatoval: "Žalobca je subjekt obzvlášť dotovaný tzv. procesnou diligenciou, teda zodpovednosťou za priebeh sporu. Z povahy veci bude možné rozsudok pre zmeškanie žalobcu vydať iba na nariadenom pojednávaní, a iba na návrh žalovaného. V kontradiktórnom konaní je procesná zodpovednosť za vedenie sporu na sporových stranách. Ak teda žalobca nerešpektuje súdom uložené povinnosti (v tomto prípade ide o povinnosť zúčastniť sa na nariadenom pojednávaní), zodpovedá tomu i forma rozhodnutia.".
2)
V citovanom rozhodnutí NS SR pokračoval ďalej takto "V kontradiktórnom procese majú byť nositeľom procesnej iniciatívy sporové strany - žalobca iniciuje konanie a má mať záujem na efektívnom vedení "svojej právnej veci", a rovnako žalovaný, ak má v spore procesne obstáť, musí vyvíjať iniciatívu vo forme svojej procesnej obrany."
3)
Od prijatia CSP sa v sporovom konaní presúva aktivita podstatným spôsobom zo súdu na sporové strany v čo najširšej možnej miere.To sa prejavuje napríklad aj pri inštitúte doručovania.
Krajský súd v Bratislave (ďalej len "KS BA")
v rozsudku sp. zn. 4Cob/161/2018 zo dňa 24.1.2019
konštatoval: "Odvolacísúd zdôrazňuje skutočnosť, že odo dňa svojej účinnosti Civilný sporový poriadok sprísnil zodpovednosť strany za výsledok konania, a táto sa týka aj doručovania. Každý adresát je v súčasnosti zodpovedný za ochranu vlastných záujmov, vrátane prijímania písomností prostredníctvom elektronického doručovania podľa zákona o e-Governmente. Keďže kontradiktórny civilný sporový proces vyžaduje procesnú diligenciu oboch sporových strán a rozsudok pre zmeškanie je konštruovaný ako sankcia za procesnú pasivitu strany, opomenutie účasti na pojednávaní žalovaným a súčasná absencia jeho včasného ospravedlnenia, zdôvodneného vážnymi okolnosťami, znamená v posudzovanom prípade stratu sporu.".
V prejednávanej veci žalovaný tvrdil, že o predvolaní, ktoré mu súd doručil do elektronickej schránky podľa zák. č. 305/2013 Z.z.o e-Governmente, sa nedozvedel a úložná lehota uplynula márne. KS BA, ako súd odvolací, dal všakza pravdu súdu prvej inštancie (a tým aj žalobcovi), že na vydanie rozsudku pre zmeškanie podľa § 274 CSP boli splnené všetky podmienky.
Rozsudok pre zmeškanie môže súd vydať aj pri predbežnom prejednaní sporu podľa § 172 CSP.
B Rozsudok pre zmeškanie bez nariadenia pojednávania
Bez nariadenia pojednávania môže súd rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie len v neprospech žalovaného.
Ustanovenie § 273 CSP dáva súdu možnosť (nie povinnosť), aby v súlade so zásadou rýchlosti a hospodárnosti konania rozhodol vec aj bez nariadenia pojednávania, a to za súčasného splnenia nasledovných podmienok: 1. súd žalovanému uložil povinnosť vyjadriť sa k žalobe, uviesť rozhodujúce skutočnosti a pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva a označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení;2. túto povinnosť žalovaný bez vážneho dôvodu nesplnil; 3. v uznesení súd žalovaného poučil o následkoch pasivity, vrátane možnosti rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie; 4. toto uznesenie doručil súd žalovanému do vlastných rúk.
V porovnaní s tým rozsudok pre zmeškanie žalobcu možno vydať len na pojednávaní a na návrh žalovaného. Je to logický dôsledok, keďže rozsudok pre zmeškanie žalovaného podľa § 273 CSP je následkom sporovej pasivity žalovaného, spočívajúcej v tom, že sa nevyjadrí k žalobe na výzvu súdu v určenej lehote. Voči žalobcovi z povahy veci nemožno takýmto spôsobom postupovať.
C Rozsudok pre zmeškanie na návrh sporovej strany na pojednávaní
Na pojednávanímôže súd rozhodnúť kontumačným rozsudkom v neprospech pasívnej strany (v neprospech žalovaného podľa § 274 CSP a v neprospech žalobcu podľa § 278 CSP). Ako sme už spomenuli, v oboch prípadoch môže súd rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie len o žalobe o splnenie povinnosti. Rozsudok pre zmeškanie môže súd vydať len na návrh príslušnej sporovej strany, ktorá sa na pojednávanie dostavila. Ďalšími podmienkami sú, že sa neprítomná strana na pojednávanie nedostavila, a to aj napriek tomu, že naň bola riadne a včas predvolaná, ako aj upozornená na následky nedostavenia sa, vrátane prípadného rozhodnutia súdu rozsudkom pre zmeškanie, a súčasne neospravedlnila svoju neprítomnosť včas a závažnými okolnosťami.
Na tomto mieste je osobitne vhodné pripomenúť, že nemôže ísť o akékoľvek ospravedlnenie, ale len o kvalifikované, teda vykonané včas a odôvodnené závažnými okolnosťami. Pokiaľ by sa teda sporová strana ospravedlnila a nezúčastnila sa pojednávania, avšak ospravedlnenie by nespĺňalo tieto požiadavky, konanie sa môže skončiť rozsudkom pre zmeškanie, ak to prítomná druhá sporová strana navrhne.
Súd v každej veci zváži, či sporová strana ospravedlnila svoju neúčasť včas a súčasne vážnymi okolnosťami a predchádza tak často účelovému konaniu strán sporu, ktorých cieľom nie je konanie bez zbytočných prieťahov, ale, naopak, odďaľovanie rozhodnutia. Je preto namieste, aby sporové strany starostlivo zvážili, akými okolnosťami svoju neúčasť ospravedlnia, aby tak predišli neželanému dôsledku v podobe kontumačného rozsudku.
Postup sporovej strany, pri ktorom ospravedlní svoju neúčasť len formálne, sa nedá označiť inak ako riskantný. Avšak ani vtedy, keď strana pri ospravedlnení uvedie dôvod, ktorý považuje za legitímny, sa nemožno spoliehať na to, že súd vyhodnotí jej ospravedlnenie za podložené vážnymi okolnosťami; inými slovami, takéto posúdenie nie je nárokovateľné
.
Napríklad v právnej veci vedenej
Okresným súdom Bratislava IV. pod sp. zn. 10Cb/43/2014
a
KS BA pod sp. zn. 2Cob/200/2017
sa žalovaný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).