Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP II/2020 (51/2017)

Zo súdnej praxe, č. 5/2017, s. 237 – 240.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8 Sžf 20/2014, týkajúci sa
§ 246c ods. 1 prvá veta v spojení s § 10 ods. 2, § 219 ods. 1, § 250j ods. 2 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku
čl. 878 ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva
čl. 4 ods. 9, 12, čl. 5 ods. 1, 2, čl. 201 ods. 1, 2, 3, čl. 213, čl. 235 písm. a), b), čl. 236 ods. 1 a 2 Colného kódexu


Skutkový stav:

Krajský súd rozsudkom zrušil rozhodnutie žalovaného z 9. júla 2012 podľa § 250j ods. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej v texte rozsudku len „OSP“), ktorým žalovaný zamietol odvolania a potvrdil rozhodnutia Colného úradu T. o nevyhovení žiadosti žalobcu o vrátenie dovozného cla.

Krajský súd dospel k záveru, že žalovaný pri rozhodovaní o vrátení colného dlhu nesprávne aplikoval čl. 878 ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 02.07.1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (ďalej v texte rozsudku len „Vykonávacie nariadenie“) k čl. 236 až 239 Colného kódexu, keď z čl. 201 ods. 3 Nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (ďalej v texte len „Colný kódex“) vyplýva, že dlžníkom pri zaplatení dovozného cla je deklarant a v prípade nepriameho zastúpenia je dlžníkom aj osoba, na účet ktorej sa colné vyhlásenie predkladá. Z obsahu, významu a účelu tohto ustanovenia vyplýva, že o vrátenie cla môže požiadať jednak subjekt, ktorý clo zaplatil (spoločnosť DHL L. S., spol. s.r.o., ďalej v texte rozsudku len ako „DHL“), ako aj osoba, na účet ktorej sa colné vyhlásenie predkladá (žalobca). Zákon pripúšťa, aby sa v prípade nepriameho zastúpenia za dlžníka považovali tieto dve osoby.

Výklad, že jediným subjektom oprávneným požadovať vrátenie cla, je len subjekt, ktorý colný dlh zaplatil, považoval krajský súd za reštriktívny, pretože z účelu nariadenia je zrejmé, že o vrátenie cla má možnosť požiadať subjekt, ktorý clo zaplatil v tom zmysle, že niesol náklady spojené s navýšením ceny tovaru o clo. V danom prípade je zrejmé, že týmto subjektom bol žalobca. Pri výklade čl. 878 ods. 1 Vykonávacieho nariadenia bolo potrebné vychádzať z výkladu gramatického ako aj výkladu právneho, pričom spojka alebo v gramatickom význame vyjadruje alternatívu, t.j. aplikáciu viacerých možností nezávisle od seba. Dotknuté ustanovenie počíta s viacerými alternatívami pri označení osoby, ktorá môže požiadať o vrátenie cla a odpustenie cla, pričom nemusí ísť súčasne o oba prípady, teda o vrátenie a odpustenie. Osobou oprávnenou požiadať o vrátenie alebo odpustenie cla môže byť osoba, ktorá clo zaplatila alebo osoba, ktorá má clo zaplatiť alebo osoby, ktoré prevzali jej práva a povinnosti.

Ako nedôvodnú hodnotil krajský súd námietku, že žalovaný porušil ustanovenia správneho poriadku, keď o odvolaniach proti rozhodnutiam Colného úradu v Trnave rozhodol jedným rozhodnutím. Správne orgány postupovali podľa Colného kódexu ako lex specialis, a preto sa žalobca nemohol domáhať ochrany podľa všeobecného zákona, t.j. správneho poriadku. O trovách konania rozhodol krajský súd tak, že úspešnému žalobcovi priznal ich náhradu.

Žalovaný podal proti predmetnému rozsudku v zákonnej lehote odvolanie, domáhajúc sa jeho zrušenia a vrátenia veci krajskému súdu na ďalšie konanie.

Uviedol, že zotrváva na výklade čl. 878 ods. 1 Vykonávacieho nariadenia, ku ktorému dospel v napadnutom rozhodnutí, pričom tento rešpektuje terminologické a gramatické špecifiká jednotlivých jazykových mutácií Colného kódexu a Vykonávacieho nariadenia v členských štátoch EÚ pri súčasnom zachovaní účelu a zmyslu ich jednotlivých ustanovení. Pri skúmaní žiadostí žalobcu colný úrad skúmal aj splnenie podmienky v zmysle čl. 878 ods. 1 Vykonávacieho nariadenia, pričom bolo zistené, že colné dlhy vymerané a oznámené písomnými vyhláseniami, ku ktorým sa žiadosti o vrátenie cla vzťahovali, boli uhradené z účtu firmy DHL, ktorú žalobca splnomocnil na nepriame zastupovanie v colnom konaní a ktorá bola aj deklarantom, t.j. inou osobou, ako tou, ktorá požadovala vrátenie cla. Žalovaný sa nestotožnil so závermi krajského súdu, že vrátenie cla má možnosť požadovať subjekt, ktorý clo zaplatil v tom zmysle, že niesol náklady spojené so zvýšením ceny tovaru o clo, pretože v prípade extenzívneho výkladu tohto záveru, by končené náklady za sumu cla niesol spotrebiteľ, teda kupujúci, ktorý by predmetný tovar k

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).