Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP LXXVI/2020 (47/2018) - ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 9. novembra 2017, sp. zn. 5 Tdo 83/2016)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2018, s. 18 – 23.

Rozsah činu v zmysle § 294 ods. 4 písm. c), ods. 5 písm. b), resp. § 295 ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. b), ods. 5 písm. a) Trestného zákona sa, v súlade s legálnou definíciou, určuje podľa §§ 125 ods. 1, 126 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona.

Rozsah činu je v prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku určený cenou veci uvedenej v § 294 ods. 1 až 3 alebo § 295 ods. 1 alebo 2 [v prípade ustanovenia § 295 ods. 2 písm. b) ide o chemickú alebo biologickú zbraň, nie o stavbu alebo prevádzku], s ktorou páchateľ nakladá spôsobom uvedeným vo vyššie označených ustanoveniach. Ide o obvyklú predajnú cenu v mieste (lokalite) a čase činu, a to primárne (vzhľadom na charakter trestnej činnosti) na nelegálnom trhu; ak taký trh alebo cenu nemožno zistiť, rozsah činu sa posúdi podľa obvyklej ceny pri legálnom predaji dotknutej veci.

Obvyklú predajnú cenu na nelegálnom trhu nemožno zisťovať cestou znaleckého posudku alebo odborného vyjadrenia alebo potvrdenia subjektov, ktoré sa zaoberajú legálnym predajom strelných a ďalších zbraní a streliva, ale v rozsahu odbornej a znaleckej činnosti len odborným vyjadrením štátnych orgánov, do ktorých pôsobnosti (obsahovo) patrí boj proti nelegálnym aktivitám vo vzťahu k výrobe, resp. predaju zbraní a ďalším nadväzujúcim aktivitám (Policajný zbor Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo). Z takého dôkazného zisťovania však nie sú vylúčené ani iné vo veci vykonateľné dôkazy, najmä tie, ktoré dokumentujú nelegálnu cenu dojednávanú alebo zaplatenú vo veci, ktorá je predmetom konania.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 9. novembra 2017, sp. zn. 5 Tdo 83/2016)


 

Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) rozsudkom z 9. novembra 2017, sp. zn. 5 Tdo 83/2016, v trestnej veci proti obvinenému O. A. a spol., pre pokračovací zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné, o dovolaní ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerka spravodlivosti“) a obvineného O. A. proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 9. decembra 2015, sp. zn. 4To/63/2015, rozhodol tak, že:

I. Podľa § 386 ods. 1 Tr. por. vyslovil, že rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 9. decembra 2015, sp. zn. 4To/63/2015, a rozsudkom Okresného súdu Košice II z 21. júla 2015, sp. zn. 3T/32/2014, ako aj konaním, ktoré im predchádzalo, z dôvodov uvedených v § 371 ods. 1 písm. g), ods. 3 Tr. por. bol porušený zákon v ustanoveniach § 295 ods. 3 písm. c) Tr. zák. v spojení s § 125 ods. 1 Tr. zák. a § 126 ods. 1 Tr. zák. v prospech obvinených O. A., K. G. a U. I. a v ustanoveniach § 117 ods. 2 Tr. por. v spojení s § 2 ods. 12 Tr. por. v neprospech obvineného O. A.

II. Podľa § 386 ods. 2 Tr. por. zrušil napadnutý rozsudok Krajského súdu v Košiciach, ako aj rozsudok Okresného súdu Košice II z 21. júla 2015, sp. zn. 3T/32/2014, v celom rozsahu, ako aj ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnutia obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.

III. Podľa § 388 ods. 1 Tr. por. Okresnému súdu Košice II prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.

IV. Podľa § 380 ods. 2 Tr. por. obvineného O. A., narodeného X. E. XXXX, nevzal do väzby.

 

Z odôvodnenia:

Rozsudkom Okresného súdu Košice II (ďalej len „okresný súd“) z 21. júla 2015, sp. zn. 3T/32/2014, bol obvinený O. A. v bode 1/ uznaný vinným zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a v bodoch 3/ - 5/ z pokračovacieho zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr. zák. k § 294 ods. 1, ods. 2 Tr. zák., § 295 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. c) Tr. zák., z toho v bode 5/ v štádiu prípravy podľa § 13 ods. 1 Tr. zák. Obvinený K. G. bol uznaný vinným v bodoch 2/ - 5/ z pokračovacieho zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, v bodoch 3/ - 5/ spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr. zák. k § 294 ods. 1, ods. 2 Tr. zák., § 295 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. c) Tr. zák., z toho v bode 5/ v štádiu prípravy podľa § 13 ods. 1 Tr. zák. a obvinený U. I. v bodoch 3/ - 5/ z pokračovacieho zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr. zák. k § 294 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a § 295 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. c) Tr. zák., z toho v bode 5/ v štádiu prípravy podľa § 13 ods. 1 Tr. zák. na nasledovnom skutkovom základe:

obvinený O. A.

1/ od presne nezistenej doby do 22. októbra 2012 si od nezisteného subjektu zadovážil a v rodinnom dome a v priestoroch k nemu patriacich v D. na ul. D. č. XX prechovával nedovolené a zakázané strelivo rôzneho druhu a kalibru v množstve 229 kusov a 32 kusov rôznych nedovolených súčastí a komponentov zbraní,

obvinený K. G.

2/ od presne nezistenej doby najneskôr od konca roka roku 2012 v mieste svojho bydliska v Z. prechovával dve nedovolene upravené malokalibrové pušky model ZKM 451 s tlmičmi hluku výstrelu a výšľahu plameňa,

obvinení K. G., O. A. a U. I.

3/ začiatkom roku 2013 obvinený K. G. ponúkol pušky uvedené v bode 2/ na odkúpenie obvinenému U. I. a keď on odmietol, požiadal ho, či nenájde záujemcu o ich odkúpenie, čo obvinený U. I. zariadil a dňa 9. apríla 2013 v Košiciach - Šaci na parkovisku pri výjazde smerom na Rožňavu tieto pušky - jednu s optickým zameriavačom HAWKE so zásobníkom a druhú s optickým zameriavačom TACTICAL 4x40 so zásob

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).