Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP VII/2020 (1/2017) Premlčanie práva

Zo súdnej praxe, č. 1/2017, s. 14 – 16.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 174/2016, týkajúci sa
§ 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
§ 101 Občianskeho zákonníka,
§ 559 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
§ 563 Občianskeho zákonníka


Skutkový stav:

Okresný súd (ďalej "súd prvej inštancie") rozsudkom a) žalovaným v prvom a druhom rade uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni do 30 dní spoločne a nerozdielne 3 148 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 3 148 eur od 21. decembra 2010 do zaplatenia, b) žalobu vo zvyšku zamietol, c) rozhodol o trovách konania.

Súd prvej inštancie vychádzal z toho, že žalobkyňa a žalovaní v prvom a druhom rade uzavreli kúpnu zmluvu datovanú 9. augustom 2010, ktorou nadobudli do podielového spoluvlastníctva: a) v podieloch po 1/2 byt v bytovom dome, b) v podieloch po 1330/51076 nebytový priestor (garáž) nachádzajúci sa v tomto bytovom dome a c) (v rovnakom podiele) spoluvlastnícky podiel 5075/710702 na pozemkoch zastavaných týmto bytovým domom (ďalej len "kúpna zmluva"). Ku kúpnej zmluve bol 27. októbra 2010 vyhotovený dodatok č. 1 (ďalej len "dodatok"). Žalobkyňa vystavila 18. novembra 2010 na meno žalovaného v prvom rade faktúru č. 300062, v ktorej kúpnu cenu za spoluvlastnícke podiely na pozemkoch určila vo výške 3 148 eur so splatnosťou 20. decembra 2010; v rovnaký deň vystavila faktúru č. 900037P na zálohu kúpnej ceny vo výške 340 eur so splatnosťou 20. decembra 2010. Žalobkyňou fakturovanú sumu 3 448 eur žalovaní, a to napriek opakovaným výzvam, riadne a včas nezaplatili. Vzhľadom na to, že žalovaní vzniesli námietku premlčania, súd prvej inštancie posudzoval, či došlo k premlčaniu práva, ktoré žalobkyňa uplatnila žalobou podanou 19. decembra 2013.

Súd vychádzal z názoru, že na základe platne (zrozumiteľne a určito) uzavretej dohody účastníkov kúpnej zmluvy bola splatnosť kúpnej ceny a preddavku dohodnutá nie pri podpise zmluvy, ani nie v deň určený v zmluve; vymedzená bola (až) vo faktúrach vystavených žalobkyňou. Žalobkyňa mohla teda svoje právo uplatniť na súde po prvý raz 21. decembra 2010. Všeobecná trojročná premlčacia doba uplynula 23. decembra 2013; žaloba bola teda v danom prípade podaná pred jej skončením. Súd prvej inštancie na potvrdenie správnosti svojich záverov poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR (ďalej len "najvyšší súd") sp. zn. 4 Cdo 146/2008, so závermi ktorého

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).