Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP XIII/2020 (49/2017) - Význam vyznačenia právoplatnosti rozhodnutia správnym orgánom a predbežná otázka

Zo súdnej praxe, č. 5/2017, s. 230 – 232.

Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 23 To 85/2015, týkajúce sa
§ 7 ods. 1 Trestného poriadku


Skutkový stav:

Krajský súd v Trenčíne na verejnom zasadnutí konanom 4. januára 2016, uznesením uvedenej spisovej značky, odvolanie obžalovaného F. T. proti rozsudku Okresného súdu B. n./ B. z 5. marca 2015, sp. zn. 1 T 56/2012, podľa § 319 Trestného poriadku zamietol ako nedôvodné.

Z odôvodnenia:

 Súd prvého stupňa uznal obžalovaného F. T. rozsudkom za vinného z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) TZ, pretože 3. júla 2010 v čase o 20.43 hod. riadil osobné motorové vozidlo značky BMW X6, ktorého majiteľom je firma A. SK spol. s r. o., P., po ceste č. I/50 v B. n./ B. v smere do Trenčína, pričom bol zastavený a kontrolovaný hliadkou ODI B. n./ B., kedy mu bola uložená bloková pokuta vo výške 20 eur za prekročenie rýchlosti v obci o 12 km/h., hoci mal rozhodnutím o priestupku vydaného ODI P., č. ORP- ...-2009 z 8. februára 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 5. marca 2010 a vykonateľnosť 22. marca 2010, uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 6 mesiacov.

Bol za to odsúdený podľa § 348 ods. 1 TZ s použitím § 38 ods. 2 TZ k trestu odňatia slobody na 3 mesiace, pričom podľa §§ 49 ods. 1 písm. a), 50 ods. 1 TZ mu bol výkon tohto trestu podmienečne odložený na skúšobnú dobu 12 mesiacov. Podľa § 61 ods. 1 a 2 TZ bol obžalovanému uložený aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu na 30 mesiacov.

Obžalovaný podal proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote odvolanie, ktoré zahlásil do zápisnice o hlavnom pojednávaní ihneď po vyhlásení rozsudku. Následne odvolanie písomne odôvodnil prostredníctvom svojho obhajcu.

V podrobných písomných dôvodoch odvolania obhajca namietal najmä nasledovné okolnosti, resp. chyby. Za podstatnú chybu konania súdu prvého stupňa obhajca považoval to, že súd nevyhovel návrhu obžalovaného na doplnenie dokazovania výsluchom svedkýň A. T., K. T. vo vzťahu k splneniu podmienok na náhradné

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).