Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súdne precedensy - VYBRANÉ - RINGIER AXEL SPRINGER SLOVAKIA, A.S. proti Slovenskej republike (č. 4)

rozsudok z 23. septembra 2021 k sťažnosti č. 26826/16

Článok 10 • Sloboda prejavu • Neprimerané uloženie správnej pokuty multimediálnemu vydavateľstvu za vysielanie programu obsahujúceho vyhlásenie slávnej osobnosti o jej užívaní drog • Nedostatok relevantných a dostatočných dôvodov zo strany domácich orgánov, ktoré by naznačovali, že program bol zameraný na podporu alebo propagáciu užívania drog.
V prípade Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. proti Slovenskej republike (č. 4),
Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc v komore v zložení:
Péter Paczolay,
predseda,
Krzysztof Wojtyczek,
Alena Poláčková,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis,
sudcovia a sudkyne,
a Renata Degener,
tajomníčka sekcie,
berúc do úvahy:
sťažnosť (č. 26826/16) podanú proti Slovenskej republike slovenskou spoločnosťou, predtým Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., v súčasnosti News and Media Holding, a.s. (ďalej len "sťažujúca sa spoločnosť") na Súd podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") dňa 11. mája 2016;
rozhodnutie oznámiť sťažnosť týkajúcu sa práv sťažujúcej sa spoločnosti podľa článku 10 Dohovoru slovenskej vláde (ďalej len "vláda");
stanoviská strán;
na neverejnom zasadnutí 31. augusta 2021,
vyhlásil nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v ten deň:
ÚVOD
1.
Sťažnosť sa týka zásahu do slobody prejavu sťažujúcej sa spoločnosti, multimediálneho vydavateľstva, udelením správnej pokuty za odvysielanie online programu o známom slovenskom spevákovi, v ktorom odzneli jeho vyhlásenia o užívaní marihuany.
FAKTY
2.
Sťažujúca sa spoločnosť je súkromná obchodná spoločnosť, založená v roku 1990 podľa slovenského právneho poriadku, so sídlom v Bratislave. Je multimediálnym vydavateľstvom.
Sťažujúca sa spoločnosť bola zastúpená J. Havlátom, advokátom vykonávajúcim svoju prax v Bratislave.
3.
Vláda bola zastúpená svojou spoluzástupkyňou, pani M. Bálintovou, z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
4.
Skutkové okolnosti prípadu tak, ako boli predložené stranami, možno zhrnúť takto.
5.
Dňa 13.júla2012 sťažujúca sa spoločnosť odvysielala v rámci rubriky "Celebrity", prístupnej prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, krátky program obsahujúci rozhovor s populárnym slovenským spevákom X. s názvom "[X.] na [odovzdávanie hudobnej ceny]: Chcel šokovať, keď ďakoval za rastlinku?". Nasledoval komentár X. pri udeľovaní výročných hudobných cien na Slovensku, že je vďačný za "inšpiratívnu zelenú rastlinku" (marihuanu). Redaktorka v programe hovorila o úspechu X., ako aj o uvedenom výroku, ktorý podľa jej názoru pravdepodobne šokoval väčšinu divákov. Boli tiež ukázané videoklipy, ako X. fajčí. Rozhovor potom prebiehal takto:
"X: "Neni pre všetkých, toje samozrejmé, ale pre tých, ktorým dobre slúži, je... je... požehnaním, proste, a je... (smiech)..."
Redaktorka: "(smiech) ... Dobre. OK."
X.: "Už mi chýba, vieš, tak preto sa neviem..."
Redaktorka: "Takže teraz poďme všetci híkať nad tým, aký strašný škandál spôsobil. To asi nie. Veď čo si budeme nahovárať. Táto rastlina je v povedomí slovenských občanov už asi dosť známa a netreba ju predstavovať."
X.: "Vieš čo, niekto to musí povedať. Použijem úplne naj... najzákladnejšie prirovnanie. To, že vodka, whisky a celkovo alkohol je dostupný všade v podstate aj nezletilým osobám, keď sú šikovní, je ... je oveľa väčšia hanba, ako to, že [ja] poviem na [udelení hudobnej ceny], že... že som vďačný za magickú zelenú rastlinu. Ja by som to vymenil. Ja by som zakázal alkohol a povolil marihuanu."."
6.
Následne, Rada pre vysielanie a retransmisiu začala správne konanie voči sťažujúcej sa spoločnosti vo vzťahu k už uvedenému programu.
7.
Rozhodnutím z 18. decembra 2012 Rada pre vysielanie a retransmisiu konštatovala, že sťažujúca sa spoločnosť porušila vysielaním programu, ktorý otvorene propagoval užívanie drog, svoje záväzky podľa § 19 ods. 1 písm. e) zákona o vysielaní a retransmisii (zákon č. 308/2000 Z.z., v znení neskorších predpisov). Odkazujúc na § 64 ods. 1 písm. d) a § 67 ods. 15 písm. a) tohto zákona, Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila sťažujúcej sa spoločnosti pokutu vo výške 500 EUR za toto porušenie.
8.
Sťažujúca sa spoločnosť sa odvolala a tvrdila, že Rada pre vysielanie a retransmisiu posúdila relevantné prvky izolovane a bez ohľadu na kontext, a pojem "propagácia" interpretovala príliš široko. Sťažujúca sa spoločnosť tvrdila, že účelom napadnutého programu bolo informovať verejnosť o otázkach legitímneho verejného záujmu: namiesto schvaľovania kontroverzných výrokov X. alebo podpory užívania marihuany mal za cieľ zdôrazniť, s určitou dávkou irónie, očividný pokus osoby X. upútať pozornosť a zároveň vyjadriť názor, že otázka užívania drog by mala byť predmetom otvorenej diskusie, ktorej súčasťou boli aj názory X.
9.
Rozsudkom z 30. októbra 2013 najvyšší súd zrušil napadnuté rozhodnutie z dôvodu, že Rada pre vysielanie a retransmisiu nevyvážila obmedzenie slobody prejavu sťažujúcej sa spoločnosti na jednej strane v porovnaní s potrebou chrániť verejný záujem na strane druhej, tak, ako to vyžaduje judikatúra Súdu.
10.
Dňa 11. februára 2014 Rada pre vysielanie a retransmisiu vydala nové rozhodnutie, v ktorom opäť dospela k záveru, že sťažujúca sa spoločnosť porušila zákon o vysielaní a retransmisii a uložila jej pokutu vo výške 500 EUR. Rozhodla, že sloboda prejavu sťažujúcej sa spoločnosti musela byť obmedzená na základe § 19 ods. 2 písm. e) zákona o vysielaní a retransmisii, ktorý zakazuje propagáciu užívania drog a ktorý sleduje legitímny cieľ ochrany verejného poriadku. Tento zákaz odzrkadľoval verejný záujem nezverejňovať informácie obsahujúce pozitívne hodnotenie užívania drog. Vzhľadom na objektívnu (prísnu) zodpovednosť správneho deliktu, to, čo bolo v prejednávanej veci rozhodujúce, nebolo to, či cieľom sťažujúcej sa spoločnosti bola propagácia užívania drog, ale či program vzhľadom na jeho obsah a spôsob spracovania informácií mal propagačný charakter. Podľa názoru Rady pre vysielanie a retransmisiu to tak bolo, pretože výroky X. šírili myšlienku, že marihuana má pozitívny vplyv; novinárkine komentáre ich bagatelizovali a odôvodňovali ako bežné, čo presiahlo rámec obyčajného vyjadrenia názorov a reprodukovania informácií, ktoré už boli verejne známe. Sťažujúca sa spoločnosť týmto spôsobom výrazne zasiahla do oprávnených záujmov ochrany verejného poriadku, zdravia a morálky, pričom najnižšia možná pokuta obmedzila jej slobodu prejavu iba vo veľmi malom rozsahu, čo malo za následok primeranosť zásahu.
11.
Na základe odvolania sa sťažujúcej sa spoločnosti vyhlásil najvyšší súd 24. februára 2015 rozsudok, ktorým potvrdil rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu ako neprekračujúce zákonom stanovené limity. Nesúhlas
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).