Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

VASARÁB a PAULUS proti Slovenskej republike

Čl. 6 ods. 1 (trestná časť) a čl. 6 ods. 3 písm. d) • Spravodlivé prejednanie veci • Výsluch svedkov • Zamietnutie návrhov sťažovateľov na zadováženie a vykonanie dôkazov výpoveďami svedkov v ich prospech zo strany vnútroštátnych súdov bez poskytnutia dostatočných dôvodov • Súdny proces založený v podstate na dôkazoch predložených prokurátorom bez vykonania akéhokoľvek dôkazu navrhovaného sťažovateľmi • Narušenie celkovej spravodlivosti konania
V prípade Vasaráb a Paulus proti Slovenskej republike,
Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc ako komora v zložení:
Marko Bošnjak, predseda,
Péter Paczolay,
Krzysztof Wojtyczek,
Alena Poláčková,
L tif Hüseynov,
Ivana Jelić,
Gilberto Felici, sudcovia,
a Renata Degener, tajomníčka sekcie,
berúc do úvahy:
sťažnosti (č. 28081/19 a 29664/19) proti Slovenskej republike, podané na Súd podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) dvoma slovenskými štátnymi občanmi, pánom Ladislavom Vasarábom (ďalej len „prvý sťažovateľ“) a pánom Romanom Paulusom (ďalej len „druhý sťažovateľ“) 25. mája a 29. mája 2019;
rozhodnutie oznámiť vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) námietky podľa článku 6 ods. 1 a ods. 3 písm. d) Dohovoru, týkajúce sa odmietnutia vnútroštátnych súdov vypočuť svedkov navrhovaných obhajobou, a rozhodnutie vyhlásiť zvyšok sťažností za neprijateľný;
stanoviská strán;
rozhodnutie komory zrušiť anonymitu predtým priznanú prvému sťažovateľovi (pravidlo 47 ods. 7 Rokovacieho poriadku Súdu);
po prerokovaní na neverejnom zasadnutí 22. novembra 2022,
vyhlasuje nasledujúci rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:
ÚVOD
1. Prípad sa týka spravodlivosti trestného konania vedeného proti sťažovateľom vo veci obvinenia z vraždy, a predovšetkým ich nemožnosti dosiahnuť prítomnosť a vypočutie svedkov v ich prospech, čo vyvoláva otázky podľa článku 6 ods. 1 a ods. 3 písm. d) Dohovoru.
2. Spravodlivosť konania je potrebné posúdiť s ohľadom na úlohu, ktorú byv ňom predmetné dôkazy zohrali. Pre uľahčenie tohto posúdenia je najprv popísané odsúdenie sťažovateľov a dôkazná situácia, na ktorej sa zakladalo, pričom konanie a dôkazy nimi navrhnuté, avšak súdmi nevykonané, sú popísané až následne.
3. Okrem vraždy, za ktorú boli sťažovatelia odsúdení, boli vtom istom trestnom konaní prvý sťažovateľ a ďalšia osoba obvinení, avšak oslobodení z vraždy inej osoby. Keďže to priamo nesúvisí s predmetom tohto prípadu, ďalej je popísané iba konanie proti sťažovateľom v rozsahu, v akom sa týkalo prvého zo spomenutých obvinení.
SKUTKOVÝ STAV
4. Sťažovatelia sa narodili v rokoch 1971 a 1977 a za normálnych okolností trvalo bývajú v Diakovciach a v Pate. Pred Súdom ich zastupoval pán L. Štanglovič a prvého sťažovateľa aj pán J. Baláž, advokáti vykonávajúci prax v Šali a v Bratislave.
5. Vládu zastupovala jej zástupkyňa, pani M. Pirošíková, ktorú v tejto funkcii nahradila pani M. Bálintová.
6. Skutkové okolnosti prípadu možno zhrnúť takto.
I. ODSÚDENIE SŤAŽOVATEĽOV
7. Dňa 23. februára 2010 bola fyzická osoba A. zastrelená počas jazdy autom na ulici v Šali inou osobou, ktorá sa viezla na inom aute. Totožnosť vodiča druhého auta nebola nikdy zistená.
8. Vo svojich skutkových zisteniach, proti ktorým sťažovatelia namietali vo všetkých štádiách konania, súdy konštatovali, že strelcom bol druhý sťažovateľ a že objednávateľom vraždy bol prvý sťažovateľ.
9. V presnom skutkovom popise trestného činu (
skutková veta
), za ktorý boli sťažovatelia odsúdení, sa uvádzalo, že (i) prvý sťažovateľ si u druhého sťažovateľa objednal vraždu, za ktorú mu sľúbil peňažnú odmenu, (ii) prvý sťažovateľ mal "pretrvávajúce osobné nezhody" s A., (iii) prvý sťažovateľ predtým požiadal inú osobu, B., aby vykonal prácu šoféra pre druhého sťažovateľa, ale B. odmietol, a (iv) druhý sťažovateľ požiadal inú osobu, C., aby mu zabezpečil automatickú pušku, čo C. urobil.
10. Súdy uznali, že kľúčové dôkazy, na ktorých spočívalo odsúdenie, pochádzali od B., C. a ďalšej osoby D. Konkrétne išlo o nasledujúce dôkazy.
B. vypovedal, že ho v roku 2009 oslovili prvý sťažovateľ a ďalšia osoba so žiadosťou, aby robil vodiča pre druhého sťažovateľa s cieľom niekoho zabiť, čo odmietol. Uviedol tiež, že počul výroky druhého sťažovateľa, ktoré chápal tak, že z nich vyplývalo, že tento zabil A.
C. potvrdil, že bol požiadaný druhým sťažovateľom, aby mu zaobstaral automatickú pušku, a že tak urobil. Po získaní pušky a pred jej odovzdaním druhému sťažovateľovi si ju vyskúšal, a preto boli na jednej z jeho rúk zistené povýstrelové splodiny po tom, čo bol orgánmi zadržaný v deň vraždy. Predtým v ten deň odovzdal zbraň druhému sťažovateľovi. O niekoľko dní sa stretol s druhým sťažovateľom, ktorý mu zaplatil za zbraň a povedal, že "vybavil" A. a dodal, že prvý sťažovateľ mal problémy s A., ktorý sa ho predtým pokúsil zabiť.
D. uviedol, že mu druhý sťažovateľ povedal, že zabil A. na žiadosť prvého sťažovateľa.
11. Sťažovatelia boli uznaní za vinných z vraždy a druhý sťažovateľ tiež z nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, začo im boli uložené tresty odňatia slobody v trvaní 22 a 25 rokov.
II. TRESTNÉ KONANIE PROTI SŤAŽOVATEĽOM
12. Trestné konanie v tomto prípade začalo 23. februára 2010 a 18. augusta 2011 boli sťažovatelia obvinení. Počas celého konania mali obhajcu a svoju vinu popierali.
13. Dňa 2. apríla 2012, po skončení vyšetrovania, bola sťažovateľom daná možnosť preštudovať spis a uviesť akékoľvek ďalšie dôkazy, ktoré navrhujú vykonať. Navrhli devätnásť bodov, ku ktorým by sa mali zaobstarať dôkazy. Tie zahŕňali výsluchy piatich svedkov na preukázanie vzťahu medzi prvým sťažovateľom a A., ako aj medzi A. a ďalšou osobou, s ktorou bol A. údajne v konflikte, a výsluchy siedmich ďalších osôb na preverenie dôveryhodnosti výpovede C. o jeho pohybe v deň, keď došlo k vražde A.
14. Podľa záznamu o preštudovaní vyšetrovacieho spisu sťažovateľmi, vyšetrovateľ, s odvolaním sa na § 208 ods. 1 Trestného poriadku (zákon č. 301/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov-ďalej len "TP"), návrhy sťažovateľov zamietol, pretože "nepovažoval ich vykonanie za potrebné".
15. Dňa 3. apríla 2012 vyšetrovateľ podal prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na sťažovateľov pre už uvedené obvinenia, zároveň vysvetliac, že ich návrhy na vykonanie ďalších dôkazov boli zamietnuté, "nakoľko vykonaným dokazovaním je stav dôkaznej situácie taký, že návrhy predložené [v mene sťažovateľov] nemajú vplyv na jej zmenu".
16. Dňa 19. apríla 2012 bola na Špecializovaný trestný súd (ďalej len "ŠTS") podaná obžaloba, založená výlučne na dôkazoch uvedených prokurátorom.
17. Dňa 30. apríla 2012 obhajca sťažovateľov predložil súdu písomný návrh na vykonanie a zaobstaranie dôkazov na návrh obhajoby k dvadsiatim bodom, ktoré zahŕňali tie, ktoré už boli spomenuté skôr.
18. Dňa 28. mája 2012 ŠTS uskutočnil verejné zasadnutie, na ktorom predbežne prejednal obžalobu. Právny zástupca sťažovateľov vo veci jeho návrhu na vykonanie ďalšieho dokazovania vysvetlil, že jeho účelom je preveriť tvrdenia C. o jeho pohybe v deň vraždy (t. j. či mohol odovzdať predpokladanú vražednú zbraň druhému sťažovateľovi) a o tom, ako zbraň údajne zaobstaral. V štádiu prípravného konania boli tieto výpovede prijaté ako fakt bez akéhokoľvek preverenia. Okrem toho, navrhované dôkazy by preukázali, že prvý sťažovateľ nemal s A. žiadne nezhody, a teda ani motív na jeho zabitie, a že predmetné nezhody boli skôr medzi A. a inou už spomínanou osobou.
19. Dňa 11. septembra 2012 prvý sťažovateľ predložil ŠTS písomné vyjadrenie, v ktorom poprel, že by si objednal vraždu A. a uviedol, že B., C. a D. boli podozriví z rôznej organizovanej trestnej činnosti a tvrdil, že mohli spolupracovať pri vyšetrovaní výmenou za imunitu alebo s cieľom pomstiť sa sťažovateľom.
20. Na pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo 19. septembra 2012, obhajca sťažovateľov zopakoval návrh n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).