Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané praktické aspekty inštitútu dohody o vine a treste

Autorka sa v predkladanom článku zaoberá vybranými praktickými aspektmi inštitútu dohody o vine a treste. Pozornosť sústreďuje predovšetkým na aplikačné úskalia tohto inštitútu v súvislosti s ukladaním trestov v rámci dohodovacieho konania a následného využívania dohody o vine a treste v praxi. Autorka formuluje závery a zároveň ich poníma aj ako podnet do diskusie.

MIŠINOVÁ, A.: Vybrané praktické aspekty inštitútu dohody o vine a treste; Justičná revue, 73, 2021, č. 5, s. 692 - 699.
In the presented article author deals with selected practical aspects of the agreement on guilt and punishment. The author focuses attention mainly on the institute's applicational effects in relation to the sentencing within the area of the agreement procedure and the subsequent usage of the agreement on guilt and punishment in practice. The author formula tes conclusions and at the same time considers them an incentive for discussion.
Úvod
Pramene inštitútu priznania viny a konania o dohode (plea bargaining) tkvejú v anglo-americkom právnom systéme, ktorý je založený na porotnom rozhodovacom procese, o ktorom je známe, že je značne zdĺhavý, finančne aj personálne zložitý. So zreteľom na uvedené sa ako žiaduce javilo hľadať riešenie, ktoré by bolo efektívnejšie na účel rýchleho vyriešenia sporu. Týmto riešením sa stal práve inštitút konania o dohode o vine a treste, ktorý sa premietol do nášho právneho systému rekodifikáciou Trestného poriadku účinného od 1. januára 2006. Uvedenou novelou došlo k vytvoreniu predpokladov na vybavenie trestných vecí s využitím tohto druhu odklonu.
1)
Konanie o schválení dohody o uznaní viny a prijatí trestu (ďalej aj ako "dohoda o vine a treste") možno zaradiť medzi osobitné spôsoby konania, keďže predmetný právny inštitút umožňuje riešenie trestných vecí hospodárnejšie a menej komplikovanejšie vďaka vedeniu osobitných procesných postupov bez konania formálne náročného hlavného pojednávania.
2)
V tomto kontexte považujeme za prínosné zvýrazniť význam dohody o vine a treste, na ktorý upriamil pozornosť aj Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozhodnutí zo dňa 17.7.2013, sp. zn. 3Tdo/29/2013, kde skonštatoval skutočnosť, v zmysle ktorej význam dohody o vine a treste tkvie predovšetkým v tom, že správne vedené a štruktúrované dohody prinášajú prospech tak pre obvineného, ako aj pre spoločnosť. Podstata predmetného inštitútu spočíva v tom, že prokurátor a obvinený uzatvárajú obojstranne výhodnú dohodu týkajúcu sa spôsobu skončenia trestnej veci. Týmto konaním sa obvinený vzdáva práva na prerokovanie veci pred nezávislým a nestranným súdom na hlavnom pojednávaní a trest mu súd ukladá bez dokazovania viny po tom, ako kladne odpovie na verejnom zasadnutí pred súdom na zákonom taxatívne stanovené otázky uvedené v ustanovení § 333 ods. 3 Trestného poriadku pod písmenami a) až j).
3)
Vybrané praktické problémy aplikácie inštitútu dohody o vine a treste
Inštitút dohody o vine a treste, samozrejme, disponuje viacerými pozitívnymi aspektmi, keďže napomáha k efektívnejšiemu a hospodárnejšiemu riešeniu trestných vecí. Avšak v tomto kontexte považujeme za prínosné poukázať aj na isté aplikačné úskalia v súvislosti s ukladaním trestov v rámci dohodovacieho konania, keďže ani zavedenie dohody o vine a treste sa na Slovensku nevyhlo aplikačným problémom. Možno uviesť, že predovšetkým zo začiatku pôsobenia tohto inštitútu sa objavovalo niekoľko ťažkostí v súvislosti s využívaním v praxi. Išlo predovšetkým o administratívnu náročnosť, procesnú komplikovanosť či nesprávnu aplikáciu zo strany jednotlivých orgánov. So zreteľom na uvedené dôvody nedochádzalo k frekventovanému využívaniu tohto inštitútu tak, ako sa pôvodne predpokladalo. Avšak postupná novelizácia, ako aj zvýšenie informačnej vybavenosti prokurátorov a sudcov prispeli k zvýšeniu praktickej aplikácie dohody o vine a treste v praxi.
4)
Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že v intenciách praktickej roviny sa možno stretnúť s rôznymi názormi prokurátorov a sudcov v súvislosti s využívaním predmetného inštitútu. Mnoho sudcov zastáva stanovisko, v zmysle ktorého považujú za žiaduce, aby prokurátorom bola uložená povinnosť uzavrieť s obvineným dohodu o vine a treste v prípade, že sa obvinený prizná k spáchaniu skutku a má vôľu jednať o dohode o vine a treste. Avšak na druhej strane sa možno stretnúť s názormi prokurátorov, v zmysle ktorých rozhodnutie či uzavrú s obvineným dohodu o vine a treste, je ich právom. Vychádzajú pritom zo situácií, keď sa po rozsiahlom vyšetrovaní obvinený rozhodne, že sa radšej ku skutku prizná. V načrtnutom prípade sa však prokurátor nemusí rozhodnúť pre uzavretie dohody o vine a treste a dochádza k obžalobe a následnému hlavnému pojednávaniu v trestnej veci.
5)
Na tomto mieste si však dovoľujeme poukázať na konkrétne vybrané úskalia v súvislosti s aplikáciu dohody o vine a treste a s ukladaním trestov v rámci dohodovacieho konania.
Mimoriadne zníženie trestu v konaní o dohode o vine a treste
Jedným z aplikačným problémov súvisiacich s realizáciu tejto formy odklonu, na ktorý chceme poukázať, súvisís mimoriadnym znížením trestu. Uvedené aplikačné úskalie je spôsobené najmä rozdielnou interpretáciou ustanovenia § 39 ods. 1 Trestného zákona.
6)
V rámci konania o dohode o vine a treste m
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).