Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. apríla do 31. mája 2022 - Wang proti Francúzsku a Dubois proti Francúzsku

rozsudok z 28. apríla 2022 k sťažnosti č. 83700/17
a
rozsudok z 28. apríla 2022 k sťažnosti č. 52833/19 pre porušenie článku 6 ods. 1 a ods. 3 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie, právo na právnu pomoc) v kontexte jednotlivcov stíhaných za nezákonný výkon lekárskej praxe

Prípad Wang proti Francúzsku
Sťažovateľkou je čínska štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1972. Žije v obci Saint-Priest Ligoure vo Francúzsku od roku 2008. Dňa 5. decembra 2012 rada departementu Haute-Vienne pre lekárske združenie informovala prokurátora, že sťažovateľka vykonávala zákroky, ktoré potenciálne predstavovali nezákonnú lekársku prax. Začalo sa vyšetrovanie.
Dňa 25. januára 2013 sťažovateľku vypočula polícia. Sťažovateľka bola oboznámená s tvrdeniam proti nej a poučená o jej práve kedykoľvek ukončiť výpoveď. Nebola výslovne informovaná o práve nevypovedať a nebol jej poskytnutý tlmočník.
Proti sťažovateľke sa začalo trestné konanie kvôli nezákonnému výkonu lekárskej praxe. V konaní pred súdom už bola zastúpená advokátom. Žiadala, aby konanie bolo zastavené z hľadiska článku 6 Dohovoru. Tvrdila, že počas výsluchu na polícii jej nebol poskytnutý tlmočník, ani nebola informovaná o tejto možnosti a nebola poučená ani o svojom práve nevypovedať.
V rozsudku z 27. októbra 2015 trestný súd zamietol žiadosť o zastavenie konania z dôvodu, že sporné práva vyplývajú z európskych smerníc, ktoré v čase výsluchu na polícii neboli prenesené do francúzskeho práva, a teda tento výsluch bol zákonný. Sťažovateľke bola uložená pokuta 500 EUR. Rade departementu Haute-Vienne pre lekárske združenie bola priznaná náhrada škody vo výške 400 EUR.
Odvolací súd potvrdil prvostupňový rozsudok 20. júla 2016. Kasačný súd zamietol dovolanie 13. júna 2017.
Prípad Dubois proti Francúzsku
Sťažovateľ je francúzsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1949 a žije v meste Joué-les-Tours vo Francúzsku. Dňa 29. januára 2014 predseda Únie zubárov Indre-et-Loire informoval agentúru departementu pre bezpečnosť spotrebiteľa, že sťažovateľ, zubný technik, naďalej vykonával liečbu zubov napriek tomu, že bol viackrát odsúdený za nezákonný výkon zubárskej praxe.
Začalo sa vyšetrovanie. Dňa 13. novembra 2014 bol sťažovateľ vypočúvaný na polícii. Bol oboznámený s tvrdeniami proti nemu a poučený o svojom práve kedykoľvek ukončiť výsluch, avšak nebol výslovne poučený o svojom práve nevypovedať. Nemal k dispozícii právnu pomoc.
Dňa 30. apríla 2015 bol sťažovateľ predvolaný pred trestný súd v Tours kvôli obvi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).