Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. do 31. januára 2023 - Fedotova a ostatní proti Rusku

rozsudok zo 17. januára 2023 k sťažnostiam č. 40792/10, 30538/14 a 43439/14 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte odmietnutia orgánov právne uznať a chrániť sťažovateľov ako pár rovnakého pohlavia

Sťažovatelia sú ruskí štátni príslušníci, ktorí sa narodili medzi rokmi 1977 a 1994. Ide o tri páry rovnakého pohlavia. Ruským miestnym orgánom v rôznom čase oznámili uzavretie manželstva. Úrady ich oznámenia odmietli s odvolaním sa na článok 1 ruského zákona o rodine, ktorý definuje manželstvo ako "dobrovoľný manželský zväzok muža a ženy". Sťažovatelia tieto rozhodnutia napadli na vnútroštátnych súdoch.
Vnútroštátne súdy rozhodli, že neboli splnené podmienky pre uzavretie manželstva a že absencia explicitného zákazu manželstva partnerov rovnakého pohlavia sa nemôže chápať ako akceptácia tohto typu manželstva štátom.
Sťažovatelia vo svojich sťažnostiach namietajú porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života v zmysle článku 8 Dohovoru. Tvrdia, že sa nemohli domôcť uznania svojho vzťahu ako pár a dosiahnuť jeho právnu ochranu. Tým malo dôjsť k porušeniu ich práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života chráneného článkom 8 Dohovoru.
Dňa 13. júla 2021 Komora Súdu, ktorej boli sťažnosti pridelené, vyhlásila rozsudok, v ktorom jednomyseľne rozhodla o spojení troch sťažností, vyhlásila ich za prípustné a rozhodla, že došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru, pričom nie je potrebné skúmať podstatu sťažností podľa článku 14 Dohovoru v spojení s článkom 8.
Dňa 12. októbra 2021 vláda požiadala o predloženie veci Veľkej komore Súdu podľa článku 43 Dohovoru. Dňa 22. novembra 2021 senát piatich sudcov žiadosť prijal. Dňa 16. marca 2022 Výbor ministrov Rady Európy prijal rezolúciu CM/Res(2022)2, ktorou bola Ruská federácia pozbavená členstva v Rade Európy s účinnosťou od 16. marca 2022 a prestáva byť zmluvnou stranou Dohovoru od 16. septembra 2022.
Dňa 21. apríla 2022 Súd konštatoval, že ani vláda ani sťažovatelia neposkytli mená osôb, ktoré by mohli byť predvolané na pojednávanie 27. apríla 2022. Predseda Súdu rozhodol, že pojednávanie bude zrušené a Súd rozhodne v merite veci 27. apríla 2022.
Rozhodnutie Súdu
V zmysle článku 58 Dohovoru štát, ktorý prestal byť zmluvnou stranou Dohovoru z dôvodu, že zaniklo jeho členstvo v Rade Európy, nie je pozbavený povinností vyplývajúcich z Dohovoru vo vzťahu k akémukoľvek konaniu štátu pred dátumom, ku ktorému prestal byť zmluvnou stranou Do
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).