Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Výkladové problémy ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti

Súčasťou polylegálneho ústavného poriadku Slovenskej republiky je od roku 2011 aj ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. Ústavný zákon upravuje, okrem iného, zriadenie a pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a pravidlá rozpočtovej transparentnosti. Autori v článku analyzujú vybrané ustanovenia tohto ústavného zákona, ktoré sú interpretačne sporné a legislatívne nedotiahnuté, pričom viaceré z nich môžu v praxi mariť ciele ústavnej úpravy.
1)
GIBA, M. - BUJŇÁK, V.: Výkladové problémy ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti; Justičná revue, 72, 2020, č. 10, s. 1107 - 1142.
Súčasťou polylegálneho ústavného poriadku Slovenskej republiky je od roku 2011 aj ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. Ústavný zákon upravuje, okrem iného, zriadenie a pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a pravidlá rozpočtovej transparentnosti. Autori v článku analyzujú vybrané ustanovenia tohto ústavného zákona, ktoré sú interpretačne sporné a legislatívne nedotiahnuté, pričom viaceré z nich môžu v praxi mariť ciele ústavnej úpravy.
1)
Since 2011, the polylegal constitutional order of the Slovak Republic includes Constitutional Act No. 493/2011 Coll. on fiscal responsibility. The constitutional act regulates, interalia, establishment and powers ofthe Council for Budget Responsibility rules of fiscal responsibility and rules of fiscal transparency. The authors analyse selected provisions of this constitutional act which are interpretatively controversial and legislatively imperfect, while several of them may in practice frustrate objectives of the constitutional regulation.
Úvod
Dňa 8. decembra 2011 schválila Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len "Národná rada") ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. Tento ústavný zákon sa stal piatym (a zatiaľ posledným) zo skupiny normatívnych ústavných zákonov, ktoré spolu s Ústavou Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej len "Ústava") tvoria slovenský ústavný 1 poriadok. Pre tento ústavný poriadok je typický jeho polylegálny charakter, ktorý znamená, že ústavná úprava je "roztrieštená" vo viacerých textoch ústavnej sily
2)
. Tieto texty na seba časovo ani vecne nenadväzujú, stoja "vedľa seba" na najvyššom stupni právneho poriadku, sú si teda z pohľadu právnej sily rovné
3)
a spolu vytvárajú ústavný poriadok Slovenska, resp. jeho Ústavu v širšom zmysle.
Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti (ďalej na účely tejto analýzy aj "ÚZoRZ") sa už na prvý pohľad odlišuje od ostatných zložiek ústavného poriadku svojou matériou. Predmet jeho úpravy nie je oblasťou, ktorú by bolo typické upravovať na ústavnej úrovni
4)
. Na druhej strane, pozdvihnutie tejto právnej matérie na ústavnú úroveň sa dá chápať aj ako silnejšie prihlásenie sa k pravidlám zodpovedného nakladania s verejnými financiami a reflektovanie vývoja, ktorý si takýto prístup žiada. Možno teda hneď na úvod konštatovať, že od roku 2011 sa v podmienkach Slovenska základné pravidlá nakladania s verejnými financiami stávajú súčasťou úpravy základných vzťahov v štáte. To z vnútroštátneho hľadiska predstavuje jednoznačný limit pre zákonodarcu i ďalšie orgány, ktorým sa zužuje miera úvahy pri tvorbe verejných rozpočtov a nakladaní s verejnými financiami.
Necelé desaťročie existencie a účinnosti ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti prinieslo celý rad aplikačných a interpretačných otázok, z ktorých niektoré sú predmetom tejto analýzy. Pre ich korektné vyriešenie je nutné mať na pamäti všeobecné východiská, ktoré sa musia uplatňovať pri výklade a aplikácii ústavnej úpravy všeobecne a ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti zvlášť. Tieto východiská sú formulované v prvej časti tejto analýzy. Následne, dôsledne v kontexte sformulovaných všeobecných východísk, prejdeme k analýze jednotlivých problematických otázok, ktoré sú predmetom druhej časti.
1 Všeobecné východiská
Pri riešení konkrétnych otázok spojených s interpretáciou a aplikáciou ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti je nutné vychádzať zo všeobecného rámca, ktorý poskytuje ústavná úprava. Tá je obsiahnutá nielen v ústavnom zákone samotnom, ale aj v ďalších zložkách ústavného poriadku, najmä v Ústave. Tento rámec dotvára svojou judikatúrou Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len "Ústavný súd"), ktorého závery majú vo všeobecnosti rovnakú silu ako ústavný text.
5)
Pre vymedzenie rámca, v ktorom sa musia riešiť konkrétne problematické otázky, je nutné reflektovať zásady interpretácie a aplikácie ústavných noriem.
Ústavné právo reguluje organizáciu verejnej moci a ochranu základných práv jednotlivca. Pre ústavné normy je typická ich abstraktnosť a stručnosť, čo je dané jednak tým, že ústava má byť nadčasová, resp. viacgeneračná, a tiež tým, že nemá zachádzať do prílišných konkrétností, keďže poväčšine predpokladá rozvinutie konkrétností prostredníctvom zákonnej či podzákonnej právnej úpravy. Z povahy veci preto nemožno od ústavných noriem očakávať na každú otázku explicitnú odpoveď v jej texte. Neexistencia explicitnej odpovede v ústavnom texte však ešte neznamená, že táto odpoveď nie je v ústavnej úprave obsiahnutá. Na to, ako túto odpoveď nájsť, existujú postupy a prístupy všeobecne akceptované v modernom demokratickom a materiálne chápanom právnom štáte.
Úplne kľúčové pre správnu interpretáciu a aplikáciu ústavných noriem je vnímať nielen text, ale aj účel konkrétnej normy. Rovnako tak je zásadné pri výklade a aplikácii postupovať dobromyseľne, teda nie v snahe obchádzať podstatu či dokonca zneužívať právnu úpravu "kľučkovaním" pomedzi jej paragrafy, ale postupovať tak, aby sa naplnil cieľ, ktorý právna úprava sleduje. Tento cieľ je niekedy formulovaný pomerne explicitne v úvodných ustanoveniach ústavnej úpravy - ako veľmi dobrý, priam vzorový príklad môže slúžiť článok 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Úvodné ustanovenia nie sú iba povinnou formalitou, akousi bránou, ktorá len otvára cestu ku konkrétnostiam. Sú to normatívne ustanovenia, síce abstraktné, ale záväzné a vďaka svojej abstraktnej povahe predstavujú mantinely, v ktorých majú fungovať všetky ďalšie konkrétne ustanovenia a mechanizmy.
Uvedené zhrnul veľmi výstižným spôsobom Ústavný súd Českej republiky už pomerne dávno, vo svojom rozhodnutí sp. zn. Pl. ÚS 33/97 zo 17. decembra 1997:
"Celkom neudržateľným momentom používania práva je jeho aplikácia, vychádzajúca iba z jeho jazykového výkladu. Mechanická aplikácia abstrahujúca, resp. neuvedomujúca si, a to buď úmyselne, alebo v dôsledku nevzdelanosti, zmysel a účel právnej normy, činí z práva nástroj odcudzenia a absurdity."
Prvky podobného prístupu badať aj v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý okrem iného skonštatoval, že
"ustanovenie čl. 2 ods. 2 ústavy nepredstavuje iba viazanosť štátnych orgánov textom, ale aj zmyslom a účelom zákona"
(napr. rozh. sp. zn. III. ÚS 341/07, III. ÚS 72/2010, III. ÚS 212/2011). Jednoznačne a výstižne sa náš Ústavný súd vyjadril tiež vtedy, keď doslova uviedol: "
Pri výklade a aplikácii ustanovení právnych predpisov je nepochybne potrebné vychádzať prvotne z ich doslovného znenia. Súd však nie je doslovným znením zákonného ustanovenia viazaný absolútne. Môže, ba dokonca sa musí od neho (od doslovného znenia právneho textu) odchýliť v prípade, keď to zo závažných dôvodov vyžaduje účel zákona
(...).
V prípadoch nejasnosti alebo nezrozumiteľnosti znenia ustanovenia právneho predpisu (umožňujúceho napr. viac verzií interpretácie) alebo v prípade rozporu tohto znenia so zmyslom a účelom príslušného ustanovenia,
(...)
možno uprednostniť výklad e ratione legis pred doslovným gramatickým (jazykovým) výkladom."
6)
Z uvedeného vyplýva nerozlučná prepojenosť textu právnej úpravy s jej účelom (cieľom, zmyslom). Inak povedané, každé konkrétne ustanovenie právnej úpravy treba interpretovať a aplikovať tak, aby sa dosiahol cieľ, ktorý sa ním sleduje. Osobitne to platí v situáciách, keď je prípustných viacero možností ako sa dá právna úprava chápať. Dokonca, v extrémnom prípade, keď je text právnej úpravy naformulovaný nedôsledne, chybne (t.j. tak, že jeho doslovná aplikácia by bránila dosiahnutiu jeho cieľa) je dovolené odchýliť sa od textu v záujme dosiahnutia jeho účelu. Toto však zároveň musí byť veľmi výnimočný a vždy dobre odôvodnený prípad, keďže bezbrehé odkláňanie sa od textu právnej úpravy by mohlo spôsobiť až nefunkčnosť práva ako nástroja regulácie spoločenských vzťahov.
Pokiaľ ide o ÚZoRZ, ten vo svojom čl. 1 ustanovuje:
"Tento ústavný zákon s cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenskej republiky, posilniť transparentnost a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov a v snahe podporiť dlhodobú konkurenceschopnost Slovenskej republiky s prihliadnutím na požiadavku ekonomickej a sociálnej spravodlivosti a solidarity medzi súčasnými a budúcimi generáciami upravuje zriadenie a pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a pravidlá rozpočtovej transparentnosti.".
Ide o mimoriadne bohatú formuláciu cieľa ústavnej úpravy, z ktorého vyplýva hneď niekoľko zásad interpretácie a aplikácie celého nasledujúceho obsahu tohto ústavného zákona. Podrobnejším rozvedením úvodného ustanovenia možno konštatovať, že zásady, ktorými sa má spravovať interpretácia a aplikácia ústavného zákona, sú nasledovné.
1.1 Zásada transparentnosti vynakladania verejných prostriedkov
Pod touto zásadou možno rozumieť, že verejnosti sú otvorene, zrozumiteľne a včas poskytované podstatné informácie o tom, ako a na čo sa vynakladajú verejné prostriedky. To zahŕňa aj potrebu dôveryhodnosti aktérov, ktorí s verejnými prostriedkami nakladajú, pričom dôveryhodní sú vtedy, ak majú jasnú predstavu o svojom poslaní a úlohách, dokážu svoje rozhodnutia a postupy presvedčivo zdôvodniť a z ich konania je zrejmé, že sledujú verejný záujem.
7)
1.2 Zásada efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov
V súlade so všeobecne vnímaným významom pojmu efektívnosť možno povedať, že sa tu sleduje pomer vstupu a výstupu. V kontexte nakladania s verejnými prostriedkami ide o realizáciu konkrétnych úloh tak, aby sa sledovaný cieľ plnohodnotne dosiahol s čo najnižším objemom vynaložených nákladov. Podobne ako pri transparentnosti, aj tu je dôležitá možnosť kontroly činnosti aktérov, ktorí s verejnými prostriedkami nakladajú.
1.3 Zásada ekonomickej a sociálnej spravodlivosti
Pojem spravodlivosti (vrátane ekonomickej a sociálnej) je pojmom extrémne zložitým až filozoficko-etickým. Rozličné možnosti chápania spravodlivosti môžu viesť k rôznym postupom a nástrojom, ktorými sa táto spravodlivosť má dosahovať
8)
. Tu je nutné reflektovať princíp ideologickej neutrality štátu, zakotvený v čl. 1 ods. 1 druhá veta Ústavy:
"Neviaže sa
[Slovenská republika]
na nijakú ideológiu ani náboženstvo."
V demokratickom štáte sa konkrétny kurz politiky odvíja od volieb a môže sa meniť. Z toho vyplýva, že aj názory rôznych vlád (či funkcionárov na úrovni územnej samosprávy) na to, čo je ekonomicky a sociálne spravodlivé, sa môžu v rôznych volebných obdobiach navzájom do určitej miery odlišovať. Tieto orgány budú mať preto z povahy veci pri nakladaní s verejnými prostriedkami značnú mieru uváženia, ktorú opierajú o demokraticky získaný mandát. Mantinely v tomto smere predstavuje čl. 55 ods. 1 Ústavy
("Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky"),
druhá hlava Ústavy, najmä jej piaty oddiel (Hospodárske, sociálne a kultúrne práva). Ultimátne posúdiť, či v konkrétnom prípade nakladania s verejnými prostriedkami bolo vybočené zo zásady ekonomickej a sociálnej spravodlivosti, by mohla súdna moc, keby sa dostala k slovu.
Aj napriek celkovo širokej miere uváženia by sa však aktéri nakladajúci s verejnými prostriedkami mali jednoznačne zdržať takých postupov, ktoré predstavujú zjavný exces z tejto zásady (napríklad pre nedodržanie princípu rovnosti a zákazu diskriminácie).
1.4 Zásada solidarity medzi súčasnými a budúcimi generáciami
Aj táto zásada by mohla byť predmetom rozsiahleho rozboru, ktorý presahuje potreby tejto analýzy. V základnom všeobecne akceptovanom význame je solidarita považovaná za vzájomnú pomoc medzi jednotlivcami alebo skupinami na báze nejakého puta, ktoré ich spája. Smerom do súčasnosti sa solidarita prejavuje predovšetkým v sociálnej oblasti ako rôzne formy pomoci starším, zdravotne postihnutým či sociálne odkázaným osobám. Smerom do budúcnosti (a to je aj význam čitateľný z úvodného ustanovenia ústavného zákona) treba solidaritu vnímať v rovine, že hospodáriť s verejnými prostriedkami sa má v každom období tak, aby sa záťaž neprenášala do vzdialenej budúcnosti, keď bude musieť problém riešiť až ďalšia generácia, čo v skutočnosti zbavuje súčasného aktéra zodpovednosti za jeho aktuálne nakladanie s verejnými prostriedkami.
Realizácia týchto zásad má byť prostriedkom na dosiahnutie cieľa ústavného zákona, ktorým je:
-
dlhodobá udržateľnosť hospodárenia štátu tak, ako je vymedzená v čl. 2 písm. a) ÚZoRZ,
-
dlhodobá konkurencieschopnosť štátu.
Možno teda uzavrieť, že pri výklade a uplatňovaní každého konkrétneho ustanovenia ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti sa treba držať všeobecných zásad aplikácie ústavného práva i konkrétnych zásad stanovených v jeho úvodnom ustanovení so zreteľom na jeho cieľ.
2 Praktické interpretačné a aplikačné problémy
V tejto časti sa postupne pozrieme na niekoľko praktických problémov, ktoré priniesla aplikačná prax a na ktoré nedáva ÚZoRZ explicitnú odpoveď. Ponúkneme odpovede na tieto otázky, pričom budeme okrem textu právnej úpravy brať na zreteľ aj faktory, ktoré sme uviedli v rámci všeobecných východískv časti 1. tejto analýzy. Predovšetkým bude potrebné zohľadňovať účel a cieľ právnej úpravy a interpretačné pravidlá ústavného práva, najmä systematický výklad, podľa ktorého sa každé ustanovenie musí vykladať vo vzájomných súvislostiach s inými ustanoveniami.
2.1 Definícia podniku štátnej správy
Článok 2 písm. f) ústavného zákona obsahuje definíciu pojmu "podnik štátnej správy", pričom ho vymedzuje nasledovne:
"podnikom štátnej správy
[je]
štátny podnik, obchodná spoločnosť s majetkovou účasťou štátu v minimálnej výške 20 % jej základného imania a právnická osoba zriadená zákonom, v ktorej má štát kvalifikovanú účasť; kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 20 % na základnom imaní právnickej osoby alebo hlasovacích právach v právnickej osobe alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.
Z tejto definície je zrejmé, že
podnikom štátnej správy môžu byť tri druhy subjektov
:
a)
štátny podnik,
b)
obchodná spoločnosť s majetkovou účasťou štátu v minimálnej výške 20 % jej základného imania,
c)
právnická osoba zriadená zákonom, v ktorej má štát kvalifikovanú účasť.
Z praktického hľadiska je dôležité zdôrazniť, že každá z týchto možností predstavuje samostatnú kategóriu a jednotlivé kritériá vymedzené v čl. 2 písm. f) ústavného zákona sú formulované alternatívne. Nie je teda potrebné ich kumulovať na to, aby sa pri konkrétnom subjekte ustálilo, že ide o podnik štátnej správy. Zároveň je zrejmé, že tri alternatívne definičné kritériá obsiahnuté v čl. 2 písm. f) sú postavené na logike "od formálneho k materiálnemu vymedzeniu". Zároveň medzi nimi badať istý vzťah subsidiarity v tom zmysle, že ďalšie kritérium sa posudzuje až vtedy, ak podľa predchádzajúceho nemožno konštatovať, že ide o podnik štátnej správy.
Ad a)
Z dikcie ústavného zákona je zrejmé, že
každý štátny podnik sa automaticky považuje zároveň za podnik štátnej správy
na účely ústavného zákona. Nie je rozhodujúce zameranie štátneho podniku ani žiadne iné kritériá, rovnako tak ústavná úprava nepripúšťa pre žiadny štátny podnik výnimku z tohto statusu. V tejto časti je ústavná úprava jasná a vychádza z formálneho rozlišovacieho kritéria: status štátneho podniku automaticky znamená status podniku štátnej správy bez ohľadu na akékoľvek materiálne kritériá.
Ad b)
Podnikom štátnej správy na účely ústavného zákona môže byť aj
obchodná spoločnosť (akákoľvek), v ktorej má štát majetkovú účasť v minimálnej výške 20 % jej základného imania
. Status podniku štátnej správy nadobúda obchodná spoločnosť v momente, keď majetková účasť štátu na jej základnom imaní dosiahne výšku 20 % a tento status trvá do chvíle, kým si štát svoju účasť minimálne v tejto výške zachováva.
Z praktického hľadiska je potrebné ustáliť, či podnikom štátnej správy na účely ÚZoRZ môže byť aj obchodná spoločnosť vo vlastníctve obchodnej spoločnosti, ktorá je sama podnikom štátnej správy, hoci v nej štát nemá majetkovú účasť aspoň 20 % jej základného imania. Interpretácia založená na účele ústavnej úpravy vedie k záveru, že pokiaľ štát nemá v obchodnej spoločnosti majetkovú účasť aspoň 20 %, no spoločnosť je v 100-percentnom vlastníctve podniku štátnej správy s účasťou štátu minimálne 20 %, dá sa uvažovať o tom, že aj takáto spoločnosť je podnikom štátnej správy. Keby to tak totiž nebolo, otváral by sa priestor na obchádzanie ústavnej úpravy tým, že podnik štátnej správy by si zriadil obchodnú spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve preto, aby sa vyhol povinnostiam vzťahujúcim sa na podniky štátnej správy. Na druhej strane, Ústavný súd v minimálne troch rozhodnutiach
9)
zopakoval:
"Majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti (...) z hľadiska jej podstaty (majetkové zdieľanie výsledkov činnosti obchodnej spoločnosti) nemožno po právnej stránke klasifikovať. Je len jedna. Nepriama majetková účasť, tak ako ju má na mysli výbor, je právny, hoci nie faktický nonsens."
10)
Konzistentná interpretácia Ústavného súdu naprieč ústavným poriadkom by preto viedla k opačnému záveru, a teda obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou - napríklad MH Manažment, a.s., by pod definíciu podniku štátnej správy nepatrili, kým by v nich štát nemal majetkovú účasť aspoň 20 %. Hoci možno mať k uvedeným rozhodnutiam výhrady, kým nedôjde k odklonu od tejto interpretácie zo strany Ústavného súdu, je potrebné sa v aplikačnej praxi opierať práve o tento záver.
11)
Tento záver Ústavného súdu sa dá prekonať len dvoma možnými spôsobmi, ktoré platia vo všeobecnosti pri prelamovaní ústavnej judikatúry. Prvá možnosť je, že samotný Ústavný súd sa postupom času odkloní od tohto svojho prístupu. Keďže záver bol ustálený v rozhodnutiach senátu, prichádzala by do úvahy aj možnosť zjednotenia odlišných právnych názorov cez plénum Ústavného súdu, keby v konkrétnom konaní v budúcnosti konajúci senát dospel k opačnému názoru. Druhá možnosť je priama novelizácia čl. 2 písm.f) ÚZoRZ zo strany parlamentu. Keby priamo ústavný zákon explicitne zakotvil, že aj obchodné spoločnosti spravované štátom len sprostredkovane sú podnikmi štátnej správy, stali by sa obsolétnymi všetky v minulosti vyslovené názory Ústavného súdu, ktoré by sa niesli v opačnom duchu. Či je takáto zmena potrebná a či je na ňu priestor, to by predovšetkým malo vyplývať z vyhodnotenia aplikačnej praxe. Praktické obchádzanie účelu ústavnej úpravy sprostredkovaným spravovaním obchodných spoločností by nepochybne zakladalo dôvod uvažovať o takejto ústavnej zmene, najmä keby k nemu dochádzalo vo väčšom rozsahu. V tomto možno vidieť aj úlohu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej aj "RRZ"), ktorá síce nemôže ústavnú zmenu navrhnúť ani ju presadiť, ale môže k nej zo svojej pozície vyslať významný a argumentmi podporený impulz.
Ad c)
Podnikom štátnej správy je aj
právnická osoba zriadená zákonom, v ktorej má štát kvalifikovanú účasť
. Pri tomto vymedzení ústavodarca vychádzal z kombinácie formálneho a materiálneho kritéria. Formálne kritérium spočíva vtom, že ide o právnickú osobu zriadenú priamo zákonom. Materiálne kritérium sa odvíja od miery vplyvu štátu na riadenie tejto právnickej osoby. Tento vplyv sa považuje za preukázaný, ak má štát priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach vo výške aspoň 20 %, alebo ak má vplyv na riadenie právnickej osoby porovnateľný s týmto podielom. Explicitne sa tiež počíta s možnosťou nepriameho vplyvu prostredníctvom podielu v právnických osobách, v ktorých má štát kvalifikovanú účasť.
2.2 Limit dlhu verejnej správy
V článku 5 ods. 1 ústavného zákona sa stanovuje horný limit dlhu verejnej správy vo výške 50 % podielu na hrubom domácom produkte (ďalej len "HDP"). V tomto ohľade bol ústavodarca prísnejší, než musel, keďže Pakt stability a rastu upravuje ako horný limit dlhu 60 % podielu na HDP. Druhý odsek článku 5 určuje, že výškou dlhu je výška dlhu Slovenskej republiky, ktorú aktuálne zverejnila Európska komisia (Eurostat), vyjadrená ako percentuálny podiel na HDP.
V ďalších ustanoveniach čl. 5 (ods. 3 - 12) sa nachádza pomerne konkrétna úprava postupov, ktoré sa majú uplatniť v situácii, keď výška dlhu dosiahne 40 % podielu na HDP a ďalej rastie, čiže sa dlh začína blížiť k ústavnému limitu 50 %. Tieto opatrenia majú gradujúci efekt, sú odstupňované podľa percentuálneho vyjadrenia aktuálnej výšky dlhu. Spočiatku je ich povaha viac preventívna, postupne však naberá formu sankciívoči orgánom verejnej moci, vychádzajúc z toho, že práve ony sa podieľali na náraste výšky dlhu, a teda opatrenia majú aj formu vyvodenia zodpovednosti voči nim, čo pripúšťa aj dôvodová správa k ÚZoRZ. Stupňovanie opatrení je nastavené tak, že pri prechode na každú ďalšiu úroveň danú výškou dlhu zostávajú opatrenia z predchádzajúcej úrovne zachované, a zároveň k nim pribúdajú nové. V rámci tejto analýzy nepovažujeme za nutné systematicky rozoberať všetky jednotlivé opatrenia. Je jasné, že ich spoločným menovateľom je dosiahnuť
zníženie dlhu.
V
ústavnej úprave však nie je explicitne uvedené, čo sa myslí pod pojmom
znížiť dlh.
Nad touto otázkou je žiaduce sa zamyslieť, a to nevyhnutne vo vzájomnom prepojení všeobecných zásad a cieľov ústavného zákona a konkrétnych mechanizmov v ňom obsiahnutých, pričom je zároveň nutné zohľadniť celkové nastavenie formy vlády v Slovenskej republike a dôsledky z neho vyplývajúce.
Ústavodarca pri nastavení limitu dlhu volil v porovnanís Paktom stability a rastu prísnejší prístup, keď tento limit stanovil vo výške 50 % podielu na HDP. Zároveň je zrejmé, že ak dlh ešte nedosiahne 50 %, ale už dosiahne 40 %, aktivuje sa ústavný režim a z neho vyplývajúce opatrenia, ktorých
primárnym cieľom je zabrániť tomu, aby sa hranica 50 % vôbec dosiahla
. Hranica 40 % ešte neznamená dosiahnutie ústavného limitu, ale jej prekročenie naznačuje, že ak sa nezačnú prijímať konkrétne opatrenia, ústavný limit dlhu je ohrozený. V tomto smere je 40-percentná hranica akýmsi výstražným svetlom, ktoré signalizuje, že rozpočtové hospodárenie nabralo trend, ktorý nie je dobrý. Preto možno ako
sekundárny cieľ ústavnej úpravy vnímať pokles dlhu pod hranicu 40 %
podielu na HDP, a teda jeho návrat do zóny, ktorú ÚZoRZ implicitne považuje za bezpečnú s ohľadom na svoje ciele zakotvené v čl. 1. Použijúc paralelu s futbalovým zápasom, hranica 40 % predstavuje pre dotknuté orgány verejnej moci, najmä vládu, žltú kartu a hranica 50 % červenú kartu.
Dôležitou praktickou otázkou v tomto smere môže byť, či (a prípadne ako) možno zaokrúhľovať výšku dlhu
12)
, keďže v niektorých prípadoch by (ne)zaokrúhlenie mohlo mať vplyv na (ne)dosiahnutie konkrétneho sankčného pásma. Článok 5 ÚZoRZ pracuje s celými číslami, pokiaľ ide o určenie hraníc medzi jednotlivými pásmami. Z tohto faktu však automaticky nevyplýva, že by bolo možné či potrebné zaokrúhľovať aj výšku dlhu na celé čísla. Naopak, naprieč celým naším právnym poriadkom možno vidieť celý rad príkladov, z ktorých sa dá spoľahlivo vyvodiť pravidlo, že tam, kde sa pracuje s číslami, ktoré nie sú, resp. nemusia byť celé, sa zaokrúhľuje, len ak na to existuje explicitný základ v právnej úprave. Zároveň sa zaokrúhľuje tak, ako hovorí pravidlo v danom konkrétnom prípade, pričom pravidlo nemusí byť vždy rovnaké a nemusí ani rešpektovať všeobecné pravidlá zaokrúhľovania platné v matematike.
13)
Keďže ÚZoRZ nehovorínič o zaokrúhľovaní podielu dlhu na HDP, nemožno uvažovať o jeho zaokrúhľovaní spôsobom, ktorý by mohol mať vplyv na dosiahnutie konkrétnej hranice sankčného pásma či na zostup pod ňu.
Medzi opatreniami, ktoré predpisuje ÚZoRZ, sú také, ktoré majú skôr všeobecnú povahu - napr. čl. 5 písm. a), podľa ktorého ministerstvo financií zašle Národnej rade písomné zdôvodnenie výšky dlhu vrátane návrhu opatrení na jeho zníženie. Ďalšie opatrenia sú konkrétnejšie (napr.zákaz poskytovania prostriedkov z rezervy vlády, zákaz pre obce a vyššie územné celky schváliť na ďalší rozpočtový rok rozpočet so schodkom atď.), no ani tie nemožno považovať za vyčerpávajúci okruh opatrení, ktoré samy osebe znížia dlh pod konkrétnu hranicu. Okrem toho, viaceré z týchto opatrení majú skôr sankčný, prípadne politický a symbolický, než ekonomický význam (zmrazenie platov členov vlády, povinnosť vlády požiadať o vyslovenie dôvery) a ich vplyv na zníženie dlhu je zanedbateľný alebo žiadny.
Imperatív ústavného zákona je jasný: zabrániť tomu, aby dlh dosiahol 50 % podielu na HDP a ak dosiahne hranicu 40 %, čo najskôr ho dostať späť pod ňu.
Pojmom
znížiťdlh
sa teda rozumie - vykonať na úrovni kompetentných orgánov všetky vhodné a možné opatrenia, ktorých výsledkom bude výška dlhu pod hranicou 40 % podielu na HDP. Ústavný zákon však nemôže obsahovať kompletný a konkrétny výpočet všetkých opatrení, ktoré majú kompetentné orgány robiť.
Ústavný zákon je predpis povolaný pôsobiť a regulovať vzťahy dlhodobo, pričom v čase jeho prijatia nemôžu byť známe všetky konkrétne okolnosti, ktorým bude v každom konkrétnom budúcom momente Slovenská republika čeliť a ktoré budú delimitovať možnosti vlády prijímať opatrenia s konkrétnym obsahom a dosahom. Nápomocný v tomto smere môže byť zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách"), ktorý obsahuje podstatne konkrétnejšiu úpravu (aj keď "len" na úrovni bežného, nie ústavného zákona), no i pre tento zákon v princípe platíto, čo pre zákon ústavný, a teda že nemôže obsahovať presný manuál postupu pre každú situáciu. Dá sa síce uvažovať o spresňovaní rámca opatrení na zákonnej i na ústavnej úrovni, no treba mať na pamäti, že aj prílišná konkretizácia právnej úpravy môže byť kontraproduktívna. Čím viac kazuistiky obsahuje právna úprava, tým viac medzier a interpretačných nejasností v nej bude zákonite vznikať. V extrémnom prípade sa môže stať, že konkrétne právnou úpravou predpísané opatrenie na zníženie dlhu sa v určitom momente z objektívnych dôvodov nebude dať realizovať, čo nie je želaný stav.
Namiesto konkretizácie opatrení v právnej úprave, ktorá by nevyhnutne okrem pozitív mala aj svoje riziká, sa preto javí ako vhodnejšie uvažovať o posilnení úlohy RRZ v období aplikácie sankčných mechanizmov zakotvených v čl. 5 ÚZoRZ. Je napríklad predstaviteľné dať RRZ možnosť (povinnosť) zaujímať oficiálne stanoviská k primeranosti jednotlivých opatrení prijatých na zníženie dlhu, dal by sa jej vytvoriť priestor na prednesenie týchto stanovísk v pléne Národnej rady (nad rámec súčasnej úpravy čl. 4 ods. 1 ÚZoRZ), prípadne vytvoriť ďalšie možnosti zapojenia RRZ do týchto procesov, ktoré - rešpektujúc jej postavenie, z ktorého nevyplývajú decízne právomoci - môžu byť na prospech dosiahnutia cieľov ÚZoRZ.
Kľúčovým aktérom počas aktivácie režimu ústavného zákona je vláda
, čo vyplýva z jej ústavného vymedzenia ako
vrcholného orgánu výkonnej moci
(čl. 108 Ústavy). Vláde prislúcha rozhodovať o návrhu štátneho rozpočtu a o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej politiky Slovenskej republiky [čl. 119 písm. e) a f) Ústavy]. Taktiež veľmi podstatným aktérom je ministerstvo financií, s ohľadom na jeho úlohy vymedzené v zákonoch, predovšetkým v § 7 kompetenčného zákona (zákon č. 575/2001 Z.z.). Vláda
de iure
nie je nadriadeným orgánom voči ministerstvu financií,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).