Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Znásilnenie v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva

Trestný čin znásilnenia je zločinom, ktorý vážne zasahuje do ľudskej dôstojnosti jednotlivca v sexuálnej oblasti. Znásilnenie porušuje aj niektoré základné ľudské práva a slobody, predovšetkým hmotnoprávne aspekty zákazu mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania a práva na súkromie. Okrem toho, neefektívne vyšetrovanie trestného činu znásilnenia, okrem uvedených práv, môže porušovať aj procesné práva, ako napr. právo na prejednanie veci v primeranej lehote alebo právo na účinný prostriedok nápravy. Autor predstavuje vybranú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, týkajúcu sa znásilnenia. V závere sa zamýšľa nad tým, ako slovenská právna úprava trestného činu znásilnenia korešponduje s uvádzanou judikatúrou.

ZÁHORA, J.: Znásilnenie v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva; Justičná revue, 73, 2021, č. 5, s. 677 - 691.
Rape is a crime that seriously interferes with the human dignity of the sexual sphere of individual. The rape also violates certain fundamental human rights and freedoms, in particular the substantive limb of the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment and the right to privacy. In addition, ineffective criminal investigation, except for the above rights it may also breach procedural rights such as rights to trial within reasonable time and the right to an effective remedy. The author presents selected case law of the European Court of Human Rights in relation to the rape. In conclusion, he reflects on how the Slovak legislation on the crime of rape corresponds to the presented case-law.
Úvod
Ľudské práva sú základom každej demokratickej spoločnosti a spoločnosť musí zabezpečovať ich ochranu. Na jednej strane štát má povinnosť chrániť ľudské práva, na druhej strane štát niektoré práva porušuje.
Trestný čin znásilnenia je zločinom, ktorý vážne zasahuje do ľudskej dôstojnosti jednotlivca v sexuálnej oblasti. Znásilnenie porušuje aj niektoré základné ľudské práva a slobody, predovšetkým zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania a právo na súkromie. Okrem toho, neefektívne vyšetrovanie môže porušovať aj ďalšie práva, ako napr. právo na prejednanie veci v primeranej lehote alebo právo na účinný prostriedok nápravy.
Koncepcia sexuálnej autonómie zohrala kľúčovú úlohu pri rozširovaní definície znásilnenia. Podľa tejto koncepcie má jednotlivec právo prijímať autonómne rozhodnutia o svojom sexuálnom živote. Zmeny v chápaníznakov trestného činu znásilnenia sú ovplyvňované aj prijatými normami medzinárodného práva, ako napr. rezolúciou o násilí voči ženám,
2)
odporúčaním o ochrane žien pred násilím,
3)
odporúčaním o znásilnení žien vrátane znásilnení v manželstve,
4)
či Istanbulským dohovorom.
5)
Koncepcia znásilnenia ako porušenia sexuálnej autonómie bez slobodného súhlasu bola naznačená aj v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len
"ESĹP"
alebo
"Súd
).
6)
Znásilnenie príslušníkmi bezpečnostných orgánov
Medzi základné ľudské práva, ktoré sú znásilnením porušené, patríaj zákaz mučenia.Zákaz mučenia spolu s právom na život patria medzi prirodzené práva. Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu sú právami mimoriadne závažnej povahy
7)
. Zákaz mučenia má medzi ostatnými právami garantovanými Európskym dohovorom osobité postavenie. Porušenie tohto práva je prakticky neospravedlniteľné. V porovnaní s inými právami, do zákazu mučenia nie je prípustný žiadny legitímny zásah, ako napr. v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných, ktorého dosiahnutím by sa štát mohol exkulpovať z jeho porušenia.
8)
Medzi prvé prípady, kedy sa ESLP venoval znásilneniu ako porušeniu čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len
"Dohovor")
9)
),
patrí prípad
Cyprus v. Turecko
.
Uvedený prípad sa týkal vojenskej intervencie Turecka v roku 1974 na ostrove Cyprus, počas ktorej bolo civilné obyvateľstvo údajne znásilňované tureckými jednotkami. V správe Komisie
10)
sa konštatuje, že znásilnenia predstavovali neľudské zaobchádzanie.
11)
Komisia v pomere dvanásť hlasov proti jednému dospela k záveru, že Turecko porušilo článok 3 Dohovoru.
12)
O dve desaťročia neskôr boli štrasburské orgány konfrontované s ďalším prípadom znásilnenia príslušníkmi tureckých bezpečnostných orgánov. V prípade
Aydin v. Turecko
13)
išlo o znásilnenie mladej tureckej ženy kurdského pôvodu príslušníkmi bezpečnostných síl počas výkonu väzby. Následne po čine bola obeť vyšetrená lekárom, ktorý nebol na to odborne pripravený a ani s takýmto vyšetrením nemal žiadne skúsenosti - nikdy predtým nevyšetroval znásilnenú ženu. ESLP zdôraznil, že znásilnenie zadržiavanej osoby úradníkom štátu sa musí považovať za obzvlášť vážnu a ohavnú formou zlého zaobchádzania vzhľadom na ľahkosť, s akou páchateľ môže využiť zraniteľnosť a oslabený odpor obete. Okrem toho, znásilnenie zanecháva hlbokú psychickú traumu, z ktorej sa obeť zotavuje v podstatne dlhšom čase než pri iných formách fyzického či psychického násilia. V tejto súvislosti je Súd presvedčený, že akumulácia činov fyzického a psychického násilia spôsobeného sťažovateľke plus veľmi krutý čin znásilnenia, ktorému bola vystavená, boli v rozpore s článkom 3 Dohovoru.
14)
Súd navyše uviedol, že požiadavka dôkladného a účinného vyšetrovania obvinenia zo znásilnenia zadržanej osoby štátnym úradníkom znamená aj to, že obeť bude so všetkou primeranou citlivosťou vyšetrená nezávislými zdravotníckymi pracovníkmi s osobitnou odbornou spôsobilosťou v tejto oblasti. Súd uviedol, že v danej veci nebolo možné dospieť k záveru, že lekárske prehliadky nariadené prokurátorom splnili túto požiadavku. Vzhľadom na uvedené skutočnosti Súd dospel k záveru, že nebolo vykonané riadne dôkladné a efektívne vyšetrovanie a že toto zlyhanie narušilo účinnosť akýchkoľvek iných opravných prostriedkov, vrátane odškodnenia obete. Z uvedených dôvodov Súd pomerom hlasov 14:7 dospel k záveru, že došlo k porušeniu článku 13 Dohovoru.
15)
Obdobným príkladom znásilnenia príslušníkmibezpečnostných zložiek je aj prípad
Maslova a Nalbandov v. Rusko
16)
. Počas výsluchu prvej sťažovateľky v postavení svedka trestného činu jej policajt spútal ruky putami a udieral ju do hlavy a po tvári. Neskôr ju znásilnil a následne ju prinútil, aby s ním vykonávala orálny sex. Dodatočne bola sťažovateľka znásilnená aj viacerými vyšetrovateľmi prokuratúry.
"Súd poznamenáva, že akceptoval fakty predložené sťažovateľkou, konkrétne to, že bola zadržaná štátnymi úradníkmi a počas zadržania bola opakovane znásilňovaná a vystavená rôznym iným formám zlého zaobchádzania ako bitie, dusenie a zásahy elektrickým prúdom".
Súd znova zopakoval, že podľa ustálenej judikatúry musí byť
"znásilnenie zadržanej osoby štátnym úradníkom považované za obzvlášť závažnú a odpornú formu krutého zaobchádzania vzhľadom na ľahkosť, s akou môže páchateľ zneužiť túto zraniteľnosť a oslabiť odpor obete".
Súd došiel k presvedčivým záverom, že akumulácia činov fyzického násilia, spôsobených prvej sťažovateľke, ako aj obzvlášť kruté činy opakovaného znásilňovania, ku ktorým došlo, predstavovali porušenie zákazu mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania v zmysle čl. 3 Dohovoru.
Nekonsenzuálne znásilnenie
Zaujímavým prípadom, kde sa ESLP vyjadril aj priamo k vymedzeniu znakov trestného činu znásilnenia vo vnútroštátnej úprave, je prípad
M. C. v. Bulharsko.
17)
Sťažovateľka, v čase spáchania činu štrnásťročná, mala byť údajne znásilnená dvoma mužmi, ktorých poznala. V následnom vyšetrovaní, ktoré iniciovala matka dievčaťa, sa dospelo k záveru, že neexistujú dostatočné dôkazy o tom, že sťažovateľka bola násilím alebo vyhrážkami násilia donútená k súloži. Predovšetkým nebol zistený žiadny odpor zo strany sťažovateľky, ani pokus o privolanie pomoci. Znalec pribratý do prípadu skonštatoval, že sa domnieva, že počas činu sťažovateľka bola ohromená vnútorným konfliktom medzi prirodzenou sexuálnou túžbou a pocitom, že čin je nehanebný, čo
"znížilo jej schopnosť vzdorovať a brániť sa".
Prípad bol bulharskými vnútroštátnymi orgánmi odložený, keďže právna úprava Bulharska pre trestnú zodpovednosť za znásilnenie vyžadovala
"násilie alebo hrozbu...".
ESLP pripúšťa, že vo väčšine európskych krajín, ovplyvnených kontinentálnou právnou tradíciou, definícia znásilnenia obsahuje odkazy na použitie násilia alebo hrozby násilia zo strany páchateľa. Súd však poznamenáva, že členské štáty Rady Európy sa prostredníctvom Výboru ministrov dohodli
18)
na trestaní nekonsenzuálnych sexuálnych činov,
"vrátane prípadov, keď obeť nevykazuje známky odporu".
19)
Súd sa tiež odvolal na judikatúru Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu, v zmysle ktorej pohlavný styk bez súhlasu obete predstavuje znásilnenie, inak sa tento súhlas musíposkytnúť dobrovoľne na základe slobodnej vôle osoby, ktorá sa posudzuje v kontexte okolností daného prípadu. Súd dodáva, že hoci uvedená definícia bola formulovaná v konkrétnom kontexte znásilnení spáchaných proti obyvateľstvu v podmienkach ozbrojeného konfliktu, odráža aj všeobecný trend smerom k nedostatku súhlasu ako základnému prvku znásilnenia a sexuálneho zneužívania.
Súd ďalej pokračuje,
"obete sexuálneho zneužívania - najmä neplnoleté dievčatá - často fyzicky neodporujú útočníkovi najmä kvôli strachu z násilia zo strany páchateľa. Okrem toho, vývoj práva a aplikačnej praxe v tejto oblasti odráža vývoj spoločností smerom k účinnej rovnosti a rešpektovaniu sexuálnej autonómie každého jednotlivca".
Vzhľadom na uvedené skutočnosti Súd dospel k záveru, že akýkoľvek rigidný prístup k stíhaniu sexuálnych trestných činov, ako je požadovanie dôkazu o fyzickom odpore za každých okolností, predstavuje riziko nepotrestania určitých prípadov znásilnenia a tým ohrozuje účinnú ochranu sexuálnej autonómie jednotlivca. "
V súlade so súčasnými normami a trendmi v tejto oblasti a pozitívnych záväzkov členských štátov podľa článkov 3 a 8 Dohovoru, musí byť aj záväzok vyžadujúci účinné vyšetrovanie a potrestanie
akéhokoľvek nekonsenzuálneho sexuálneho činu
a to aj v prípade
neexistencie fyzického odporu obete."
Súd sa domnieva, že hoci v praxi môže byť niekedy ťažké dokázať nesúhlas, najmä v prípade neexistencie "priameho" dôkazu o znásilnení - ako sú stopy násilia alebo priami svedkovia činu, príslušnéorgány musia napriek tomu preskúmať všetky skutočnosti a rozhodnúť na základe posúdenia všetkých okolností. Vyšetrovanie a jeho závery sa musia sústrediť na otázku nesúhlasu. V prejedávanej veci to však nebolo urobené. Súd konštatoval, že neschopnosť orgánov vyšetriť tieto okolnosti bola dôsledkom toho, že kládli dôraz na "priamy" dôkaz o znásilnení. Súd bez toho, aby sa vyjadril k vine údajných páchateľov, konštatoval, že vyšetrovanie prípadu a najmä prístup vyšetrovateľa a prokurátorov vo veci sťažovateliek nekorešponduje s požiadavkami vyplývajúcimi z pozitívnych záväzkov štátov-vzhľadom na príslušné moderné normy v porovnávacom a medzinárodnom práve - zaviesť a účinne uplatňovaťtrestnoprávny systém trestajúci všetky formy znásilnenia a sexuálneho zneužívania. Súd sa domnieva, že v prejednávanej veci došlo k porušeniu pozitívnych povinností žalovaného štátu podľa článkov 3 a 8 Dohovoru.
20)
V nedávnom prípade
E. B. v. Rumunsko
21)
sťažovateľka tvrdila, že bola znásilnená neznámym mužom a to tak, že jej povedal, aby sa vyzliekla a ľahla si na zem, pričom sa mal vyhrážať nožom. Sťažovateľka tvrdila, že bola v šoku a poslúchla výzvu páchateľa. Následne bola páchateľom znásilnená. V priebehu vyšetrovania zist
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).