Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LII/2020 (39/2019) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29. apríla 2019, sp. zn. 4Obo/8/2018)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2019, s. 48 – 50.

V prípade neodstránenia nedostatku povinného právneho zastúpenia podľa § 90 ods. 1 C. s. p. po výzve súdu (§ 90 ods. 2 C. s. p.), súd neprihliada na úkony vykonané bez právneho zastúpenia. Ak súd neprihliada na žalobu, konanie je potrebné zastaviť. Ak však žalobca podal žalobu za účinnosti Občianskeho súdneho poriadku a povinnosť právneho zastúpenia mu vznikla účinnosťou Civilného sporového poriadku, zastavenie konania je v rozpore s prechodným ustanovením § 470 ods. 2 C. s. p.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29. apríla 2019, sp. zn. 4Obo/8/2018)


 

Z odôvodnenia:

1. Krajský súd v Bratislave ako súd prvej inštancie označeným rozhodnutím konanie o vylúčenie veci z konkurznej podstaty zastavil a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi vo výške 100%.

2. Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvej inštancie vyplýva, že žalobca sa žalobou doručenou súdu prvej inštancie dňa 01. 06. 2016 domáhal vylúčenia nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom B., katastrálny odbor, katastrálne územie K. V., na LV č. X, nebytový priestor č. X, suterén o výmere 16,08 m2 a podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu v podiele 1608/591115, z konkurznej podstaty úpadcu S. b. d. V. Súd prvej inštancie vyzval výzvou zo dňa 31. 08. 2017 podľa ust. § 90 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C. s. p.“ alebo „Civilný sporový poriadok“) žalobcu, aby si v stanovenej lehote zvolil advokáta. Výzva bola žalobcovi doručená dňa 17. 09. 2017, žalobca si však advokáta nezvolil. Keďže žalobca nebol v konaní zastúpený advokátom a nepreukázal ani splnenie podmienok podľa § 90 ods. 1 písm. b/ C. s. p., pričom v zmysle § 90 C. s. p. sa na spory vyvolané alebo súvisiace s konkurzom vzťahuje povinné právne zastúpenie, súd prvej inštancie konanie o vylúčenie veci z konkurznej podstaty z dôvodu nedostatku procesne

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).