Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LIII/2020 (40/2019) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 12. februára 2019, sp. zn. 1Obdo/22/2018)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2019, s. 51 – 58.

I. Lehota na vyjadrenie sa spoločníka k predloženému návrhu uznesenia, prijímanému mimo valného zhromaždenia (§ 130 Obchodného zákonníka), musí byť primeraná s prihliadnutím na obsah návrhu uznesenia, jeho závažnosť a naliehavosť jeho prijatia tak, aby poskytovala spoločníkovi primeraný časový priestor na vyjadrenie sa k návrhu uznesenia prijímaného mimo valného zhromaždenia.

II. Nevyvrátiteľná zákonná domnienka, že spoločník, ktorý sa v stanovenej lehote k predloženému návrhu uznesenia nevyjadrí, s ním nesúhlasí sa neaplikuje v prípade, ak poskytnutá lehota na vyjadrenie je neprimerane krátka na to, aby spoločníkovi umožňovala vyjadriť sa k návrhu uznesenia, a to bez ohľadu na to, akým počtom hlasov spoločník v spoločnosti disponuje.

III. Za dodržanie zákonom vyžadovanej písomnej formy vyjadrenia spoločníka k návrhu uznesenia (§ 130 Obchodného zákonníka) sa - okrem písomného vyjadrenia - považuje aj vyjadrenie urobené telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 12. februára 2019, sp. zn. 1Obdo/22/2018)


 

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Košice I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 9Cb/18/2015-201 z 1. decembra 2016 rozhodol, že rozhodnutie spoločníkov žalovanej spoločnosti, prijaté mimo valného zhromaždenia spoločnosti, obsiahnuté v uznesení zo dňa 5. decembra 2014, ktorým bol odvolaný z funkcie konateľa Ing. M. H., bytom H., je neplatné a súčasne rozhodol, že žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 100%.

2. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie uviedol, že v konaní bolo preukázané, že žalovaná má dvoch spoločníkov - spoločnosť M., s. r. o. s účasťou 51% a žalobcu s účasťou v spoločnosti 49%. Spoločník žalovanej - spoločnosť M., s. r. o. v liste zo dňa 27. 11. 2014, adresovanom žalobcovi, navrhol odvolanie Ing. M. H. s návrhom uznesenia o odvolaní Ing. H. z funkcie konateľa žalovanej spoločnosti (ďalej aj „návrh uznesenia“). Súd poukázal na to, že v liste bola žalobcovi určená lehota na vyjadrenie k návrhu uznesenia 7 dní od odoslania návrhu na poštovú prepravu. Z potvrdenia Slovenskej pošty, a. s. súd prvej inštancie zistil, že táto zásielka bola doručená na poštu vo V. dňa 01. 12. 2014 a žalobca si ju prevzal dňa 15. 12. 2014. Konateľ žalovanej Ing. K. listom zo dňa 05. 12. 2014 oznámil žalobcovi výsledok hlasovania spoločníkov spoločnosti A. P. K. s. r. o. o odvolaní Ing. H. z funkcie konateľa, pričom v liste uviedol, že hlasovania sa zúčastnili obaja spoločníci s počtom 200 hlasov a za návrh hlasoval spoločník M., s. r. o., ktorý má 102 hlasov. Spoločník Ing. T., ktorý má 98 hlasov, sa k návrhu uznesenia v stanovenej lehote nevyjadril, s poukazom na čo potom platí, že s návrhom nesúhlasil. Na základe uvedeného konateľ žalovanej v liste konštatoval, že spoločníci 102 hlasmi prijali uznesenie o odvolaní Ing. H. z funkcie konateľa žalovanej. Z potvrdenia Slovenskej pošty, a. s. súd prvej inštancie zistil, že toto oznámenie nového konateľa žalovanej zo dňa 05. 12. 2014 bolo doručené na poštu vo V. dňa 10. 12. 2014 a žalobca ho prevzal dňa 16. 12. 2014. Listom zo dňa 22. 12. 2014 žalobca oznámil žalovanej, že nesúhlasí s prijatým uznesením mimo valného zhromaždenia, pretože lehota na písomné vyjadrenie k návrhu uznesenia mu uplynula skôr, ako si zásielku prevzal, čím bol ukrátený na práve hlasovať o návrhu uznesenia na odvolanie konateľa.

3. Súd prvej inštancie vec právne posúdil podľa ustanovení § 130 a § 131 Obchodného zákonníka (ďalej aj „Obch. zák.“) konštatujúc, že ustanovenie § 131 Obch. zák. sa vzťahuje aj na rozhodnutia prijímané spoločníkmi mimo valného zhromaždenia. Žaloba bola podaná v zákonnej prekluzívnej lehote a na jej podanie sa nevyžaduje preukázanie naliehavého právneho záujmu. Ďalej uviedol, že návrh uznesenia musí byť predložený spoločníkom v písomnej forme, teda je potrebné ho poslať poštou, faxom alebo v elektronickej forme, pričom o obsahu návrhu sa musia spoločníci dozvedieť, to znamená, že sa musí dostať do ich dispozičnej sféry a musí im byť reálne doručený. Aj keď ustanovenie § 130 Obch. zák. a ani spoločenská zmluva žalovanej spoločnosti neupravuje spôsob predkladania návrhu uznesenia spoločníkom na vyjadrenie a neurčuje ani minimálnu lehotu, ktorá by mala byť spoločníkom poskytnutá na vyjadrenie, táto lehota by mala byť dostatočná napriek tomu, že spoločník - pre prípad nevyjadrenia sa k návrhu – je chránený nevyvrátiteľnou zákonnou domnienkou nesúhlasu.

4. Žalovanou určenú lehotu 7 dní od odoslania na poštovú prepravu súd prvej inštancie považoval za krátku lehotu a spôsob určenia začiatku plynutia lehoty za účelový a odporujúci dobrým mravom. Vyslovil názor, že žalovaná pri určovaní lehoty nezohľadnila možnosť uloženia zásielky na pošte, resp. možnosť vyzdvihnutia si zásielky počas úložnej doby, v dôsledku čoho lehota na vyjadrenie žalobcovi uplynula skôr, ako si zásielku na pošte prevzal. Podľa názoru súdu prvej inštancie by zodpovedalo dobrým mravom určenie začiatku plynutia lehoty až od doručenia zásielky, prípadne odo dňa vrátenia nedoručenej zásielky.

5. Ďalej súd prvej inštancie uviedol, že ani konanie konateľa Ing. H. v rozpore so záujmami spoločnosti nemôže ospravedlniť postup, pri ktorom bol žalobca vylúčený z možnosti vyjadriť sa k návrhu uznesenia na odvolanie konateľa. Za nedôvodnú však považoval námietku žalobcu, že odvolanie konateľa je zmenou spoločenskej zmluvy, a to s poukazom na článok VI. bod 1. spoločenskej zmluvy žalovanej, podľa ktorého je štatutárnym orgánom spoločnosti jeden alebo viac konateľov. So zreteľom na uvedené po odvolaní Ing. H. z funkcie konateľa zodpovedá počet konateľov uvedenému článku spoločenskej zmluvy žalovanej, z dôvodu ktorého nebolo nutné zmeniť znenie spoločenskej zmluvy o počte konateľov. V súvislosti s odkazom žalovanej na rozsudok Okresného súdu Košice I sp. zn. 26Cb/201/2007 súd prvej inštancie uviedol, že názor v ňom vyslove

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).