Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LXIX/2020 (23/2019) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, sp. zn. 2 Cdo 13/2018)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 3/2019, s. 4 – 11.

Ak sa podielový spoluvlastník v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľností na výzvu súdu vyjadrí, že nemá záujem nadobudnúť spoluvlastnícke podiely na dotknutej nehnuteľnosti, nemožno jeho vyjadrenie v inom konaní (o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy) považovať za úkon, ktorým by „sa vzdal predkupného práva“ a prejavil vôľu nerealizovať v budúcnosti toto právo podielového spoluvlastníka.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. novembra 2018 sp. zn. 2 Cdo 13/2018)


Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Dolný Kubín (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 3. novembra 2016 č. k. 6 C 202/2015-103 žalobu zamietol a žalobkyni uložil povinnosť nahradiť žalovaným 1/ až 5/ trovy konania v rozsahu 100 %. V odôvodnení uviedol, že žalobkyňa sa podanou žalobou domáhala určenia neplatnosti právnych úkonov podľa § 140 v spojení s § 40a Občianskeho zákonníka z dôvodu, že kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi žalovanou 3/ a žalovaným 5/ z 30. júna 2015, ktorej vklad bol Okresným úradom - odbor katastrálny, Dolný Kubín povolený 16. júla 2015 pod č. V 1329/15, kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi žalovaným 4/ a žalovaným 5/ 30. júna 2015, ktorej vklad bol Okresným úradom - odbor katastrálny, Dolný Kubín povolený 16. júla 2015 pod č. V 1331/2015, kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi žalovaným 1/ a 2/ ako predávajúcimi a žalovaným 5/ ako kupujúcim 27. júla 2015, ktorej vklad bol Okresným úradom - odbor katastrálny, Dolný Kubín povolený 21. augusta 2015 pod č. V 1529/15, bolo porušené jej predkupné právo pri prevode spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v k. ú. Z., zapísaných na LV č. X, a to KN-C parcely č. X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X a KN-E parc. č. X. Súd prvej inštancie mal z vykonaného dokazovania za preukázané, že žalovaní 1/ a 2/ boli pred uzatvorením kúpnych zmlúv spoluvlastníkmi žalovaných nehnuteľností každý v podieloch 1/81, žalovaná 3/ v podiele 1/81, žalovaný 4/ v podiele 1/108 a žalovaný 5/ v podiele 5/12. Žalobkyňa je podielovou spoluvlastníčkou predmetných nehnuteľností v podiele 17/36. Súd prvej inštancie poznamenal, že medzi účastníkmi nebolo sporné, že pred uzavretím kúpnych zmlúv o prevode spoluvlastníckych podielov žalovaných 1/ až 4/ na žalovaného 5/ nedošlo zo strany žalovaných 1/ až 4/ vo vzťahu k žalobkyni k písomnej ponuke na predaj spoluvlastníckych podielov, pričom uvedená povinnosť im vyplývala z § 605 Občianskeho zákonníka. Súd prvej inštancie vzhľadom na zistené okolnosti však dospel k záveru, že žalovaní 1/ až 4/ nemali povinnosť písomnú ponuku učiniť, pretože žalobkyňa na pojednávaní konanom 30. júna 2015, vedenom na Okresnom súde Dolný Kubín sp. zn. 4 C 19/2013 vo veci zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva účastníkov k nehnuteľnostiam zapísaným na LV X k. ú. Z., výslovne prejavila vôľu spoluvlastnícke podiely žalovaných nekúpiť. Poznamenal, že z uvedeného prejavu vôle žalobkyne v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ako aj z obsahu podanej žaloby je možné vyvodiť vzdanie sa predkupného práva žalobkyne v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka, pričom po takomto prejave vôle, žalovaní 1/ až 4/ nemali povinnosť ponúknuť žalobkyni svoje spoluvlastnícke podiely na predaj písomne, ak je zrejmé, že s týmto predajom žalobkyňa vyjadrila súhlas a v konaní o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dokonca navrhovala, aby sa výlučným vlastníkom vyporiadaných spoluvlastníckych podielov všetkých spoluvlastníkov stal žalovaný 5/. Súd prvej inštancie na záver poukázal na to, že ak by aj nebolo možné stotožniť sa so záverom, že sa žalobkyňa vzdala predkupného práva, žalobu by zamietol, pretože predstavuje výkon práva v rozpore s dobrými mravmi. Uviedol, že žalobkyňa do podania žaloby v predmetnej veci a rovnako ani v konaní vedenom pod sp. zn. 4 C 19/2013, ani raz neprejavila vôľu v tom smere, že by chcela nadobudnúť podiely žalovaných 1/ až 4/. Ďalej uviedol, že ak by mal vychádzať z toho, že k podaniu žaloby viedlo žalobkyňu to, že chce nadobudnúť podiely žalovaných 1/ až 4/, musel by konštatovať, že žalobkyňa nezvolila vhodný nástroj súdnej ochrany a na požadovanom určení tak nemá naliehavý právny záujem, keďže rozhodnutie vydané podľa jej žaloby by neriešilo to, čo chce požadovanou žalobou dosiahnuť. Určovacia žaloba by bola namieste vtedy, ak by žalobkyňa ako opomenutý spoluvlastník nemala záujem nadobudnúť prevedené spoluvlastnícke podiely a súčasne by chcela zabrániť tretej osobe vstúpiť do spoluvlastníckeho podielu (názor uvedený v uznesení Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Cdo 28/2009). O trovách konania rozhodol súd prvej inštancie podľa § 255 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“).

2. Krajský súd v Žiline (ďalej aj „odvolací súd“) na odvolanie žalobkyne rozsudkom z 8. marca 2017 sp. zn. 7 Co 29/2017 rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil a žalovaným 1/ až 5/ priznal proti žalobkyni nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu. Uviedol, že záver súdu prvej inštancie, že žalobkyňa nemá naliehavý právny záujem podľa § 137 písm. c/ CSP na určení relatívnej neplatnosti právnych úkonov - kúpnych zmlúv uzavretých medzi žalovanými 1/ až 4/ ako predávajúcimi a žalovaným 5/ ako kupujúcim, predmetom ktorých bol prevod spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. X, je správny. Odvolací súd zhodne so záverom súdu prvej inštancie dospel k záveru, že prevodom spoluvlastníckych podielov žalovaných 1/ až 4/ na žalovaného 5/, nebolo porušené predkupné právo žalobkyne v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka, pretože, ako správne uviedol súd prvej inštancie, u žalobkyne došlo k zániku predkupného práva, keď nepochybne dala najavo, že o vec (nadobudnutie spoluvlastníckych podielov k pozemkom od ostatných spoluvlastníkov) nemá záujem a že s predajom pozemku žalovanému 5/ súhlasí. Tomuto záveru zodpovedajú nielen skutkové tvrdenia uvádzané v žalobe o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ale aj okolnosti, ku ktorým došlo na pojednávaní konanom 30. júna 2015, sp. zn. 4 C 19/2013 na Okresnom súde Do

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).