Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LXXXII/2019 (75/2017) – ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. januára 2017, sp. zn. 2 Tdo 64/2016)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 8/2017, s. 39 – 42.

Dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. i) alternatíva druhá Trestného poriadku (rozhodnutie je založené na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia) sa môže týkať aj nesprávneho použitia ustanovenia § 23 Trestného zákona o nepríčetnosti. Túto právnu otázku je možné v dovolacom konaní posudzovať aj na základe dokazovania vykonaného v skoršom súdnom konaní, keďže nejde o skúmanie správnosti a úplnosti zisteného skutku [výnimka z dovolacieho prieskumu v zmysle § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku].

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. januára 2017, sp. zn. 2 Tdo 64/2016)


Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom z 31. januára 2017, sp. zn. 2 Tdo 64/2016, o dovolaní obvineného C. H. proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo 6. marca 2014, sp. zn. 6To/139/2013, rozhodol tak, že napadnutým uznesením Krajského súdu v Trnave bol z dôvodov uvedených v § 371 ods. 1 písm. i), písm. j) Tr. por. porušený zákon v ustanovení § 319 Tr. por. a konaním, ktoré mu predchádzalo v ustanoveniach § 23 Tr. zák. a § 73 ods. 1 Tr. zák. v neprospech obvineného C. H. Zároveň napadnuté uznesenie, ako aj jemu predchádzajúci rozsudok Okresného súdu Skalica zo 16. októbra 2013, sp. zn. 4T/21/2009, zrušil a zrušil aj ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnutia obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Okresnému súdu Skalica napokon prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.

Z odôvodnenia:

Okresný súd Skalica (ďalej tiež „okresný súd“) rozsudkom zo 16. októbra 2013, sp. zn. 4T/21/2009, oslobodil podľa § 285 písm. d) Tr. por. obvineného C. H. spod obžaloby prokurátora, ktorá bola na neho podaná pre trestný čin krivého obvinenia podľa § 174 ods. 1 Tr. zák. [zákon č. 140/1061 Zb. (ďalej len „Tr. zák.“)], ktorý mal spáchať tak, že 1. decembra 2003 v Skalici v písomnom trestnom oznámení adresovanom Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky klamlivo obvinil z korupcie C. L., v tom čase zamestnaného ako riaditeľa personálneho odboru B. E., pretože na základe jeho žiadosti nebol v tejto spoločnosti preradený na prácu s vyššou platovou triedou, ale bol zo zamestnania prepustený, pričom v oznámení uviedol, že C. L. berie za prijatie do zamestnania v B. E. obálky s úplatkami a uviedol v ňom mená osôb, ktoré mali úplatky dávať, prípadne mať o prijímaní úplatkov vedomosť a na základe tohto oznámenia policajný orgán Okresného riaditeľstva Senica, Oddelenie skráteného vyšetrovania Holíč uznesením, ČVS: ORP-165/2-OSV-SE-2004, z 11. februára 2004 začal trestné stíhanie pre trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160 ods. 1 Tr. zák., v rámci ktorého dokazovaním zistil, že žiadne osoby sa s C. H. o úplatkárstve v B. E. nerozprávali a ani o tom nemali vedomosť, preto bolo trestné stíhanie 31. mája 2004 podľa § 172 ods. 1 písm. a) Tr. por. (zákon č. 141/1961 Zb.) zastavené, pretože dospel k záveru, že obvinený nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný. Zároveň podľa § 73 ods. 1 Tr. zák. uložil obvinenému ochranné ústavné psychiatrické liečenie.

Obvinený napadol uvedený rozsudok okresného súdu odvolaním

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).