Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR X/2019 (77/2016) ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. marca 2016 sp. zn. 1 Cdo 257/2012)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 8/2016, s. 45 – 50.

Ak pred skončením exekúcie došlo k vysporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, môže byť exekúcia vedená len na majetok povinného, hoci pohľadávka oprávneného vznikla za trvania manželstva povinného.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. marca 2016 sp. zn. 1 Cdo 257/2012)

Odôvodnenie

Žalobkyňa sa v konaní excindačnou žalobou domáhala vylúčenia vecí [nehnuteľností v katastrálnom území X, ktoré sú v katastri nehnuteľností zapísané na liste vlastníctva č. X a vedené ako parcela č. X – zastavané plochy a nádvoria vo výmere X m2, bytový dom na parcele X súpisné č. X, byt č. X na 1. poschodí tohto domu, spoluvlastnícky podiel 81/2911 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na týchto pozemkoch (ďalej len „nehnuteľnosť“)] o veľkosti podielu ½ z exekúcií vedených súdnym exekútorom JUDr. X a určenia, že tento spoluvlastnícky podiel nie je zaťažený exekučnými záložnými právami zapísanými pod číslami Z 3794/08, Z 1210/09, P1 168/05, Z 967/08, Z 1696/04, Z 1871/04 a Z 4314/05. Argumentovala, že nehnuteľnosť tvorila predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“), rozsudkom Okresného súdu Trenčín z 14. decembra 1998 pod č. k. 10 C 1228/98-8 bolo BSM zrušené a v nasledujúcom období troch rokov nedošlo k vysporiadaniu tohto zrušeného BSM. V dôsledku toho nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve manželov, toto podielové spoluvlastníctvo žalobkyne a jej manžela, vzniklo priamo zo zákona. Vzhľadom k tejto situácii je možné viesť exekúciu už len výlučne na majetok vo vlastníctve povinného, v danom prípade manžela žalobkyne, žalovaní neboli a nie sú oprávnení viesť exekúciu na jej spoluvlastnícky podiel.

Žalovaní popierali opodstatnenosť žaloby. Žalovaný 2/ zastával názor, že možno viesť exekučné konanie aj proti majetku, ktorý bol pôvodne v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Pokiaľ sa exekúcia začala v čase existencie BSM tak sa vykoná bez ohľadu na neskoršie vysporiadanie BSM, preto nie je daný dôvod na vylúčenie nehnuteľností z exekúcie.

Okresný súd Trenčín (ďalej aj „súd prvého stupňa“) rozsudkom z 26. júla 2010 č. k. 21 C 21/2010-22 mimo iného vylúčil spoluvlastnícky podiel žalobkyne o veľkosti 1/2 nehnuteľnosti z exekúcii označených vyššie a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvodnení poukázal na výsledky vykonaného dokazovania, ktorými mal preukázané, že manželstvo žalobkyne a jej manžela bolo právoplatne rozvedené 29. decembra 1998, na liste vlastníctva č. X, vyhotoveného 21. januára 2010 je žalobkyňa zapísaná ako vlastníčka podielu vo výške ½ predmetnej nehnuteľnosti, v poznámkach je na túto nehnuteľnosť zaznamenané vedenie viacerých exekúcií. Uviedol, že 18. októbra 2000 bola začatá exekúcia oprávneného (žalovaného 2/) proti povinnému Ing. X, a to pre zaplatenie 189 047 Sk s príslušenstvom, 14. apríla 2000 bol podaný návrh na vykonanie exekúcie žalovaným 3/ ako oprávneným proti povinnému Ing. X pre zaplatenie 97 865 Sk. Aplikujúc ustanovenia § 55 a § 37 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“), ako aj ustanovenie § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka dospel k názoru, že pohľadávku oprávneného voči jednému z manželov možno z majetku patriaceho do BSM uspokojiť len za tej situácie, že v čase začatia exekúcie BSM trvá a veci, ktoré tvorili BSM, je možné postihnúť exekúciou aj po rozvode, ale len kým nedôjde k vysporiadaniu BSM. Súd bol toho názoru, že s poukazom na §149 ods. 4 Občianskeho zákonníka v situácii, kedy sa bývalí manželia o vysporiadaní majetku patriaceho do BSM nedohodnú, bude možná exekúcia na tento majetok najdlhšie do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva a ak sa takýmto spôsobom stal manžel povinného výlučným vlastníkom veci, či jej časti, pôvodne patriacej do BSM, takýto majetok už exekúciou pre pohľadávku voči druhému manželovi postihnúť nemožno

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).