Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XCIII/2020 (9/2018) - ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. marca 2017, sp. zn. 9So/155/2015)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 1/2018, s. 89 – 92.

I. Na účely § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov nemožno stotožňovať pojem „pracovná kategória“ a pojem „kategória funkcií“.

II. Na rozdiel od ustanovenia § 14 ods. 4 v spojení s § 21 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa ako zamestnanie zaradené do I. (II.) pracovnej kategórie za dobu pred 1. januárom 2000 hodnotí aj služba vojakov z povolania zaradená do I. (II.) kategórie funkcií, ustanovenie § 174 tohto zákona opačné hodnotenie, teda hodnotenie doby zamestnania zaradeného do I. (II.) pracovnej kategórie ako doby služby vojaka z povolania v I. ( II.) kategórii funkcií neupravuje, a teda také hodnotenie je vylúčené.


Krajský súd v T. rozsudkom z 20. apríla 2015, č.k. 15Sd/241/2014-42, potvrdil rozhodnutie odporkyne číslo xxx zo dňa 27.08.2014, ktorým podľa § 65 a § 274 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.“) a § 14, § 21 a § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) zamietla žiadosť navrhovateľa o priznanie starobného dôchodku od 27.05.2014, teda odo dňa dovŕšenia veku 58 rokov. Odporkyni náhradu trov konania nepriznal.

Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že krajský súd mal preukázané, že navrhovateľ nie je poberateľom dávky výsluhového zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 3258/2002 Z.z.“). Súčasne mal preukázané, že navrhovateľ mal obdobie výkonu základnej vojenskej služby od 05.08.1973 do 19.07.1975 a výkonu služby profesionálneho vojaka (vojaka z povolania) od 20.07.1975 do 13.09.1982 zaradené do 2. kategórie funkcií a výkon služby vojaka z povolania od 14.09.1982 do 30.09.1984 zaradené do 1. kategórie funkcií, nesplnil teda podmienky pre zníženie dôchodkového veku na 58 rokov na účely § 21 ods. 1 písm. d/ v spojení s § 14 ods. 2 a 4 zákona č. 100/1988 Zb., ani podmienky podľa § 174 ods. 1 a 2 zákona č. 100/1988 Zb., v zmysle ktorého sa vyžaduje splnenie nielen podmienky minimálne 15 rokov služby v 1. aleb

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).