Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XIII/2020 (R 30/2017) ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 12. novembra 2016, sp. zn. 3 Sžf 108/2015)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 4/2017, s. 52 – 58.

I. Z účelu opravného rozhodnutia je potrebné vyvodiť záver, že výrok opravného rozhodnutia má tvoriť obsah vykonávanej opravy a jeho odôvodnenie sa má týkať dôvodov vykonania predmetnej opravy rozhodnutia.

II. Ak daňový orgán vykonal opravu rozhodnutia vydaním duplicitného, čo do merita veci zhodného rozhodnutia (v rámci odvolacieho konania), vniesol do odvolacieho konania zmätočnosť, majúcu dopad, okrem iného na zameniteľnosť rozhodnutí s rovnakým číslom, určenie momentu oznámenia rozhodnutia o odvolaní, a takýto postup je spôsobilý narušiť princíp právnej istoty, ktorý má byť výrokom administratívneho rozhodnutia zabezpečený.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 12. novembra 2016, sp. zn. 3 Sžf 108/2015)


Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“) podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zamietol ako nedôvodnú žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia vyššie uvedeného rozhodnutia žalovaného ako i dodatočného platobného výmeru Daňového úradu Pezinok (ďalej len „správca dane“) zo dňa 30.03.2010. Týmto rozhodnutím správca dane podľa § 44 ods. 6 písm. b) bod 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení účinnom do 29.12.2010 (ďalej len „zákon o správe daní“) na základe výsledku daňovej kontroly dodatočne vyrubil žalobcovi rozdiel dane z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2008 v sume 16 226,71 €. Žalovaný napadnutým rozhodnutím zo dňa 11.08.2010 v rámci odvolacieho konania postupom podľa § 48 ods. 5 zákona o správe daní predmetný dodatočný platobný výmer potvrdil.

Podľa § 250k ods. 1 OSP krajský súd neúspešnému žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.

V rámci súdneho prieskumu krajský súd konštatoval skutkové zistenia tvoriace podklad pre dodatočné určenie predmetnej dane a zároveň konštatoval procesné okolnosti predchádzajúce vydaniu žalobou napadnutého rozhodnutia.

V tejto súvislosti na základe obsahu administratívneho spisu uviedol, že dňa 04.06.2010 boli Daňovému úradu Bratislava VI doručené listiny, ktorými žalobca odvolal plnú moc pre Mgr. B. a zároveň predložil plnomocenstvo zo dňa 21.05.2010 udelené Ing. J. O. na zastupovanie v daňových a colných veciach.

Žalovaný po preskúmaní obsahu spisu vydal dňa 24.06.2010 rozhodnutie, ktorým potvrdil dodatočný platobný výmer Daňového úradu Pezinok zo dňa 30.03.2010. Toto rozhodnutie doručoval Mgr. B., ktorý v čase vydania a doručovania predmetného rozhodnutia žalobcu nezastupoval.

Žalovaný na žiadosť o opravu omylu, ktorý sa týkal len nesprávneho uvedenia osoby zastupujúcej žalobcu, reagoval vydaním totožného rozhodnutia s tým istým obsahom, okrem zmeny spočívajúcej v uvedení iného dátumu vydania (namiesto 24.06.2010 bol uvedený deň 11.08.2010) a v správnom označení zástupcu žalobcu v konaní.

V nadväznosti na uvedené krajský súd konštatoval, že v danom prípade žalovaný nepostupoval podľa § 54 zákona o správe daní, neopravil mylný údaj vo svojom rozhodnutí v časti označenia zástupcu žalobcu, vydal ďalšie totožné rozhodnutie s rozdielom spočívajúcim len v dátume vydania a v uvedení osoby oprávnenej konať v mene žalobcu.

Vo vzťahu k námietkam napádajúcim nedostatočné zistenie skutkového stavu daňovými orgánmi v súvislosti s neuznanými daňovými výdavkami žalobcu, pozostávajúcimi z hotovostných platieb za dodanie tovaru neidentifikovanej osobe P. M., ktorá mala konať v mene dodávateľa G., s.r.o., krajský súd konštatoval, že správca dane pri výkone predmetnej daňovej kontroly postupoval v zmysle § 2 ods. 3 zákona o správe daní, vykonal rozsiahle dokazovanie, pričom prihliadal na všetko, čo v daňovom konaní vyšlo najavo. Vyhodnotil, že správca dane čo najúplnejšie zistil skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie daňovej povinnosti, pričom formou dožiadania skúmal aj vecné naplnenie fakturovaného obchodu s dodávateľom G., s.r.o.

S poukazom na viazanosť súdu prvého stupňa právn

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).