Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XL/2020 (25/2018) ROZHODNUTIE (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. októbra 2017 sp. zn. 8Cdo/30/2017)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 2/2018, s. 78 – 83.

Súd opätovne konajúci o žalobe o splnení povinnosti v peniazoch, po tom, ako bolo jeho skoršie rozhodnutie zrušené dovolacím súdom a vec mu bola vrátená na ďalšie konanie, prihliadne podľa § 154 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (teraz § 217 ods. 1 Civilného sporového poriadku) na to, že žalovaný už splnil povinnosť uloženú mu skorším právoplatným a vykonateľným rozhodnutím; inak neprípustne založí exekučný titul na opätovné vymáhanie už raz splnenej povinnosti.

(uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. októbra 2017 sp. zn. 8Cdo/30/2017)


Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Bratislava I (súd prvej inštancie), konajúci o žalobe, ktorou žalobca požadoval, aby súd rozhodol o splnení povinnosti žalovanou (v mene ktorej v tom čase konalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) nahradiť mu škodu a nemajetkovú ujmu podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 514/2003 Z.z.“), rozsudkom z 29. marca 2010 č.k. 16C/134/2008-122 uložil žalovanej  povinnosť zaplatiť žalobcovi 553,47 € a vo zvyšku žalobu (ktorou sa žalobca domáhal aj náhrady nemajetkovej ujmy vo výške 53 110,27 €) zamietol. 

2. Krajský súd v Bratislave (odvolací súd), konajúci o odvolaniach sporových strán, rozsudkom z 28. júna 2011 sp.zn. 7Co/191/2010 rozsudok súdu prvej inštancie v častiach, ktorými bola žalobcovi priznaná náhrada „majetkovej ujmy“ vo výške 553,47 € a bola zamietnutá žaloba v časti týkajúcej sa náhrady „majetkovej ujmy“ vo výške 11 099,78 €, potvrdil a v časti, ktorou bola zamietnutá žaloba o zaplatenie náhrady nemajetkovej ujmy, zmenil tak, že žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 53 110,27 €. 

3. Tento rozsudok odvolacieho súdu bol v dovolaním žalovanej napadnutej časti (o náhrade nemajetkovej ujmy) zrušený uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (dovolací súd) z 12. decembra 2012 sp.zn. 7Cdo/145/2011 a vec bola vrátená v rozsahu zrušenia odvolaciemu súdu na ďalšie konanie.

4. Odvolací súd novým rozsudkom zo 14. mája 2013 sp.zn. 14Co/85/2013 zmenil rozsudok súdu prvej inštancie v časti týkajúcej sa náhrady nemajetkovej ujmy tak, že žalovanej opäť uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 53 110,27 €. 

5. Uvedený rozsudok odvolacieho súdu bol znova zrušený uznesením dovolacieho súdu z 18. novembra 2014 sp.zn. 7Cdo/180/2013 a vec mu bola vrátená na ďalšie konanie. 

6. Odvolací súd naostatok rozsudkom z 21. júna 2016 sp.zn. 14Co/34/2015 rozsudok súdu prvej inštancie v zamietajúcej časti, týkajúcej sa náhrady nemajetkovej ujmy, opätovne zmenil tak, že žalovanej (v mene ktorej v zmysle § 4 ods. 1 písm. f/ zákona č. 514/2003 Z.z. v znení zákona č. 412/2012 Z.z. už konala Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 53 110,27 €. V dôvodoch svojho rozhodnutia, zaoberajúc sa aj zistením, že žalovaná (v mene ktorej v tom čase ešte konalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku odvolacie

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).