Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XLII/2019 (77/2018) – ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 22. marca 2018, sp. zn. 1Obdo/54/2017)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 9/2018, s. 19 – 25.

Dovolací súd v konaní o obnovu konania môže posudzovať len vady samotného konania o obnove, a nemôže prihliadať na prípadné vady pôvodného konania.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 22. marca 2018, sp. zn. 1Obdo/54/2017)


Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Bratislava V (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 1CbZm/197/2014-138 zo dňa 24. 10. 2016 v prvom výroku žalobu žalovanej 2/ na obnovu konania vedeného pod sp. zn. 3Zm/45/2012 zamietol. Druhým výrokom rozhodol, že žalobca má nárok na náhradu trov v celom rozsahu.

2. V odôvodnení rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že žalovaná 2/ sa domáhala obnovy konania sp. zn. 3Zm/45/2012 z dôvodu podľa ust. § 288 ods. 1 písm. b) OSP. Žiadosť o obnovu konania zdôvodnila skutočnosťou, že o vydaní zmenkového platobného rozkazu zo dňa 21. 11. 2012, ktorým bola spolu so žalovaným 1/ zaviazaná na zaplatenie sumy 84 050,81 eura s prísl. a odmenou, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 17. 9. 2013, sa dozvedela až na základe doručenia upovedomenia exekútora o začatí exekúcie dňa 28. 4. 2014. Žalovaná 2/ nemala vedomosť o prebiehajúcom súdnom konaní, ani o existencii záväzku, uviedla, že bez svojej viny nemohla v súdnom konaní použiť žiaden dôkaz, ani sa k veci vyjadriť. Vytýkala súdu nedostatočné šetrenie jej pobytu, ako aj ustanovenie opatrovníka súdom bez dôsledného zisťovania pobytu. Žalobcovi vytýkala, že neoznámil súdu adresu jej pobytu, čím malo dôjsť k odňatiu možnosti konať pred súdom a znemožneniu realizácie jej procesných práv.

3. Súd prvej inštancie uviedol, že z ust. § 398 CSP výslovne nevyplýva, že by bolo možné žalobou na obnovu konania napadnúť zmenkový platobný rozkaz, ktorý nadobudol právoplatnosť, ale nakoľko čo do obsahu a účelu je ust. § 398 CSP najbližšie posudzovanej právnej veci, s poukazom na čl. 4 ods. 1 CSP je potrebné žalobu na obnovu konania, ktoré bolo ukončené právoplatným zmenkovým platobným rozkazom, posudzovať podľa tohto ustanovenia.

4. Mal za to, že predpoklady, za ktorých bol zmenkový platobný rozkaz vydaný, vyplývali ku dňu 21. 11. 2012 len z ust. § 175 ods. 1 OSP. Zo spisu Okresného súdu Bratislava V sp. zn. 3Zm/45/2012 súd prvej inštancie zistil, že žalobca žalobou doručenou 23. 1. 2012, ku ktorej pripojil prvopis zmenky, žiadal, aby súd o jeho nároku rozhodol zmenkovým platobným rozkazom. Zmenka obsahovala všetky náležitosti vyžadované v čl. I § 75 zákona č. 191/1950 Zb. zmenkového a šekového pre vlastnú zmenku, preto o pravosti zmenky nebolo dôvodné pochybovať. Zmenka bola vystavená s doložkou „bez protestu“ a nakoľko obaja vystavitelia (žalovaní) boli priamymi zmenkovými dlžníkmi, iné listiny na uplatnenie práva, než prvopis zmenky, nebolo potrebné predložiť, teda súd návrhu vyhovel.

5. Súd prvej inštancie uviedol, že obnova konania by bola prípustná len vtedy, ak by žalovanou 2/ uplatnené dôvody bolo možné vzťahovať na predpoklady, za ktorých bol zmenkový platobný rozkaz vydaný. Doručenie zmenkového platobného rozkazu nie je podľa súdu prvej inštancie predpokladom jeho vydania, ale len podmienkou jeho právoplatnosti a vykonateľnosti.

6. Podľa súdu prvej inštancie skutočnosť, že zmenkou boli zabezpečené pohľadávky žalobcu zo zmluvy o hypotekárnom úvere, ktorá bola v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa zmluvou spotrebiteľskou, predpoklady vydania zmenkového platobného rozkazu neovplyvnila, nakoľko zákaz použiť zmenku na zabezpečenie spotrebiteľskej zmluvy bol do tohto zákona (§ 5a) doplnený až od 1. 5. 2014. Hypotekárne úvery ani nespadali pod úpravu zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch, ako aj zo zákona v znení účinnom ku dňu vystavenia zmenky nevyplýval zákaz zabezpečenia spotrebiteľského úveru zmenkou, ktorý začal platiť až od 1. 1. 2011.

7. Na záver súd prvej inštancie uviedol, že vzhľadom na žalovanou 2/ uplatnené dôvody obnovy konania, ktoré nie je možné vztiahnuť na predpoklady, za ktorých bol zmenkový platobný rozkaz dňa 21. 11. 2012 vydaný, žalobe na obnovu konania nemožno vyhovieť. O náhrade trov konania rozhodol podľa ust. § 255 ods. 1 CSP.

8. Na odvolanie navrhovateľky obnovy konania Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „odvolací súd“ alebo „krajský súd“) rozsudkom č. k. 4CoZm/4/2014-122 zo dňa 30. 3. 2017 v prvom výroku rozhodol tak, že napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil. Druhým výrokom rozhodol, že žalobca nemá právo na náhradu trov dovolacieho konania.

9. Odvolací súd sa v dôvodoch svojho rozhodnutia stotožnil so závermi súdu prvej inštancie. Uviedol, že žalovaná 2/ neargumentuje žiadnymi novými prostriedkami procesnej obrany, s ktorými by sa súd prvej inštancie v odôvodnení rozhodnutia nebol riadne vysporiadal, a teda žalovanou uplatnené odvolacie námietky nie sú spôsobilé privodiť zmenu súdom prvej inštancie zisteného skutkového stavu alebo iné právne hodnotenia stavu veci.

10. V odôvodnení uviedol, že jediným dôvodom na obnovu konania je posúdenie, či v konaní sp. zn. 3Zm/45/2012 bol žalovanej 2/ ustanovený opatrovník v súlade so zákonom, a či nadobudol zmenkový platobný rozkaz právopl

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).