Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XLIX/2020 (36/2019) - ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 12. júna 2019, sp. zn. 3Obdo/35/2019)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2019, s. 22 – 25.

Za účinné doručenie rozhodnutia súdu advokátovi - fyzickej osobe je možné považovať iba doručenie rozhodnutia do elektronickej schránky advokáta, ktorú má určenú na elektronickú komunikáciu so súdmi (a inými orgánmi verejnej moci). S doručením rozhodnutia do súkromnej elektronickej schránky fyzickej osoby, ktorá vykonáva advokátsku prax, nie sú spojené právne dôsledky začatia plynutia lehoty na podanie odvolania.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 12. júna 2019, sp. zn. 3Obdo/35/2019)


 

Z odôvodnenia:

1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“ alebo „krajský súd“) uznesením zo 17. januára 2019, č. k. 1Cob/1/2019-126 odmietol odvolanie žalobkyne proti rozsudku Okresného súdu Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) zo 6. júna 2018, č. k. 22Cb/67/2015-92, ktorým okresný súd žalobu zamietol a priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania. Žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%.

2. Odvolací súd uviedol, že rozsudok súdu prvej inštancie bol žalobkyni doručený dňa 8. augusta 2018, ktorá podala odvolanie dňa 27. augusta 2018. Lehota na podanie odvolania však podľa krajského súdu uplynula dňa 23. augusta 2018. Z uvedeného dôvodu odvolanie žalobkyne proti rozsudku súdu prvej inštancie odmietol podľa ustanovenia § 386 písm. a/ Civilného sporového poriadku (ďalej aj „C. s. p.“) ako oneskorene podané.

3. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dňa 15. marca 2019 dovolanie, ktorým žiadala, aby dovolací súd napadnuté uznesenie odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Prípustnosť dovolania vyvodzovala dovolateľka z ustanovenia § 420 písm. f/ C. s. p.

4. V odôvodnení dovolania uviedla, že rozsudok súdu prvej inštancie nebol doručený do dátovej schránky jej právnej zástupkyne advokátky JUDr. S. H., PhD. s URI adresou 42224501, ale do súkromnej schránky, ktorej URI adresa je tvorená jej rodným číslom, ktoré nie je uvedené na žiadnom mieste v spise vedenom v danej veci. Povinnosťou súdov je doručovať písomnosti elektronicky do tej schránky, s ktorou daná písomnosť súvisí. Doručenie písomnosti súvisiacej so zastupovaním klienta advokáta do súkromnej schránky advokáta je podľa dovolateľky vadným doručovaním.

5. Zároveň žalobkyňa skonštatovala, že doručenie nemôže byť účinné, ak je písomnosť doručená do súkromnej schránky osoby, ktorá má inak právo preberať písomnosti uložené v schránke advokátskej kancelárie. Ak by aj bolo možné dospieť k záveru, že aj vadne doručená zásielka sa môže považovať za doručovanú riadne z dôvodu, že bola doručená do schránky patriacej osobe, ktorá je oprávnená zo schránky písomnosti vyberať, nemožno dospieť k záveru, že v prípade takého vadného doručovania je možné uplatňovať fikciu doručenia. Pri použití takého výkladu by totiž za účinné doručenie advokátskej kancelárii mohlo byť považované aj doručenie do súkromných schránok advokátskych koncipientov advokátskej kancelárie, ktorí disponujú oprávnením preberať písomnosti uložené v elektronickej schránke advokátskej kancelárie.

6. Žalovaný sa k dovolaniu žalobcu písomne nevyjadril.

7. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“) ako súd dovolací (podľa §

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).