Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XXXV/2020 (19/2018) ROZHODNUTIE (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 10. októbra 2017 sp. zn. 1 KO 33/2017)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 2/2018, s. 43 – 47.

O žalobe na určenie neplatnosti uznesení členskej schôdze poľovníckeho združenia sa koná a rozhoduje v civilnom sporovom konaní, na ktoré je v prvej inštancii vecne príslušný okresný súd.

(uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 10. októbra 2017 sp. zn. 1 KO 33/2017)


Z odôvodnenia:

1.Žalobcovia sa žalobou doručenou Okresnému súdu Trnava 30. marca 2017 domáhali určenia neplatnosti uznesení členskej schôdze žalovaného špecifikovaných v petite žaloby pod bodom I. – XIV. a určenia, že žalovaný nezanikol dobrovoľným rozpustením na základe uznesenia členskej schôdze žalovaného z 13. januára 2017.   

2. Okresný súd Trnava uznesením z 2. mája 2017, č. k. 11C 35/2017-24, právoplatným 12. mája 2017, postúpil vec Krajskému súdu v Trnave ako súdu vecne a miestne príslušnému na rozhodnutie s poukazom na ustanovenie § 18 ods. 2 vety prvej zákona č. 162/2015 Z.z.

Správny súdny poriadok (ďalej len „S.s.p.“). 

3. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že medzi subjekty verejnej správy sa zaraďujú aj verejnoprávne korporácie, ktoré sa delia na územné, osobné a reálne. Osobné korporácie spájajú členstvo v nej s oprávnením na výkon regulovaných povolaní alebo iných verejnoprávnych oprávnení, čo je jednotlivcovi stojacemu mimo uvedený rámec korporácie odopreté. Uvedené členstvo je označované za nútené členstvo, lebo iba členstvo v záujmovom združení, ktoré je síce subjektom súkromného práva, oprávňuje jednotlivca na výkon poľovníctva, ktoré je regulované verejnoprávnymi predpismi. Verejnoprávny charakter vyplýva aj z textu zákona č. 274/2009 Z.z., podľa ktorého je výkon poľovníctva podriadený pod dozor štátnej správy. Poľovnícke združenie je teda záujmová samospráva sui generis a rozhodnutia poľovníckeho združenia podliehajú súdnemu prieskumu v správnom súdnictve, ak ide o rozhodnutia vydané v oblasti verejnej správy a vo verejnom záujme. Dospel tak k záveru, že nie je vecne príslušný na preskúmanie rozhodnutí členskej schôdze, pretože ide o rozhodnutia a postup orgánu záujmovej samosprávy, ktoré sú vydané v oblasti verejnej

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).