Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

DIGESTA - LIBER VII, TITULUS I: DE USU FRUCTU ET QUEMADMODUM QUIS UTATUR FRUATUR (pars reliqua) 7. kniha, 1. titul: O požívacom práve a o tom, ako niekto požíva (posledná časť)

50. PAULUS libro tertio ad Vitellium

Titius Maevio fundum Tusculanum reliquit eiusque fidei commisit, ut eiusdem fundi partis dimidiae usum fructum Titiae praestaret: Maevius villam vetustate corruptam necessariam cogendis et conservandis fructibus aedificavit: quaesitum est, an sumptus partem pro portione usus fructus Titia adgnoscere debeat. respondit Scaevola, si, priusquam usus fructus praestaretur, necessario aedificasset, non alias cogendum restituere quam eius sumptus ratio haberetur.
50. PAULUS v 3. knihe K Vitelliovi
Titius zanechal Maeviovi tuskulský pozemok a fideikomisom ho poveril, že Titii poskytne požívacie právo k polovici toho istého pozemku. Maevius prestaval vekom poškodenú budovu, ktorá bola potrebná na zber a uchovanie plodov. Vznikla otázka, či je lítia povinná uznať časť nákladov podľa podielu na požívacom práve? Scaevola odpovedal, že keby (Maevius) prestaval budovu z nutnosti skôr, ako sa poskytne požívacie právo, nesmie byť nútený vrátiť, ibaže sa spraví výpočet jeho nákladov.
51. MODESTINUS libro nono differentiarum
Titio 'cum morietur' usus fructus inutiliter legari intellegitur, in id tempus videlicet collatus, quo a persona discedere incipit.
51. MODESTINUS v 9. knihe Rozdielnosti
Rozumie sa, že požívacie právo pre Titia 'keď zomrie' je odkázané neplatne, vzťahuje sa totiž na ten čas, kedy (požívacie právo) začína odchádzať od osoby.
52. IDEM libro nono regularum
Usu fructu relicto si tributa eius rei praestentur, ea usufructuarium praestare debere dubium non est, nisi specialiter nomine fideicommissi testatori placuisse probetur haec quoque ab herede dari.
52. TEN ISTÝ v 9. knihe Pravidiel
Ak je požívacie právo zanechané a ak sa z toho majetku platia dane, niet pochýb, že ich musí platiť požívateľ, jedine že by sa dokázalo, že poručiteľ výslovne z dôvodu fideikomisu rozhodol, aby aj dane zaplatil dedič.
53. IAVOLENUS libro secundo epistularum
Si cui insulae usus fructus legatus est, quamdiu quaelibet portio eius insulae remanet, totius soli usum fructum retinet.
53. IAVOLENUS v 2. knihe Listov
Ak bolo niekomu odkázané požívacie právo k domu, kým akákoľvek časť toho domu existuje, zachováva požívacie právo na celý pozemok.
54. IDEM libro tertio epistularum
Sub condicione usus fructus fundi a te herede Titio legatus est: tu fundum mihi vendidisti et tradidisti detracto usu fructu: quaero, si non extiterit condicio, aut extiterit et interiit usus fructus, ad quem pertineat, respondit: intellego te de usu fructu quaerere qui legatus est: itaque si condicio eius legati extiterit, dubium non est, quin ad legatarium is usus fructus pertineat et si aliquo casu ab eo amissus fuerit, ad proprietatem fundi revertatur: quod si condicio non extiterit, usus fructus ad heredem pertinebit, ita ut in eius persona omnia eadem serventur, quae ad amittendum usum fructum pertinent et servari solent, ceterum in eiusmodi venditione spectandum id erit, quod inter ementem vendentemque convenerit, ut, si apparuerit legati causa eum usum fructum exceptum esse etiam, si condicio non extiterit, restitui a venditore emptori debeat.
54. TEN ISTÝ v 3. knihe Listov
Titiovi bolo pod podmienkou odkázané požívacie právo k pozemku (ktoré malo byť poskytnuté) od teba ako dediča; ty si mi predal pozemok a s vyňatím požívacieho práva si mi ho odovzdal. Pýtam sa, komu patrí, ak sa podmienka nesplní, alebo sa splní a požívacie právo zanikne. Odpoveď znela: usudzujem, že sa pýtaš na požívacie právo, ktoré bolo odkázané, a preto ak bude podmienka toho odkazu splnená, niet pochýb, že to požívacie právo bude patriť odkazovníkovi a ak nejakou náhodou oň príde, vráti sa do vlastníckeho práva pozemku. Ak sa však podmienka nesplní, požívacie právo bude patriť dedičovi, tak ako sa v jeho postaven í rovnako zachováva všetko, čo sa vzťahuje na stratu požívacieho práva a zvykne sa zachovávať. Ale pri predaji tohto druhu bude potrebné zohľadniť to, na čom sa dohodne kupujúci a predávajúci, takže ak bude zrejmé, že aj to požívacie právo bolo vyňaté z dôvodu odkazu, ak podmienka nebude splnená, musí byť od predávajúceho vrátené kupujúcemu.
55. POMPONIUS libro vicensimo sexto ad Quintum Mucium
Si infantis usus tantummodo legatus sit, etiamsi nullus interim sit, cum tamen infantis aetatem excesserit, esse incipit.
55. POMPONIUS v 26. knihe Ku Quintovi Muciovi
Ak by bola odkázaná len služba malého dieťaťa, aj keby sa medzitým nijaká služba nekonala, predsa len čo prekročí detský vek, začína byť platná.
56. GAIUS libro septimo decimo ad edictum provinciale
An usus fructus nomine actio municipibus dari debeat, quaesitum est: periculum enim esse videbatur, ne perpetuus fieret, quia neque morte nec facile capitis deminution
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).