Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 1. februára do 1. marca 2023 - Catanä proti Moldavsku

rozsudok z 21. februára 2023 k sťažnosti č. 43237/13 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte nezávislosti orgánu samosprávy sudcov pri uložení prísnych disciplinárnych sankcií sudcovi

 

Sťažovateľka je moldavská štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1963. Je sudkyňa a žije v Kišiňove v Moldavsku.
V roku 2011 sa proti sťažovateľke začali dve disciplinárne konania, ktorých výsledkom boli dva prísne postihy. Vo veci rozhodoval disciplinárny senát Národnej komisie justičnej služby (
National Judicial Service Commission
- ďalej len "CSM").
V prvom konaní disciplinárny senát zistil, že sťažovateľka nesprávne uplatnila ustanovenia o amnestii na osobu odsúdenú za znásilnenie. V druhom konaní senát rozhodol, že sťažovateľka prekročila svoje sudcovské právomoci, keď zrušila rozhodnutia prokurátora o začatí trestného konania, pretože proti týmto rozhodnutiam nebolo možné podať odvolanie na súd. CSM následne potvrdila obe rozhodnutia disciplinárneho senátu a zamietla odvolania sťažovateľky.
V roku 2012 sťažovateľka podala dve žaloby na najvyšší súd, v ktorých sa domáhala zrušenia disciplinárnych sankcií, ktoré jej boli uložené. V júni a v decembri toho istého roka najvyšší súd zamietol žaloby na základe zákona o CSM (zákon č. 947-XIII). Podľa tohto zákona, ktorý nadobudol účinnosť v auguste 2012, rozhodnutia CSM možno napadnúť odvolaním priamo na najvyššom súde, ale len "pokiaľ sa týkajú konania vedúceho k prijatiu rozhodnutia". V prejednávanom prípade najvyšší súd zistil, že priebeh konania bol v súlade s napadnutými rozhodnutiami CSM a odmietol zaoberať sa meritom veci v otázkach, ktoré vzniesla sťažovateľka. Rozhodol, že zákonodarca obmedzil aplikáciu článku 6 Dohovoru v sporoch týkajúcich sa sudcov a toto u
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).