Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 1. februára do 1. marca 2023 - Janáček proti Českej republike

rozsudok z 2. februára 2023 k sťažnosti č. 9634/17 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte nemožnosti vyjadriť sa k písomným stanoviskám všeobecných súdov v konaní pred ústavným súdom

Sťažovateľ je český občan, ktorý sa narodil v roku 1957 a žije v obci Říčany u Prahy v Českej republike.
Prípad sa týka súdneho konania o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode manželstva. Vec prejednával Okresný súd v Zlíne, ktorého rozhodnutie sťažovateľ napadol odvolaním na Krajskom súde Brno. V roku 2016 podal neúspešne ústavnú sťažnosť. V roku 2017 sa organizovala dražba majetku sťažovateľa.
Sťažovateľ vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru. Tvrdí, že mu neboli doručené stanoviská všeobecných súdov v konaní pred ústavným súdom, preto sa k nim nemohol vyjadriť.
Rozhodnutie Súdu
Súd pripomenul, že právo na kontradiktórne súdne konanie spočíva v práve jeho účastníkov poznať a vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom a stanoviskám s cieľom ovplyvniť rozhodnutie súdu. Strany sporu môžu legitímne očakávať, že budú dopytované, či sa chcú vyjadriť k nejakému špecifickému dokumentu. V tomto prípade ide osobitne o dôveru sťažovateľov v rozhodovanie súdu, ktorá sa zakladá, okrem iného, na predpoklade, že majú možnosť vyjadriť sa ku každému dokumentu v spise. Táto podmienka sa uplatňuje rovnako aj na nezáväzné poradné stanoviská, ktoré majú napomôcť súdu, ako aj na informácie a stanoviská získané súdom z jeho vlastnej iniciatívy s cieľom dospieť k informovanému rozhodnutiu.
Navyše, strany sporu majú legitímny záujem na získaní kópií písomných stanovísk obsahujúcich odôvodnené názory na meritum veci a je len na nich, aby sa rozhodli, či sa ku konkrétnemu dokumentu vyjadria alebo nie.
Súd nepotrebuje určiť, či opomenutie oboznámiť sťažovateľa s dokumentom mu spôsobilo ujmu, keďže existencia porušenia kontradiktórnosti konania je možná aj bez vzniku ujmy (
Vorotnikova proti Lotyšsku
1)
odseky 21 - 22).
Súd sa už zaoberal viacerými prípadmi proti Českej republike, ktoré sa týkali problému neoboznamovan
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).