Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

LIBER VII, TITULUS I: DE USU FRUCTU ET QUEMADMODUM QUIS UTATUR FRUATUR (pars tertia) 7. kniha, 1. titul: O požívacom práve a o tom, ako niekto požíva (3. časť)

26. PAULUS libro tertio ad Sabinum
Si operas suas locaverit servus fructuarius et inperfecto tempore locationis usus fructus interierit, quod superest ad proprietarium pertinebit. sed et si ab initio certam summam propter operas certas stipulatus fuerit, capite deminuto eo idem dicendum est.
26. PAULUS v 3. knihe K Sabinovi
Ak otrok, na ktorého sa vzťahuje požívacie právo, prenajme svoje služby a požívacie právo zanikne počas plynutia doby prenájmu, čas, ktorý zostáva, bude patriť vlastníkovi. Ale aj aksi (otrok) od začiatku dá sľúbiť určitú sumu za určité služby, v prípade, že on stratí právnu spôsobilosť, treba rozhodnúť rovnako.
27. ULPIANUS libro octavo decimo ad Sabinum
Si pendentes fructus iam maturos reliquisset testator, fructuarius eos feret, si die legati cedente adhuc pendentes deprehendisset: nam et stantes fructus ad fructuarium pertinent.
1. Si dominus solitus fuit tabernis ad merces suas uti vel ad negotiationem, utique permittetur fructuario locare eas et ad alias merces, et illud solum observandum, ne vel abutatur usufructuarius vel contumeliose iniurioseve utatur usu fructu.
2. Si servi usus fructus legatus est, cuius testator quasi ministerio vacuo utebatur, si eum disciplinis vel arte instituerit usufructuarius, arte eius vel peritia utetur.
3. Si quid cloacarii nomine debeatur vel si quid ob formam aquae ductus, quae per agrum transit, pendatur, ad onus fructuarii pertinebit: sed etsi quid ad collationem viae, puto hoc quoque fructuarium subiturum: ergo et quod ob transitum exercitus confertur ex fructibus: sed et si quid municipio (nam solent possessores certam partem fructuum municipio viliori pretio addicere: solent et fisco fusiones praestare), haec onera ad fructuaria pertinebunt.
4. Si qua servitus imposita est fundo, necesse habebit fructuarius sustinere: unde et si per stipulationem servitus debeatur, idem puto dicendum.
5. Sed et si servus sub poena emptus sit interdictis certis quibusdam, an, si usus fructus eius fuerit legatus, observare haec fructuarius debeat? et puto debere eum observare: alioquin non boni viri arbitratu utitur et fruitur.
27. ULPIANUS v 18. knihe K Sabinovi
Ak poručiteľ nechal visieť (na strome) už dozreté ovocie, požívateľ ich môže zobrať, ak pozbiera to, čo viselo (na strome) vtedy, keď nastal deň vzniku práva odkazu: lebo aj existujúce plody patria požívateľovi.
1. Ak bol vlastník zvyknutý používať stánky pre svoj tovar alebo na obchodovanie, v každom prípade bude požívateľovi dovolené prenajať ich aj pre iný tovar, a treba dbať iba na to, aby požívateľ buď nezneužíval požívacie právo, alebo aby ho neužíval urážlivo či potupne.
2. Ak bolo odkázané požívacie právo otroka, u ktorého poručiteľ užíval jeho voľnú službu, ak takého otroka požívateľ vyučí v nejakom umení alebo remesle, môže využiť jeho zručnosť alebo znalosť.
3. Ak sa niečo dlhuje z titulu dane z kanalizácie alebo sa niečo platí kvôli rúre vo vodovode, ktorý prechádza cez pozemok, bude to patriť k ťarche požívateľa; a aksa niečo dlhuje na príspevok na cestu, domnievam sa, že aj to berie na seba požívateľ, čiže aj to, čo sa vynakladá z úrody kvôli prechodu vojska, ale aj ak je niečo pre municípium (lebo držitelia zvyknú určitú časť plodov predať za nižšiu cenu municípiu a zvyknú štátnej pokladnici platiť dane), tieto bremená budú patriť požívateľovi.
4. Ak bola zriadená k pozemku nejaká služobnosť, požívateľ to bude musieť znášať, a preto akje služobnosť určená prostredníctvom stipulácie, myslím si, že treba stanoviť to isté.
5. Ak však bol otrok kúpený pod hrozbou trestu s určitými zákazmi, či je požívateľ povinný brať ich do úvahy, ak bolo požívacie právo k nemu odkázané. Nazdávam sa, že ich musí brať do úvahy, inak nepožíva podľa úsudku čestného muža.
28. POMPONIUS libro quinto ad Sabinum
Nomismatum aureorum vel argenteorum veterum, quibus pro gemmis uti solent, usus fructus legari potest.
28. POMPONIUS v 5. knihe K Sabinovi
Je možné odkázať požívacie právo k starým zlatým či strieborným minciam, ktoré sa zvyknú užívať ako ozdoby.
29. ULPIANUS libro octavo decimo ad Sabinum
Omnium bonorum usum fructum posse legari, nisi excedat dodrantis aestimationem, Celsus libro trigensimo secundo digestorum et Iulianus libro sexagensimo primo scribit: et est verius.
29. ULPIANUS v 18. knihe K Sabinovi
Celsus v tridsiatej druhej knihe a Iulianus v šesťdesiatej prvej knihe Digest píšu, že požívacie právo na celý majetok možno odkázať, ak neprevyšuje odhadnutú cenu troch štvrtín: a to je správnejšie.
30. PAULUS libro tertio ad Sabinum
Si is, qui binas aedes habeat, aliarum usum fructum legaverit, posse heredem Marcellus scribit alteras altius tollendo obscurare luminibus, quoniam habitari potest etiam obscuratis aedibus. quod usque adeo temperandum est, ut non in totum aedes obscurentur, s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).